Zapowiedź LII Sesji Rady Miasta

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ) – z w o ł u j ę na dzień 10 października 2006 roku godz. 9:00 LII sesję RADY MIEJSKIEJ w Hrubieszowie.

Reklamy

Obrady odbywać się będą w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hrubieszów przy ulicy mjr Henryka Dobrzańskiego „HUBALA” 1.

Proponowany porządek posiedzenia;

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku posiedzenia.

3. Przyjęcie protokołu z LI sesji Rady Miejskiej Hrubieszów odbytej w dniu 25 września 2006 roku

4. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

5. Interpelacje i zapytania radnych oraz wolne wnioski.

6. Informacja Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Hrubieszów o działaniach podejmowanych między sesjami.

7. Informacja Burmistrza Miasta Hrubieszów o działaniach podejmowanych między sesjami.

8. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej Hrubieszów o oświadczeniach majątkowych radnych złożonych za rok 2005 oraz za I półrocze 2006 roku.

9. Informacja Burmistrza Miasta Hrubieszów o oświadczeniach majątkowych osób zobowiązanych do ich złożenia za 2005 rok.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej Hrubieszów w sprawie zmian w budżecie miasta na 2006 rok
a) wystąpienie Burmistrza Miasta,
b) dyskusja,
c) podjęcie uchwały.

11. Informacja o zaspakajaniu potrzeb świadczeń zdrowotnych mieszkańców miasta Hrubieszowa ze szczególnym uwzględnieniem Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Pogotowia Ratunkowego oraz usług rehabilitacyjnych.
a) wystąpienie Burmistrza Miasta,
b) dyskusja,
c) podjęcie uchwały.

12. Informacja o realizacji uchwały Nr XXXI/298/05 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 28.02.2005r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego dla miasta Hrubieszowa na lata 2004-2013.
a) wystąpienie Burmistrza Miasta,
b) dyskusja,
c) podjęcie uchwały.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Hrubieszów.
a) wystąpienie Burmistrza Miasta,
b) dyskusja,
c) podjęcie uchwały.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie odwodnienia środkowej części „SŁAWĘCINA”
a) wystąpienie Radnego Józefa Bojarczuka
b) dyskusja,
c) podjęcie uchwały,

15. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa – Żeromskiego I etap.
a) wystąpienie Burmistrza Miasta,
b) dyskusja,
c) podjęcie uchwały.

16. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Dariusz Gałecki