20 lipca 2024

OHP jako realizator usług rynku pracy

Przez niemal pięć lat – od 1 maja 2009 r. do końca grudnia 2013 r. – Ochotnicze Hufce Pracy realizują projekt „OHP jako realizator usług rynku pracy”, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Priorytet I Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 1.3.

Reklamy

i>Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Reklamy

Na terenie całego kraju zostanie utworzona sieć działających komplementarnie Młodzieżowych Centrów Kariery (MCK), Punktów Pośrednictwa Pracy (PPP) i Ośrodków Szkolenia Zawodowego (OSZ), co sprawi, że zwiększy się dostęp młodzieży do usług z zakresu poradnictwa i informacji zawodowej, pośrednictwa pracy i szkoleń. Szczególnie zyska na tym młodzież znajdująca się w trudnej sytuacji ze względu na zamieszkanie w małych miejscowościach i wsiach.

Reklamy

Działaniami projektu zostanie objętych 25 tys. młodzieży w wieku 15-25 lat, w tym 600 bezrobotnych i 2440 nieaktywnych zawodowo. Ze wsparcia skorzystają bezrobotni lub poszukujący pracy o zróżnicowanym poziomie wykształcenia i kwalifikacji (lub bez kwalifikacji), wymagający wsparcia na rynku pracy; uczniowie i absolwenci przygotowujący się do wejścia na rynek pracy potrzebujący pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy i szkolenia zawodowego; zagrożeni wykluczeniem społecznym, zaniedbani wychowawczo, pochodzący ze środowisk niedostosowanych społecznie.

To nie jedyni beneficjenci tego przedsięwzięcia – 365 osób z kadry OHP będzie odpowiednio przygotowanych i przeszkolonych.

Jednostki – MCK, PPP i OSZ – powstaną w wyniku porozumień podpisanych z samorządami, które w odpowiedzi na bieżące potrzeby społeczne udostępnią lokale na prowadzenie usług przez Ochotnicze Hufce Pracy.

Projekt jest zgodny ze Szczegółowym Opisem Priorytetów PO KL. Cele projektu są w pełni zgodne z Planem działania dla Priorytetu I PO KL na rok 2009. Projekt ma charakter ogólnopolski i systemowy i jest zgodny z zasadami polityki równych szans, polityki społeczeństwa informacyjnego oraz polityki zrównoważonego rozwoju. Jest także zgodny z celami Narodowej Strategii Zatrudnienia na lata 2007-2013, a także z Narodową Strategią Integracji Społecznej 2007-2013.

Ogólna wartość projektu to 99 538 000,- zł, z czego na rok 2009 przypada 17 623 370,- zł.

W województwie lubelskim w ramach projektu w 2009 i 2010 r. zostały utworzone Młodzieżowe Centra Kariery w Krasnymstawie, Włodawie, Radzyniu Podlaskim, Janowie Lubelskim, Międzyrzecu Podlaskim, Terespolu, Hrubieszowie i Parczewie oraz Punkty Pośrednictwa Pracy w Radzyniu Podlaskim i Łęcznej. Nowe jednostki planuje się utworzyć także w Rykach, Opolu Lubelskim, Lubartowie, Dęblinie i Poniatowej. Ostateczne decyzje co do miejsc utworzenia nowych jednostek zapadają po zaakceptowaniu przez Komendę Główną OHP zgłoszonych przez Lubelską WK wniosków na utworzenie jednostek.

Młodzieżowe Centrum Kariery

Młodzieżowe Centra Kariery swoim klientom oferują profesjonalną pomoc w zakresie kształcenia własnych losów zawodowych. Aspekty ich działania obejmują przede wszystkim informację i doradztwo w obszarze współczesnego rynku pracy oraz przedsiębiorczości. Również mają za zadanie rozwijać warsztat diagnostyki w zakresie predyspozycji młodzieży do różnych rodzajów uczestnictwa w procesach rynku pracy.

Spotkania w Młodzieżowym Centrum Kariery organizowane są dla młodzieży w wieku 15-25 lat, zarówno uczącej się, jak i bezrobotnej.

Istnieje możliwość przyjazdu doradcy zawodowego do szkoły.

Oferta MCK obejmuje pakiet różnorodnych propozycji zawierający się na obszarach następujących zagadnień:

1. PORADNICTWO I INFORMACJA ZAWODOWA

1.1 Usługi doradcze i informacyjne

· Prowadzenie zajęć i spotkań z dziedziny szeroko pojętego poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej realizowanych w formie podstawowych usług (poradnictwo indywidualne, warsztaty grupowe, informacje indywidualne oraz informacje grupowe).

