Wszczęcie postępowania administracyjnego

HrubieszówHrubieszów

Reklamy

Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia: „Budowa małej elektrowni wodnej na rzece Huczwie w km 9+111 i Kanale Ulgi w km 2+150 w Hrubieszowie”.

b>OBWIESZCZENIE

Reklamy

Zgodnie z art.49 Kodeksu postępowania administracyjnego, przy uwzględnieniu art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), po stwierdzeniu, że liczba stron postępowania przekracza 20, zawiadamia się w formie obwieszczenia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia „Budowa małej elektrowni wodnej na rzece Huczwie w km 9+111 i Kanale Ulgi w km 2+150 w Hrubieszowie”. Postępowanie to wszczęto na wniosek Pana Wojciecha Świstowskiego zam. Teptiuków 93, 22-500 Hrubieszów.

Przedsięwzięcie jest związane z piętrzeniem wód rzeki Huczwy z cofką do km 11+450 w obrębie wsi Brodzica, oraz wykonaniem przepławki dla ryb przy wykorzystaniu rowów melioracyjnych H-51a i H-57, znajdujących się na terenie łąk położonych pomiędzy korytem rz. Huczwy, lasem Dębinka i wsią Wolica.

Obecnie wystąpiono do Starosty Powiatu Hrubieszowskiego o Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hrubieszowie o wyrażenie opinii czy będzie konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Po uzyskaniu tych opinii Burmistrz Miasta Hrubieszowa wyda postanowienie rozstrzygające w tej kwestii, o czym strony zostaną zawiadomione w drodze obwieszczeń.

Każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy niniejsze postępowanie ma prawo brać w nim udział. Organem właściwym do rozpatrzenia sprawy jest Burmistrz Miasta Hrubieszów. Dokumentacja sprawy (wniosek, karta informacyjna przedsięwzięcia) jest do wglądu w Wydziale Gospodarki Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Hrubieszów, ul. 3-go Maja 15, 22-500 Hrubieszów, tel. 084 6962380 w.55.

Burmistrz Miasta Hrubieszowa

Hrubieszow LubieHrubie 2009