Porady prawne: Płatność za pobyt osoby najbliższej w domu pomocy społecznej

Osoby, w wieku podeszłym, przewlekle chore, niepełnosprawne, jak również uzależnione od alkoholu, które nie są w stanie samodzielnie mieszkać, bo wymagają całodobowej opieki lub wsparcia mogą zostać umieszczone w domu pomocy społecznej.

Reklamy

Pobyt w takiej placówce jest płatny, a opłaty ponosi mieszkaniec. Jeżeli nie jest on w stanie uiścić pełnej odpłatności płatność uiszczają: małżonek, zstępni (dzieci, wnuki), a następnie wstępni (rodzice, dziadkowie) oraz gmina, z której osoba była skierowana. Dobrowolnie, opłaty za pobyt w DPS mogą wnosić inne jeszcze osoby.

Mieszkaniec domu płaci do 70% swojego dochodu. Obowiązani do płatności członkowie rodziny uiszczają należność na podstawie umowy z gminą.

Reklamy

­

W przypadku nie zawarcia umowy lub niewyrażenia zgody na przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego, wysokość opłaty za pobyt mieszkańca domu w domu pomocy społecznej ustala się w drodze decyzji.

Nie w każdym jednak przypadku członkowie rodziny będą musieli ponosić ciężar utrzymania danej osoby w DPS.

W całości zwalnia się (organ musi zwolnić) z opłaty osobę najbliższą oraz jej zstępnych w sytuacji, gdy mieszkaniec domu:

  • został pozbawiony, w stosunku do tej osoby, władzy rodzicielskiej i władza ta nie została przywrócona, albo – należy złożyć prawomocne orzeczenie sądu i oświadczenie, że władza rodzicielska nie została przywrócona albo
  • został prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego popełnione na szkodę osoby obowiązanej do wnoszenia opłaty, jej zstępnego, małoletniego lub pełnoletniego nieporadnego ze względu na wiek, stan psychiczny lub fizyczny rodzeństwa lub jej rodzica, chyba że skazanie uległo zatarciu.

W obydwu przypadkach obowiązkowo trzeba złożyć wniosek o zwolnienie oraz prawomocne orzeczenie sądu, zaś w przypadku pozbawienia władzy rodzicielskiej, również oświadczenie, że władza rodzicielska nie została przywrócona.

W części albo w całości można zwolnić, na wniosek, osoby obowiązane do płatności po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego, w szczególności gdy:

a) wnoszą opłatę za pobyt innych członków rodziny w DPS albo innej placówce,

b) występują uzasadnione okoliczności np. długotrwała choroba, bezrobocie, niepełnosprawność, śmierć członka rodziny, straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych,

c) rodzina: małżonkowie, zstępni, wstępni utrzymują się jednego wynagrodzenia albo świadczenia,

d) osoba obowiązana jest w ciąży lub samotne wychowuje dziecko, przebywała w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo-wychowawczej, na podstawie orzeczenia sądu o ograniczeniu władzy rodzicielskiej osobie kierowanej do domu pomocy społecznej lub mieszkańcowi domu,

e) osoba obowiązana do wnoszenia opłaty przedstawi wyrok sądu oddalający powództwo o alimenty na rzecz osoby kierowanej do domu pomocy społecznej lub mieszkańca domu,

f) osoba obowiązana wykaże, dokumentami załączonymi do wniosku, rażące naruszenie, przez mieszkańca (osobę kierowaną do DPS) obowiązku alimentacyjnego lub innych obowiązków rodzinnych względem osoby obowiązanej do wnoszenia opłaty.

Każda z sytuacji jest indywidualnie badana, zaś każda decyzja podlega zaskarżeniu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, a następnie także może zostać zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

­

adwokat Magdalena Kusik-Balicka

Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych DĄBEK & KUSIK

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

www.dabekkusik.pl

we współpracy ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Wschodnich w Hrubieszowie oraz

Stowarzyszeniem Sołtysów Gminy Hrubieszów w Hrubieszowie

­


Zobacz też:

Porady prawne: Co zrobić gdy rośliny sąsiada przekraczają granicę działek?

Porady prawne: Co zrobić gdy rośliny sąsiada przekraczają granicę działek?