XXIX sesja Rady Miejskiej w Hrubieszowie

W środę 26 września 2012 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hrubieszowa odbędzie się XXIX sesja Rady Miejskiej w Hrubieszowie.

Reklamy

Początek obrad o godz. 10:00.

 

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów Nr XXVII/2012 i Nr XXVIII/2012 z sesji  odbytych w dniach 30 sierpnia i 3 września 2012 roku.
 4. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie między sesyjnym.
 6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta o pracach w okresie między sesyjnym.
 7. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 8. Informacja Burmistrza Miasta o przygotowaniu Oświaty do nowego roku szkolnego 2012/2013.
 9. Informacja Burmistrza Miasta z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2012 roku
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Hrubieszowie w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 rok.
 11. Informacja o funkcjonowaniu PGKiM Sp. z o. o. w Hrubieszowie za rok 2011 i za I półrocze 2012 roku.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Hrubieszowie w sprawie szczegółowego sposobu konsultacji z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Hrubieszowie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa, osiedle „Basaja – zachód”.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Hrubieszowie w sprawie udzielenia zgody Burmistrzowi Miasta Hrubieszowa na sprzedaż nieruchomości gruntowych w drodze przetargu oraz odpłatne obciążenie służebnością gruntową.
 15. Wolne wnioski i  informacje.
 16. Zakończenie sesji.