15 lipca 2024

Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze MKS „Unia”

Hrubieszów

Reklamy

Zarząd Miejskiego Klubu Sportowego „Unia” Hrubieszów informuje, że dnia 9 grudnia 2010r. o godz. 17:00 (pierwszy termin) 17:15 (drugi termin) w sali narad Urzędu Miasta odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze członków MKS „Unia” Hrubieszów.

u>Porządek obrad:

Reklamy

1. Otwarcie Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego MKS „Unia”.
2. Wybór Przewodniczącego zebrania.
3. Powołanie protokolanta zebrania.
4. Zatwierdzenie porządku i regulaminu zebrania.
5. Wybór komisji roboczych:
– mandatowej
– uchwał i wniosków
6. Sprawozdanie Komisji Mandatowej – stwierdzenie prawomocności obrad.
7. Sprawozdanie za ostatni okres kadencji ustępującego Zarządu.
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
9. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
10. Dyskusja.
11. Wprowadzenie zmian w statucie:
– w rozdziale II § 8 pkt 1, który ma brzmienie „Rozwijanie w różnych formach sportu i wychowania fizycznego” zmienić na – „Rozwijanie w różnych formach sportu i wychowania fizycznego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych”.
12. Zgłaszanie kandydatów do Zarządu Klubu oraz Komisji Rewizyjnej.
13. Wybór komisji skrutacyjnej.
14. Głosowanie.
15. Dyskusja.
16. Ogłoszenie wyników wyborów.
17. Przyjęcie uchwał Walnego Zebrania.
18. Zakończenie obrad.