13 lipca 2024

Prawo: Na czym polega rozgraniczenie nieruchomości

W myśl zasady określonej w art. 152 kodeksu cywilnego, sąsiedzi zobowiązani są do współdziałania przy rozgraniczeniu gruntów oraz współdziałania przy utrzymaniu stałych znaków granicznych. Powinni zatem dokonywać wszelkich czynności z tym związanych, jak dbanie o znaki graniczne czy miedzę.

Reklamy

W sytuacji gdy pomiędzy sąsiadami istnieje spór co do przebiegu granicy, tzn. każdy z nich twierdzi, że granica powinna przebiegać w innym miejscu, należy rozpocząć postępowanie co do rozgraniczenia nieruchomości, które ma na celu ustalenie przebiegu ich granic przez określenie położenia punktów i linii granicznych oraz utrwalenie tych punktów znakami granicznymi na gruncie.

Organem właściwym do przeprowadzenia tego postępowania jest wójt ( burmistrz, prezydent miasta), który wszczyna postępowanie rozgraniczeniowe na wniosek właściciela nieruchomości. W przypadku  scalenia gruntów, a także jeżeli jest brak wniosku strony, a potrzeby gospodarki narodowej lub interes społeczny uzasadniają przeprowadzenie rozgraniczenia, to wówczas jest ono przeprowadzane z urzędu. 

Reklamy

Czynności ustalania przebiegu granic wykonuje upoważniony przez wójta (burmistrza prezydenta miasta) geodeta, który powinien nakłaniać strony do zawarcia ugody i ustalenia przebiegu granicy. Taka ugoda zawarta przed geodetą ma moc ugody sądowej. 

Jeżeli jednak sąsiedzi nie zawrą ugody, a geodeta na podstawie zebranych dowodów jest w stanie ustalić przebieg granicy to wówczas wójt (burmistrz, prezydent miasta) wydaje decyzję o rozgraniczeniu nieruchomości.

Reklamy

Natomiast jeżeli nie jest możliwe ustalenia przebiegu granicy i tym samym wydania decyzji o rozgraniczeniu, to wówczas  geodeta tymczasowo utrwala punkty graniczne według ostatniego stanu spokojnego posiadania, dokumentów i wskazań stron, oznacza je na szkicu granicznym, sporządza opinię i całość dokumentacji przekazuje właściwemu wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta), który umarza postępowanie administracyjne i przekazuje sprawę z urzędu do rozpoznania sądowi powszechnemu. 

Zaznaczyć również należy, że strona niezadowolona z ustalenia przebiegu granicy w postępowaniu administracyjnym może żądać, w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej decyzji w tej sprawie, przekazania sprawy sądowi powszechnemu, bowiem od decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości jako ostatecznych w postępowaniu administracyjnym nie służy odwołanie do organu drugiej instancji, ale żądanie rozpoznania sprawy przez sąd powszechny. 

Decyzja o rozgraniczeniu traci wówczas moc wiążącą i nie będzie mogła wywoływać ani procesowych ani materialno-prawnych skutków decyzji ostatecznej. W sytuacji natomiast gdy wniosek strony niezadowolonej z rozgraniczenia zostanie przez sąd zwrócony, na skutek np. jego nieopłacenia lub dojdzie do umorzenia postępowania, to wówczas decyzja o rozgraniczeniu staje się ostateczna ze wszystkimi skutkami jakie prawo przewiduje dla takich decyzji.

­

Informuję, że publikacja odzwierciedla opinię autorki, NIW-CRSO nie jest odpowiedzialne za sposób wykorzystania zawartych w nich informacji.

­

radczyni prawna Małgorzata Dąbek  

Stowarzyszenie Inicjatyw Wschodnich w Hrubieszowie

www.stowarzyszeniesiw.pl

zadanie publiczne  finansowane ze środków NIW-CRSO


Zobacz też:

Prawo: Opłata za wzrost wartości naszej nieruchomości

Prawo: Opłata za wzrost wartości naszej nieruchomości


Zerknij na Instagram →