Ocena realizacji inwestycji miejskich zaplanowanych do wykonania na rok 2012

Radni Hrubieszowa ocenili stan realizacji, zaplanowanych na ten rok, inwestycji miejskich. Podczas sesji, która odbyła się w czwartek 22 listopada, omawiano m.in. modernizację infrastruktury na stadionie, międzynarodowy projekt budowy sieci wodociągowej, realizowany z Włodzimierzem Wołyńskim oraz rozbudowę miejskiej kanalizacji.

Reklamy

Na stadionie Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji kończą się prace, związane z modernizacją infrastruktury wokół areny lekkoatletycznej. W ubiegłym roku, dzięki wsparciu Ministerstwa Sportu i Turystyki, na stadionie przy ul. Ciesielczuka miasto wykonało tartanową bieżnię z 8 torami do biegów na 100 metrów i 6 torami wokół boiska. Teraz, za trybunami, przygotowano jeszcze dwutorową bieżnię rozgrzewkową. Oprócz tego samorząd postawił trzy trybuny, w tym jedną zadaszoną, z 780 miejscami siedzącymi, wykonał szatnie oraz wyłożył asfaltem drogi i ciągi piesze. Odbiór techniczny robót jest planowany na przyszły tydzień, uroczyste zakończenie inwestycji odbędzie się na początku grudnia podczas „Złotej Sztangi”, czyli podsumowania krajowego współzawodnictwa w podnoszeniu ciężarów oraz zakończenia obchodów 90-lecia sportu na Ziemi Hrubieszowskiej.

Kończy się także pierwszy etap międzynarodowego projektu, współfinansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina. Inicjatywa pod nazwą „Czysta woda na Pobużu – Transgraniczny System Zaopatrzenia w wodę Hrubieszowa i Włodzimierza Wołyńskiego”, dotyczy budowy 23 kilometrów sieci po stronie polskiej i 10 na Ukrainie oraz dwóch stacji uzdatniania wody. W tym roku obydwa samorządy przygotowały pełną dokumentację techniczną wszystkich inwestycji, ale już wiadomo, że ze środków unijnych otrzymają pieniądze także na ich realizację. Pierwszy etap prac i wstępny plan robót na lata 2013 – 2014 zostaną omówione podczas spotkania, które odbędzie się w piątek 23 listopada.

Reklamy

Zakończyła się też budowa kanalizacji sanitarnej w północnej i południowej części miasta. Ponad 2 kilometry miejskiej sieci powstało w ul. Żeromskiego, a prawie 500 metrów z przepompownią w osiedlu „Antonówka”. Miasto sfinansowało te prace z własnych środków budżetowych oraz preferencyjnej pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

Podczas czwartkowej sesji poinformowano również, że budowa czterech budynków socjalnych przy ul. Gródeckiej, odbywa się zgodnie z planem. Przygotowywane w tym miejscu lokale mieszkalne, w sumie 28, mają być gotowe latem przyszłego roku. Około 70 procent kosztów tej inwestycji samorząd pokryje z budżetu miasta, a resztę będzie stanowić dotacja z Banku Gospodarstwa Krajowego. (Źródło: ias24.eu)


Pełna informacja z dzisiejszej sesji poniżej… 

 

Ocena realizacji inwestycji miejskich zaplanowanych do wykonania na rok 2012

Przyjęty na sesji Rady Miejskiej w dniu 28 lutego 2012 r. plan zadań inwestycyjnych na 2012 rok obejmuje zadania wieloletnie oraz zadania jednoroczne.

Stan realizacji inwestycji zaplanowanych do wykonania w roku bieżącym przedstawia się następująco:

 

TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ

Budowa drogi gminnej w ul. Ceglanej – kontynuacja -plan 51.500 zł

Zadanie zrealizowane w III kw. br.

w systemie własnym :

– roboty ziemne

– ustawienie krawężnika z regulacją studni kan. oraz podbudowa warstwy dolnej

z mieszanki kamiennej

w systemie zleconym:

– wykonanie nawierzchni warstwy górnej z tłucznia kamiennego gr. 6cm.

– nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych asfaltowych gr. 4 cm – 870,00 m2

– wykonano nawierzchnię dł. 100 mb szer. 5,00m, oraz 110 mb szer. 3,0m

INWESTYCJA ZAKOŃCZONA

 

Budowa drogi wewnętrznej na osiedlu Sławęcin w ul. Armii Krajowej –kontynuacja – plan 60.100 zł

Zadanie zrealizowane w IV kw. br. w systemie zleconym- z udziałem – dotacji celowej w wysokości 30.000,00zł

-wykonanie nawierzchni warstwy górnej z tłucznia kamiennego gr. 10 cm.

– nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych asfaltowych gr. 4 cm – 900,00 m2

– wykonano nawierzchnię dł. 90,00mb szer. 5,00mb oraz 120,00 mb szer. 3,00mb.

 

Budowa ulicy Rubinowej – kontynuacja – plan 33.000 zł

Zadanie zrealizowane w III kw. br.

w systemie własnym :

– regulacja studzienek kanalizacyjnych szt 6

– utwardzenie poboczy mieszanką kamienną 0-31,5mm

w systemie zleconym:

– wykonanie nawierzchni warstwy górnej z tłucznia kamiennego gr.10 cm

-nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych asfaltowych gr. 4 cm – 540,00 m2

( dł. 180 m i szer. 3,00 m)

 

Przebudowa drogi wewnętrznej w ul. Pobereżańskiej – Plan 115.000 zł

Zadanie wykonane i odebrane . W ramach zadania wykonano następujący zakres robót:

– mechaniczne rozebranie nawierzchni – 1250 m2

– profilowanie i zagęszczenie podłoża 1392 m2

– wyrównanie istniejącej podbudowy – 75 m3

– wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o gr. 4cm – 1422 m2

– regulację pionową 7 szt kratek ściekowych oraz 18 szt. włazów do studni

kanalizacyjnych.

 

Przebudowa ulicy Nowe Osiedle – kontynuacja – plan 78.200 zł

Zadanie zrealizowane w III kw. br.

w systemie własnym :

– ustawienie krawężnika z regulacją studni kan. i hydrantów p.poż. oraz niwelacją

podbudowy z mieszanki kamiennej 0-31,5mm.

w systemie zleconym:

– nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych asfaltowych gr. 4 cm- 2140 m2

– wykonano nawierzchnię dł. 337 mb szer. 6,00 mb oraz zjazdy w pasie drogowym

 

Budowa traktu pieszego – ul. Wodna-Rubinowa – rok 2012 wykonanie I etapu – kwota 33.000 zł

Zadanie I etapu zrealizowane w III kw. br.

w systemie własnym:

– projekt techniczny oraz podkłady geodezyjne

– roboty ziemne z formowaniem nasypu

– ustawienie obrzeży betonowych 6 x20 x 1,00 m – 1300 m z podbudową z kruszywa

kamiennego grubości 10cm.

 

Przebudowa chodnika w ul. Polnej i Narutowicza oraz budowa parkingów I etap w ul Ludnej – kwota 70.000 zł

W ramach podpisanego porozumienia ze Starostwem Powiatowym Gmina Miejska Hrubieszów partycypowała w kosztach wykonania w/w zadań w udziale 50% kosztów, które zrealizował Powiatowy Zarząd Dróg. Wykonano 125 m2 nawierzchni z kostki pod miejsca parkingowe w ul. Ludnej (jest to 1-szy etap zadania), odcinek chodnika w ul. Polnej od skrzyżowania z ul. Zamojską do końca ogrodzenia SPOZ, a także odcinek chodnika w ul. Narutowicz

 

Budowa ronda – przebudowa skrzyżowaniu ulic Żeromskiego -Dwernickiego

– udział Gminy Miejskiej Hrubieszów w koszcie sfinansowania wypłat odszkodowań za wywłaszczone grunty– kwota 43.000 zł

W ramach podpisanej umowy z Zarządem Województwa Lubelskiego, Gmina Miejska Hrubieszów zabezpieczyła środki finansowe na opisany powyżej cel. Środki finansowe przekazano zgodnie z zawartą umową.

 

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Budowa budynków socjalnych przy ulicy Gródeckiej – lata 2011-2013 budowa 4-ch budynków Nr 5,6,8,9 – plan 1.358.400 zł

Roboty rozpoczęte w m-cu wrześniu 2011r. Aktualnie stan zaawansowania robót na budynkach to stan surowy zamknięty łącznie z wykonaniem dachów, ze stolarką okienną i drzwiową. Wykonano instalację elektryczną i sanitarną (bez białego montażu). Aktualnie wykonywane są tynki wewnętrzne. Roboty wykonywane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Planowany termin zakończenia robót – czerwiec 2013 r. Zgodnie z zawartą umową z BGK dofinansowanie w wysokości 30% wartości zadania zostanie udzielone po zakończeniu i odebraniu protokólarnym robót.

 

Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. Piłsudskiego 22– plan 24.900 zł

Roboty wykonane i odebrane w m-cu kwietniu. W ramach zadania wykonano:

– przyłącze wodociągowe z rur PE – 31,5 m

– przyłącze kanalizacyjne z rur PCV -21,5 m

– ubikacje wraz z umywalkami wewnątrz 4-ch lokali mieszkalnych.

 

Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynków przy ul.Prosta 13 i 15– plan 94.000 zł

Roboty wykonane i odebrane. W ramach zadania wykonano :

– kanał sanitarny grawitacyjny z rur PVC – 74,5 m

– kanał sanitarny tłoczny z rur PE – 16 m

– pompownię ścieków – 1 szt

– przykanaliki z rur PVC – 30 mb (7 szt)

 

Budowa komórek przy budynku Partyzantów 33 – Plan 48.000 zł

Roboty zakończone i odebrane. W ramach zadania wybudowano kompleks składający się z 4-ch komórek dla rodzin zamieszkujących budynek przy ul. Partyzantów 34.

 

GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Żeromskiego – część północna – plan 1.310.700 zł

Roboty wykonane i odebrane. W ramach zadania wykonano:

Kanał grawitacyjny z rur PVC SN 8

DN 160 x 4,7 -77,00 m

DN 200 x 5,9 – 376,50 m

DN 315 x 9,2 – 285,00 m

Kanał sanitarny z rur PE 100 SDR 17 PN 10

DN 225 x 13,4 – 655,50 m

DN 355 x 21,1 – 315,00 m

Przykanaliki do granic nieruchomości orz przyłącza do budynków komunalnych z rur PVC SN 8 Dn 160 x 4,7 – 364,00 mb, w tym :

przyłącza do granic nieruchomości – 41 szt

przyłącza do budynków komunalnych – 2 szt

pompownia ścieków kompaktowa– 1 szt

Rurociąg tłoczny z rur PE SDR 17 PN 10 , DN 90 x 5,4 – 166,00 m

Łącznie : 2239,0 mb kolektorów oraz 1 szt pompowni ścieków

ZADANIE ZREALIZOWANIE PRZY DOFINANSOWANIU ZE ŚRODKÓW

WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ w LUBLINIE – POŻYCZKA W KWOCIE 589.000 zł UMARZALNA w 25%

 

Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Antonówka– plan 322.300 zł

Roboty wykonane i odebrane. W ramach zadania wykonano :

kanał grawitacyjny z rur PVC d=200 – 439,5 m

kanał grawitacyjny z rur PVC d= 160 – 33,0 m ( przyłącza do 5 szt gospodarstw)

kanał tłoczny z rur PE d= 75- 14,5 m

pompownię ścieków – 1 szt

studnie betonowe 1200 mm – 11 szt

studnie PVC d= 425 mm – 4 szt

studnia rozprężna PE d= 1000 mm – 1 szt

przyłącze energetyczne zasilające pompownię ścieków – 20 m

Łącznie : 487 mb kolektorów oraz 1 szt pompowni ścieków

ZADANIE ZREALIZOWANIE PRZY DOFINANSOWANIU ZE ŚRODKÓW

WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ w LUBLINIE – POŻYCZKA W KWOCIE 175.000 zł UMARZALNA w 25%

 

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ogrodowej i Chmielnej – rok 2012 wykonanie dokumentacji – plan 30.000 zł

Dokumentacja projektowa wykonana i przekazana do Urzędu Miasta. Zadanie przygotowywane do realizacji w roku 2013.

 

Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Wyzwolenia – plan 7000 zł

Rozpoczęcie prac uzależnione jest od PGE Zamość. Jak wynika z informacji uzyskanych z RZE zadanie nie zostanie zrealizowane z uwagi na nie wprowadzenie przez PGE w/w zadania do planu na rok 2012.

 

Budowa oświetlenia ulicznego w ul . Michałówka – plan 113.500 zł

Roboty wykonane i odebrane

W ramach zadania wykonano :

– linię kablową – 1276 m

– montaż słupów wraz z oprawami – 27 szt

– montaż szafy oświetleniowej – 1 szt.

