27 maja 2024

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Zespole Szkół nr 2

Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Hrubieszowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – księgowa.

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE w Zespole Szkół Nr 2 w Hrubieszowie

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W HRUBIESZOWIE
na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych
(Dz. U. z 2008r. Nr 223 poz. 1458 ze zm.) ogłasza
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
KSIĘGOWA
Wymiar etatu – 1 (pełny wymiar zatrudnienia)
Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie;
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
c) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
d) brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym;
e) ukończyła ekonomiczne/administracyjne jednolite studia magisterskie, uzupełniające ekonomiczne/administracyjne studia magisterskie lub studia podyplomowe – rachunkowość i posiada co najmniej 2-letnią praktykę na stanowisku księgowej w oświatowej komórce finansowo – księgowej.

Wymagania dodatkowe:
a) ukończone studia podyplomowe – Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy;
b) dobra znajomość komputera ze szczególnym uwzględnieniem programu płacowego Vulcan – Płace Optivum, poparta zaświadczeniami ukończonych szkoleń;
c) znajomość przepisów prawa z zakresu finansów publicznych, rachunkowości, o podatku dochodowym od osób prawnych oraz od osób fizycznych, prawa pracy,ubezpieczeń społecznych i umiejętność ich właściwego stosowania (wskazane są zaświadczenia ukończenia kursów);
d) posiadanie następujących cech osobowości i umiejętności psychospołecznych: twórczego myślenia, samodzielność, komunikatywność, dobra organizacja pracy, dyspozycyjność, terminowość, odporność na stres, umiejętność pracy w zespole i umiejętność korzystania z przepisów prawa oraz analitycznego, syntetycznego.
Zakres wykonywanych zadań:

1. Obliczanie i sporządzanie list płac dla pracowników oświaty w programie 
Vulcan Płace Optivum,
2. Prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników,
3. Prowadzenie dokumentacji ZUS,
4. Prowadzenie i sporządzanie dokumentów rozliczeniowych:
a) zgłoszeniowych,
b) raportów imiennych, deklaracji,
c) raportów miesięcznych,
oraz obsługiwanie programu Płatnik,
5. Wydawanie zaświadczeń, dotyczących wynagrodzeń i uposażenia pracowników,
6. Rozliczanie rachunków z tyt. umów zlecenia i umów o dzieło,
7. Sporządzanie sprawozdań statystycznych o wynagrodzeniach i zatrudnieniu,
8. Prowadzenie ewidencji i rozliczanie podatku dochodowego pracowników – sporządzanie deklaracji do Urzędu Skarbowego,
9. Prowadzenie spraw emerytalno-rentowych pracowników zatrudnionych w szkole,
10. Załatwianie interesantów i innych spraw, wynikających z pełnienia obowiązków
pracownika ds. płac.
11. Pomoc w opracowywaniu projektu budżetu szkoły w zakresie zatrudnienia i wynagrodzenia,
12. Odpowiedzialność za należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentacji
finansowo-placowej,
13. Archiwizacja danych zawartych na nośnikach informacji oraz stosowanie wydruków
komputerowych,
14. Zastępstwo głównego księgowego w czasie nieobecności,
15. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora lub głównego księgowego,
16. Obsługa kasy i sporządzanie obowiązującej dokumentacji operacji kasowych,
17. Wykonywanie zadań z zakresu służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

Warunki pracy zgodne z przepisami bhp wg. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. nr 148, poz.973) oraz zgodne z zasadami ergonomii.
W listopadzie i grudniu 2012 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół nr 2 , w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił powyżej 6%

Wymagane dokumenty:

1. Życiorys (CV),
2. List motywacyjny,
3. Kwestionariusz osobowy,
4. Kserokopie świadectw pracy,
5. Dokumenty poświadczające wykształcenie,
6. Inne dodatkowe dokumenty poświadczające posiadane kwalifikacje i umiejętności,
7. Oświadczenia:
– o korzystaniu z pełni praw publicznych
– o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w zakresie objętym procedurą naboru.

8. Informacja z KRS lub oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,
9. Zaświadczenie lekarskie potwierdzające zdolność do wykonywania pracy na stanowisku referenta ds. administracyjnych, wystawione przez uprawnionego lekarza. 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone podpisaną
przez kandydata klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia
21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458 ze zm.).”

Składanie ofert

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w sekretariacie Zespołu Szkół nr 2 w Hrubieszowie lub przesłać pocztą na adres Zespół Szkół nr 2 , ul. 3 Maja 1, 22-500 Hrubieszów, z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko księgowej” w terminie 14 dni od ukazania się ogłoszenia (decyduje data i godzina faktycznego wpływu do Szkoły).
Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Ofert odrzuconych nie zwracamy. Kandydaci, którzy złożą właściwe dokumenty aplikacyjne zaproszeni zostaną na rozmowę kwalifikacyjną, o terminie której powiadomieni
zostaną indywidualnie. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie http://www.starostwo.hrubieszow.pl/w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń ZS nr 2 w Hrubieszowie.

Hrubieszów, 2.01.2013 r. 

Dyrektor
Zespołu Szkół nr 2 
w Hrubieszowie