23 września 2023

Przed nami XVII sesja Rady Miejskiej w Hrubieszowie

W piątek 27 listopada 2015 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbędzie się XVII sesja Rady Miejskiej w Hrubieszowie.

Reklamy

 

Początek obrad o godz 10.00.

 

Proponowany porządek obrad:

Reklamy
 1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XV i XVI sesji Rady Miejskiej odbytych w dniach 30 października i 9 listopada 2015 roku.
 4. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych 
  w okresie między sesyjnym.
 6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta o pracach w okresie między sesyjnym.
 7. Interpelacje zapytania i wnioski radnych.
 8. Zapoznanie z treścią protokołu Komisji Rewizyjnej  z kontroli dokumentów i decyzji wydanych za okres 9 miesięcy 2015 roku przez Burmistrza Miasta w sprawach umorzeń podatkowych.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Hrubieszowie w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Hrubieszowie.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Hrubieszowie w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Hrubieszowie.
 11. Uchwalenie Programu współpracy Gminy Miejskiej Hrubieszów z organizacjami pozarządowymi na rok 2016.
 12. Rozpatrzenie informacji Burmistrza Miasta o realizacji zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie miasta na rok 2015.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Hrubieszowie w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Hrubieszów na lata 2015 – 2020”.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Hrubieszowie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta Hrubieszowa na rok 2016.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Hrubieszowie w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych w zakresie  podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zaopiniowania programów polityki zdrowotnej, rozeznanych potrzebach zdrowotnych mieszkańców województwa lubelskiego zawartych w opracowaniu pn.: „Ocena stanu zdrowia oraz określenie potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa lubelskiego na potrzeba opracowania programów polityki zdrowotnej realizowanych przez Samorząd Województwa Lubelskiego w latach 2016 – 2021”.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek wymiaru godzin dydaktyczno  – wychowawczych nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze, pedagogom, logopedom, nauczycielom specjalistom oraz nauczycielom wspomagającym zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Hrubieszów.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych : przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz innych form wychowania przedszkolnego, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Hrubieszowie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy.
 20. Wolne wnioski.
 21. Zakończenie sesji.