 

Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Pogodnej – rok 2012 wykonanie dokumentacji projektowej – plan 9.000 zł

Dokumentacja wykonana i przekazana do Urzędu Miasta

 

Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Zamojskiej– plan 110.630zł

Wykonano I etap robót związanych z elektryfikacją i oświetleniem osiedla zagrodowego. W ramach zadania finansowanego ze środków Gminy Miejskiej Hrubieszów wykonano :

– linię kablową oświetlenia ulicznego – 208 m

– montaż punktu sterowania oświetleniem ulicznym SO2C – 1 szt

– montaż słupów oświetleniowych – 4 szt

 

Budowa sieci wodociągowej w ul. Żeromskiego – plan 50.000 zł

Zadanie wykonane i odebrane . W ramach zadania wykonano następujący zakres robót :

– wodociąg z rur PE 100 d=63mm – 125,00 m

– przyłącza do granicy działek z rur PEHD d=40 mm – 8 szt ( 92,5 m)

 

Budowa sieci wodociągowej w ul. Wodnej – plan 106.750 zł

Zadanie wykonane i odebrane . W ramach zadania wykonano następujący zakres robót :

– sieć wodociągowa z rur PE SDR 125, 110,90 – 382,5 m

– przyłącza wodociągowe do granicy działek z rur PE SDR 40 – 3 szt (26 m)

– montaż hydrantów p.poż – 3 szt

 

KULTURA FIZYCZNA i SPORT

Budowa trybun, zadaszenia i bieżni – przebudowa i rozbudowa układu komunikacyjnego stadionu na terenie Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Hrubieszowie – plan 1.126.000 zł

Zadanie w trakcie realizacji. Zakończono prace ziemne, podbudowy pod nawierzchnie dojść oraz placu pod trybunami. Zakończono asfaltowanie nawierzchni. Trwają prace przygotowawcze związane z montażem trybun.

 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – URZĄD MIASTA

„Wrota Lubelszczyzny – informatyzacja administracji”.

W związku z wydłużoną procedurą wyboru wykonawcy w postępowaniu na dostawy sprzętu, oprogramowania i usług niezbędnych do utworzenia i funkcjonowania Regionalnej Platformy Usług Publicznych oraz wykonanie niezbędnych robót budowlanych związanych z dostosowaniem pomieszczeń na węzły przetwarzania danych w ramach projektu, część wydatków związana z realizacją umowy w/w postępowaniu zostanie poniesiona w 2013 r. – różnica pomiędzy całkowitym wkładem własnym a sumą wydatków poniesionych w latach 2011 i 2012 (do przeniesienia na rok 2013): 5253,82 zł.

 

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

„Czysta Woda na Pobużu – Transgraniczny System Zaopatrzenia w wodę Hrubieszowa i Włodzimierza Wołyńskiego – ETAP I”. W ramach zadania została opracowana dokumentacja projektowa na przebudowę 23 km sieci wodociągowej na terenie Miasta Hrubieszowa. Projekt obejmuje również opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji dwóch stacji uzdatniania wody i budowę 10 km sieci wodociągowej dla Miasta Włodzimierz Wołyński.

 

„Czysta Woda na Pobużu – Transgraniczny System Zaopatrzenia w wodę Hrubieszowa i Włodzimierza Wołyńskiego – ETAP II”. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania. Wniosek w trakcie oceny.

 

„Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Miejskiej Hrubieszów”. Rzeczową i finansową realizację zadania zakończono 30 wrzesień 2012r. Dokończono modernizację oczyszczalni ścieków (uruchomiono prasę do osadu w obiekcie 13a) oraz wykonano 10 tablic pamiątkowych w ramach działań informacyjno-promocyjnych oraz zamieszczono artykuł w prasie.

 

GOSOPDARKA MIESZKANIOWA

„Rewitalizacja Centrum Hrubieszowa poprzez porządkowanie przestrzeni publicznej Śródmieścia oraz renowacja zdegradowanej substancji mieszkaniowej z otoczeniem”.

