23 maja 2024

XXVII sesja Rady Miejskiej w Hrubieszowie

30 sierpnia 2012 roku o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hrubieszowa przy ulicy mjr. H. Dobrzańskiego „Hubala” 1 odbędzie się XXVII sesja Rady Miejskiej w Hrubieszowie.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z XXV i XXVI sesji  odbytych w dniach 28 czerwca i 2 sierpnia 2012 roku.
 4. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta o pracach w okresie międzysesyjnym.
 7. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 8. Zapoznanie z treścią protokołu z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Hrubieszowie w Hrubieszowskim Ośrodku Sportu i Rekreacji.
 9. Zapoznanie z treścią protokołu z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Hrubieszowie w Miejskim Klubie Sportowym „Unia”.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Hrubieszowie w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 rok.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Hrubieszowie w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Hrubieszowie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Hrubieszowie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia preliminarza wydatków do miejskiego programu profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych na 2012 rok i miejskiego programu przeciwdziałania narkomanii na 2012 rok.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Hrubieszowie w sprawie uchwalenia Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Hrubieszowie.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Hrubieszowie w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Hrubieszowie.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Hrubieszowie w sprawie udzielenia zgody Burmistrzowi Miasta Hrubieszowa na sprzedaż w drodze przetargu lokalu mieszkalnego z jednoczesnym przekazaniem w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie.
 17. Wolne wnioski i informacje.
 18. Zakończenie obrad.