22 lipca 2024

Podpisanie umów

Gmina Trzeszczany

Reklamy

Gmina Trzeszczany rozpoczynając realizację projektu finansowanego w całości ze środków EFS pt. „Synergia społeczna w Gminie Trzeszczany” na rzecz aktywnej integracji zaprasza 14 osób niezatrudnionych lub rolników (po jednej osobie z każdego sołectwa – w tym 10 kobiet).

Gmina Trzeszczany rozpoczynając realizację projektu finansowanego w całości ze środków EFS pt. „Synergia społeczna w Gminie Trzeszczany” Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji zaprasza 14 osób niezatrudnionych lub rolników (po jednej osobie z każdego sołectwa – w tym 10 kobiet) zamieszkałych na terenie gm. Trzeszczany w wieku 15-64 lata do udziału w projekcie.

Reklamy

Głównym założeniem projektu jest:

Reklamy

– wyposażenie w wiedzę i umiejętności liderskie 14 osób po jednej osobie z każdego sołectwa(w tym 10 Kobiet)zamieszkałych na terenie gminy Trzeszczany w okresie od 01.04.2011 do 31.10.2011r.

Cele szczegółowe projektu to:

-zdobycie przez uczestników projektu wiedzy w zakresie promocji i marketingu sołectw i gminy, wiedzy w zakresie pozyskiwania środków finansowych na rozwój sołectw(programy operacyjne, przygotowanie wniosku aplikacyjnego, tworzenie planów odnowy miejscowości, zarządzanie projektami); wiedzy w zakresie aktywizowania społeczności wiejskich;

Moduły szkoleniowe będą realizowane w budynku UG Trzeszczany na sali konferencyjnej.

W ramach projektu realizowane będą następujące zajęcia:

I. Psychospołeczne umiejętności lidera (10godz) obejmujące następujące zagadnienia:

II. Innowacyjne rozwiązania dla sołectw (10godz) obejmujące następujące tematy:

III. Pozyskiwanie środków na działania społeczne „miękkie” z Funduszy Unijnych oraz grantodawców org.pozarządowych.

IV. Pozyskiwanie środków na działania inwestycyjne „twarde” z Funduszy Unijnych
-omówienie RPO, PROW zasady wypełniania wniosków, załączników, studium wykonalności, tworzenie planów odnowy miejscowości (20godzin).
Szkolenie ma na celu przygotowania Liderów do współtworzenia rozwoju Gminy natomiast utworzenie Planu Rozwoju swojej miejscowości będzie przydatne do późniejszych aplikacji o środki np. z LGD.

V. Szkolenie z edukacji finansowej „Zaplanuj swoją przyszłość” (20godzin)

Uczestnikom zapewniamy:
– pakiet promocyjny dla uczestników (torba, notatnik, pen drive, kubek, smycz)
– materiały szkoleniowe
– materiały piśmiennicze
– poczęstunek podczas zajęć(ciastka, napoje)
– konferencję podsumowującą, catering, dyplomy

Deklarację udziału w projekcie można pobrać i złożyć w Urzędzie Gminy Trzeszczany pokój nr 23 od dnia 1 kwietnia do 20 kwietnia 2011r. O zakwalifikowaniu do projektu decydować będzie spełnienie kryterium dostępu oraz zaangażowanie w sprawy społeczności gm. Trzeszczany.

Informacji dotyczących projektu udziela:
Koordynator Projektu – P. Justyna Krawczyk tel. 84 65 75 059.