22 maja 2024

Porady prawne: Sposoby zawierania umów

Wiele osób ma w praktyce problem z kwestiami związanymi z zawieraniem umów. Oczywiście nie chodzi tutaj o umowy zawierane w formie tradycyjnej, gdzie obie strony kontraktu czynią na nich swoje podpisy i w ten sposób dochodzi do zawarcia umowy. Zasadniczo istnieją również inne możliwości zawierania umów, o których wiedzą profesjonaliści, zaś konsumenci nie zdają sobie z tego sprawy. O innych sposobach zawierania umów poniżej.


            Zgodnie z przepisami, umowa jest czynnością prawną co najmniej dwustronną (w umowach może występować większa ilość stron), składającą się z oświadczeń woli, które zmierzają do wywołania określonych skutków prawnych (np. sprzedaży samochodu, najmu mieszkania, dzierżawy gruntów rolnych i innych).

            Poza wypadkami zawierania umów w formie tradycyjnej, o czym wspomniane zostało na wstępie, ustawa przewiduje również inne formy zawierania umów. Jedną z najważniejszych i najczęściej spotykanych form jest oferta. W myśl przepisów oświadczenie drugiej stronie woli zawarcia umowy stanowi ofertę, jeżeli określa istotne postanowienia tej umowy (np. w umowie sprzedaży określony jest przedmiot i cena, a w umowie najmu oznaczony jest lokal i wysokość czynszu). W razie wątpliwości umowę poczytuje się za zawartą w chwili otrzymania przez składającego ofertę oświadczenia o jej przyjęciu, a jeżeli dojście do składającego ofertę oświadczenia o jej przyjęciu nie jest wymagane – w chwili przystąpienia przez drugą stronę do wykonania umowy. Co bardzo ważne, ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, skierowane do ogółu lub do poszczególnych osób, poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy.

            Innym sposobem zawarcia umowy jest uczestnictwo w aukcji albo przetargu. Polega ono na składaniu ofert ustnych (licytacja) albo pisemnych. Najlepsza oferta w trakcie trwania aukcji albo przetargu wygrywa i osoba z najlepszą ofertą w zależności o tego, czy dla umowy potrzebna jest jakaś forma szczególna (np. akt notarialny) staje się właścicielem albo nabywa prawo do zawarcia umowy w przyszłości na podanych w przetargu albo aukcji warunkach.

            Umowa zawarta może być także w drodze negocjacji. Warunkiem zawarcia umowy w ten sposób jest prowadzenie negocjacji w celu zawarcia określonej umowy i dojście do porozumienia co do wszystkich jej postanowień, które były przedmiotem tych negocjacji.

            Zawarcie umowy nastąpić może też przez tzw. „fakty dokonane”, tj. sytuację, w której co prawda żadna ze stron nie daje wyraźnego sygnału zawarcia umowy, ale obie umowę taką wykonują bądź też, że jedna ze stron daje wyraźne oświadczenie, zaś druga tego nie czyni, ale wykonuje treść zobowiązania. Z sytuacja taką możemy mieć np. w sytuacji najmu albo dzierżawy, gdzie właściciel wydaje najemcy klucze, a ten lokalu używa i płaci czynsz.

 

Tomasz Gabrylewicz – prawnik

Pl. Kupiecki 10, 22 – 100 Chełm

e-mail: prawnik-chelm@wp.pl

www.radcaprawny-chelm.pl

tel.: 883 001 676