22 lipca 2024

Wykaz danych

Zgodnie z art. 19 ust. 6 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z 2001r. z późn. zm.) istnieje obowiązek prowadzenia wykazu przez organy administracji od szczebla Ministra, poprzez Wojewodów i Marszałków Województw oraz Starostów Powiatowych po Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast.

Reklamy

br />Na każdym poziomie administracji publicznej, na którym zapadają decyzje dotyczące środowiska musi być prowadzony wykaz informacji o dokumentach, które są wskazane w Art. 19 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska. Zgodnie z zaleceniami obowiązującej od lutego 2005r. Dyrektywy UE 2003/4 w sprawie dostępu społeczeństwa do informacji o środowisku, nowelizacja ustawy Prawo ochrony środowiska, nałożyła na organy administracji publicznej wszystkich szczebli konieczność umieszczenia publicznie dostępnego wykazu danych w Internecie (Dz.U. z 2006 Nr 50 poz. 360).

Realizując powyższy obowiązek został nawiązany kontakt z jednostką podległą Ministerstwu Środowiska – Centrum Informacji o Środowisku – ekoportal.pl

Reklamy

Bieżące dane o wszelkich decyzjach dotyczących naszego środowiska znajdziecie w prawym menu w dziale Dobre strony pod linkiem „ekoportal.pl”.

Dotyczą one dokumentów takich, jak:

Reklamy

Karty typu A:
Wnioski o wydanie decyzji
Wnioski o udzielenie wskazań lokalizacyjnych
Wnioski o ustalenie programu dostosowawczego

Karty typu B:
Decyzje i postanowienia
Wskazania lokalizacyjne

Karty typu C:
Projekty: polityk, strategii, planów lub programów

Karty typu D:
Polityki, strategie, plany lub programy

Karty typu E:
Raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
Analizy porealizacyjne
Przeglądy ekologiczne
Raporty o bezpieczeństwie
Dokumentacje mierniczo-geologiczne zlikwidowanych zakładów górniczych
Informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
Dokumenty sporządzane na potrzeby ewidencji odpadów

Karty typu F:
Prognozy oddziaływania na środowisko
Dokumenty zawierające informacje o przedsięwzięciu podejmowanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, które może oddziaływać na środowisko na jej terytorium
Opracowania ekofizjograficzne
Rejestry substancji niebezpiecznych
Wyniki prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska
Rejestry poważnych awarii

Karty typu G:
Wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska

Karty typu H:
Zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia

Karty typu I:
Inne dokumenty