Zadania zrealizowane:

– wykonanie map do celów projektowych,

– zapytanie ofertowe na opracowanie programu funkcjonalno- użytkowego dla obszaru przewidzianego rewitalizacją,

– skompletowanie wymaganych załączników przed podpisaniem umowy o dofinansowanie

 

TURYSTYKA

„Twin Towns – współpraca Hrubieszowa i Włodzimierza Wołyńskiego w zakresie rozwoju turystyki transgranicznej”. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową budowy istniejącego projektu budowlanego budowy basenu krytego. Uzyskano pozwolenie na budowę.

 

HANDEL

„Budowa targowiska stałego, oznaczonego „Mój Rynek” na terenie bazy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Hrubieszowie, ul. Krucza 20”. W dniu 18 lipca 2012 r. podpisano umowę na realizację inwestycji pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego a Gminą Miejską. Koszt całkowity zadania: 1 622 665,63 zł. Dofinansowanie zadania w kwocie: 989 430,00 zł. Realizacja zadania planowana jest w 2013 roku.

 

OŚWIATA I WYCHOWANIE

„Przebudowa (modernizacja) kompleksu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 1” zlokalizowanej w Hrubieszowie przy ul. Listopadowej 12”. Inwestycja została rozpoczęta w 2010 r., Gmina Miejska Hrubieszów w dniu 20 stycznia 2012 r. złożyła wniosek o zgłoszenie inwestycji do Wojewódzkiego Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Lubelskiego na 2012 rok i lata następne na dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. W ramach zadania planowane jest wykonanie zewnętrznej zielonej sali gimnastycznej, siłowni na świeżym powietrzu, dostawa i montaż urządzeń do ćwiczeń, podciąg nóg, drabinka uniwersalna, koła Tai Chi, wyciąg górny, wyciskanie siedząc, biegacz itp. Wniosek w trakcie oceny.

 

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

„Budowa trybun, zadaszenia i bieżni – przebudowa i rozbudowa układu komunikacyjnego stadionu Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Hrubieszowie”. Gmina Miejska Hrubieszów w dniu 20 stycznia 2012 r. złożyła wniosek o zgłoszenie inwestycji do Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Lubelskiego na lata 2012 rok i lata następne na dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. W dniu 23.04.2012 r., Sejmik Województwa Lubelskiego podjął uchwałę w sprawie uchwalenia „Wojewódzkiego Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej województwa lubelskiego na rok 2012 i lata następne” o dofinansowanie w/w inwestycji w 2012 r. W dniu 01 października 2012 r. podpisano umowę na realizację zadania pomiędzy Ministerstwem Sportu i Turystyki w Warszawie a Gminą Miejską Hrubieszów. Całkowita wartość kosztorysowa zadania inwestycyjnego wynosi 1 124 700,00 zł. Planowany termin zakończenia rzeczowego i finansowego realizacji inwestycji 31.12.2012 r.

 

„Moje Boisko – Orlik 2012”- budowa kompleksu boisk przy Zespole Szkół Miejskich Nr 2 w Hrubieszowie. W związku z rezygnacją z budowy kompleksu boisk przy Zespole Szkół Nr 2 w Hrubieszowie przy ul. Żeromskiego 29 w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”. Zmieniono nazwę zadania z „Moje Boisko – Orlik 2012”- budowa kompleksu boisk przy Zespole Szkół Miejskich Nr 2 przy ul. Żeromskiego 29 na „Przebudowa boiska szkolnego przy Zespole Szkol Miejskich Nr 2 w Hrubieszowie, ul. Żeromskiego 29 – boisko do gry w piłkę nożną”. W ramach inwestycji zaplanowano: boisko do gry w piłkę nożną o wymiarach 55m x 25 m o nawierzchni z trawy naturalnej, ogrodzenie wokół boiska, odwodnienie wokół boiska, oświetlenie wymagane dla urządzeń sportowych, piłkochwyty – 2 szt., przy krawędzi powierzchni z trawy naturalnej obrzeż betonowego zabezpieczającego nawierzchnię przed uszkodzeniem. W ramach zadania trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji projektowej za kwotę 29 520,00 zł.

 

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

„Ochrona środowiska naturalnego poprzez zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii – montaż kolektorów słonecznych w mieście Hrubieszów”. Gmina Miejska Hrubieszów złożyła wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013. Wniosek przeszedł ocenę formalną.

 

„Odnawialne źródła energii i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Hrubieszów”. Gmina Miejska Hrubieszów złożyła wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Wniosek w trakcie oceny merytorycznej II stopnia przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.

 

Źródło: UM Hrubieszów