Obwodnica Hrubieszowa – jest szansa na odzyskanie nieuregulowanych należności

Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad ogłosił w dniu 27 stycznia 21-dniowy termin na zgłaszanie nieuregulowanych należności przysługujących przedsiębiorcom, którzy zawarli przy budowie hrubieszowskiej obwodnicy umowy z firmami: Hak Construction, Dromet i Cardo-Mosty.

Reklamy


Generalny Dyrektor Dróg Krajowych  i Autostrad na podstawie art. 5 ust. 3 Ustawy z dnia 28 czerwca 2012 r. o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 891),  ogłasza o otwarciu 21-dniowego terminu na dokonywanie zgłoszeń należności, o których mowa w art. 5 ust. 1 ww. ustawy, przysługujących przedsiębiorcom, którzy zawarli umowę z Konsorcjum Firm:

HAK CONSTRUCTION Sp. z o.o., 40-101 Katowice, ul.Chorzowska 108 (obecnie w upadłości)

Reklamy

Dromet Sp. z o.o., 42-200 Częstochowa, ul. Jesienna 139;

Cardo-Mosty Sp. z o.o., 40-101 Katowice, ul. Chorzowska 108 (obecnie Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Budowlane Sp. z o.o., 20-612 Lublin, ul. Głęboka 10 lok. 27)

w związku z realizacją zamówienia publicznego pn.: „Budowa Obwodnicy Hrubieszowa  w ciągu drogi krajowej nr 74 Janów Lubelski – granica państwa od km 0+000 (istn. km 320+579) do km 9+269,28 (istn. km 329+270)”.

Zgłoszenia należy składać w siedzibie Oddziału GDDKiA w Lublinie ul. Ogrodowa 21 (Sekretariat I pokój nr 94). W odniesieniu do zgłoszeń przesyłanych za pośrednictwem poczty lub przesyłką kurierską, decyduje data stempla pocztowego. Termin upływa 14 lutego 2016 roku.