20 maja 2024

XVIII Sesja Rady Powiatu

W dniu 27.06.2008 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie odbędzie się XVIII Sesja Rady Powiatu.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Wręczenie pucharów i dyplomów dla szkół za udział w X Biegu Herbowym.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Przyjęcie protokołów z XVI Sesji Rady Powiatu z dnia 18 kwietnia 2008 r. i XVII uroczystej sesji Rady Powiatu z dnia 25 maja 2008 r.

6. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz informacja o działalności Zarządu w okresie między sesjami.

7. Rozpatrzenie rocznego sprawozdania finansowego za rok 2007 Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie.
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie.
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

9. Rozpatrzenie informacji o współpracy Powiatu Hrubieszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2007 r.
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

10. Rozpatrzenie „Programu współpracy Powiatu Hrubieszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009 r.
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie oceny realizacji inwestycji z wykorzystaniem środków unijnych oraz informacja o zadaniach planowanych do realizacji.
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej mienie Powiatu dla Gminy Werbkowice (dotyczy nieruchomości w Turkowicach).
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (pod poszerzenie pasa drogowego na skrzyżowaniu
w Teptiukowie).
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia mienia Skarbu Państwa (dotyczy budynku przy ul. Partyzantów, gdzie mieścił się Sanepid).
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

15. Rozpatrzenie propozycji zmian w Statucie Powiatu Hrubieszowskiego.
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

16. Rozpatrzenie propozycji zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie.
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych powiatu.
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

18. Rozpatrzenie propozycji zmian w budżecie powiatu na 2008 r.
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

19. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na interpelacje.

20. Wnioski i oświadczenia radnych.

21. Zakończenie obrad.