Przykładowa tematyka to:

– Informacja o zawodach (możliwość skorzystania z informacji zawartych w filmach przedstawiających konkretne zawody, zawody przyszłości);

– Informacja o rynku pracy;

– Metody poszukiwania zatrudnienia;

– Kierunki kształcenia i wybór szkoły (zarówno ponadgimnazjalnej jak i wybór kierunku oraz rodzaju studiów(dzienne, zaoczne czy wieczorowe), a także konkretnej uczelni);

– Możliwości szkolenia oraz odbywania kursów;

– Staż i przygotowanie zawodowe;

– Porady dla wyjeżdżających do pracy za granicę kraju

1.2 Projektowanie indywidualnych planów działania

· Propagowanie wśród młodzieży idei planowania kariery zawodowej poprzez tworzenie tzw. Indywidualnego Planu Działania i przygotowywanie do jego wdrażania (w ramach warsztatów grupowych lub/i poradnictwa indywidualnego);

· Analiza potrzeb klienta w zakresie stosowania Indywidualnego Planu Działania;

· Identyfikacja zasobów klienta (testy zainteresowań zawodowych, predyspozycji jak również umiejętności predysponujących do konkretnego zawodu);

· Wartości i cele życiowe oraz zawodowe;

1.3 Inne zagadnienia z zakresu poradnictwa zawodowego to:

· uczenie technik autoprezentacji, komunikacji interpersonalnej i negocjacji;

· rozwijanie umiejętności twórczego myślenia;

· komunikacja interpersonalna;

· informowanie o możliwych formach zatrudniania i zarobkowania (przedsiębiorczość a praca);

· poszukiwanie pracy ( sposoby poszukiwania pracy, diagnoza własnych predyspozycji zawodowych, jawny i ukryty rynek pracy, rodzaje umów, oczekiwania pracodawców);

· rozwijanie postaw asertywnych w poszukiwaniu pracy;

· warsztaty na temat oczekiwań pracodawców (potencjalne pytania, jakie może zadać pracodawca podczas rozmowy kwalifikacyjnej, a także jakie pytania można zadać pracodawcy);

· pomoc w sporządzeniu dokumentów aplikacyjnych (CV oraz list motywacyjny);

· przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej (sztuka autoprezentacji, mowa ciała);

· savoir-vivre w pracy;

· rodzaje zachowań w środowisku pracy ( rozpoznawanie zachowań agresywnych, uległych, asertywnych);

· zajęcia z zakresu prawa pracy (omawianie wybranych zagadnień zawartych w kodeksie pracy w zależności od potrzeb klienta);

2. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

· Przybliżenie ogólnych zagadnień związanych z przedsiębiorczością i samozatrudnieniem;

· Kreowanie postaw przedsiębiorczych oraz wykonywanie badań zainteresowań i uzdolnień zawodowych z wykorzystaniem metod i technik psychologicznych;

· Badanie predyspozycji przedsiębiorczych dostępnymi narzędziami, analiza i ocena predyspozycji klienta (czy nadaję się przedsiębiorcę?, plusy i minusy bycia przedsiębiorcą, cechy przedsiębiorcy);

· Szczegółowe aspekty samozatrudnienia i działalności gospodarczej (np. jak utworzyć własną firmę?);

· Promocja spółdzielczych form zatrudnienia wśród młodzieży, informacje o możliwości zakładania małych firm przy wykorzystaniu partnerstwa lokalnego;

· Prowadzenie warsztatów, w trakcie których młodzież będzie miała możliwość uczestniczenia w zajęciach związanych z zagadnieniami przedsiębiorczości;

· Zapraszanie ekspertów i konsultantów z dziedzin, w obszarze których istnieć będzie zapotrzebowanie na kontakt młodzieży zainteresowanej założeniem własnej firmy ( np. ekonomiści, prawnicy, eksperci z branż poszczególnych rodzajów działalności gospodarczej, przedstawiciele instytucji zarządzających funduszami pożyczkowymi dla przedsiębiorców).

Wszelkie usługi Młodzieżowego Centrum Kariery są bezpłatne.

Młodzieżowe Centrum Kariery
ul. Krucza 20
22-500 Hrubieszów
tel./fax. 84 696 43 18
www.lubelska.ohp.pl
e-mail: mck.hrubieszow@ohp.pl
Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku 7:45 – 15:45

Projekt realizują w całym kraju Ochotnicze Hufce Pracy
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna
Działanie 1.3 Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej Projekt współfinansowany za środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego