25 maja 2024

Powiat hrubieszowski: Ponad 17 milionów na przebudowę drogi Hrubieszów – Kryłów – Dołhobyczów – Granica

W dniu 23 grudnia 2013 r. władze powiatu hrubieszowskiego podpisały umowę z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego o dofinansowanie projektu pn. „Poprawa dostępności i jakości przygranicznej infrastruktury drogowej Etap II – przebudowa II odcinka drogi powiatowej Nr 3432L Hrubieszów – Kryłów – Dołhobyczów – Granica Państwa oraz remont drogi w Uhrynowie”.

Koszt całkowity zadania szacowany jest na 4 087 323,61 EUR (ok. 17 166 000 zł). Na realizację inwestycji pozyskano 3 678 591,24 EUR (ok. 15 450 000 zł) ze środków Unii Europejskiej co stanowi 90%  kosztów projektu.
Realizacja inwestycji przewidziana na lata 2014-2015 zakłada przebudowę transgranicznej drogi powiatowej nr 3432L Hrubieszów – Kryłów – Dołhobyczów – Granica Państwa o długości 6 244 m oraz remont ok. 300 m drogi w miejscowości Uhrynów, która zlokalizowana bezpośrednio przy  przejściu granicznym w Dołhobyczowie.

Roboty budowlane po stronie polskiej obejmować będą:

– wzmocnienie istniejącej nawierzchni wraz z poszerzeniem lewostronnym,
– przebudowę istniejących nienormatywnych zatok autobusowych wraz z wykonaniem chodnika oraz wzmocnieniem konstrukcji nawierzchni istniejących zatok autobusowych i wymianą krawężników betonowych;
– budowę zatok autobusowych w miejscach istniejących przystanków wraz z wykonaniem chodnika;
– budowę chodników,
– budowę ścieżki rowerowej,
 – budowę ciągów pieszo – rowerowych,
– poprawę stanu odwodnienia pasa drogowego,
– przebudowę istniejących przepustów,
– wykonanie oznakowania drogowego poziomego i pionowego,
– wykonanie parkingu,
– przebudowę skrzyżowań z drogami gminnymi.

Dla drogi w Uhrynowie na Ukrainie inwestycja obejmie:

– wykonanie robót przygotowawczych, ziemnych,
– wzmocnienie drogi poprzez wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych,
– utwardzenie pobocza,
– budowę chodnika,
– przebudowa skrzyżowania,
– poprawę stanu odwodnienia pasa drogowego,
– budowę przepustu.

Partnerem projektu ze strony samorządu ukraińskiego jest Sokalska Rejonowa Rada oraz Chorobriwska Silska Rada, natomiast po stronie polskiej Gmina Mircze oraz Gmina Dołhobyczów.

Zadanie współfinansowane będzie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007 – 2013. Priorytet 1 Wzrost konkurencyjności obszaru przygranicznego. Działanie 1.3 Poprawa dostępności regionu.

 

źródło: Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie