Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie poszukuje księgowej

Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie ogłosił nabór na wolne stanowisko głównej księgowej. Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć do dnia 18.05.2022 r.

Reklamy

­
OGŁOSZENIE
Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Hrubieszowie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

I. Nazwa i adres jednostki: Zespół Szkół Nr 1 w Hrubieszowie, Zamojska 18A, 22-500 Hrubieszów

II. Określenie stanowiska urzędniczego: główny księgowy

III. Wymagania związane ze stanowiskiem:

Wymagania niezbędne od kandydatów:

a) posiadanie obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego,

b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c) brak skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

d) brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,

e) znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego,

f) spełnienie jednego z poniższych warunków: 

– ukończenie ekonomicznych/administracyjne jednolitych studiów magisterskich lub           

– ukończenie ekonomicznych/administracyjnych wyższych studiów zawodowych lub           

– ukończenie uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich\ekonomicznych studiów podyplomowych 

– ukończenie  średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej. 

Wymagania dodatkowe od kandydatów:

a) posiadanie co najmniej 5-letniej praktyki na stanowisku księgowym w  komórce finansowo – księgowej, najlepiej oświatowej,

b) znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych oraz znajomość przepisów ZUS,

c) znajomość zasad finansowania zadań oświatowych na szczeblu powiatu jako organu samorządu terytorialnego,

d) umiejętność sporządzania analiz danych statystycznych, sprawozdań budżetowych, bilansów, rachunków zysków i strat, zestawień zmian w funduszu jednostek, tworzenia prognoz, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia,

e) znajomość programów komputerowych stosowanych w księgowości: pakietu Vulcan, Płatnik, JPK, Portal ZUS, E-Deklaracje, Word, Excel

f) posiadanie cech osobowości takich jak:  komunikatywność, dokładność i sumienność, terminowość, umiejętność pracy w zespole, rzetelność i odpowiedzialność, umiejętność sprawnej organizacji pracy,

g) dobra znajomość przepisów: Ustawa o rachunkowości, Ustawa o finansach publicznych,  Kodeks Postępowania Administracyjnego, Ustawa o systemie oświaty, Ustawa Prawo oświatowe, Ustawa Karta   Nauczyciela oraz aktów wykonawczych do wymienionych ustaw,

h) bardzo dobra obsługa komputera, urządzeń biurowych,

 IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1. Prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.

2. Odpowiedzialność za prawidłową gospodarkę środkami budżetowymi i pozabudżetowymi.

3. Odpowiedzialność za przestrzeganie dyscypliny finansowo – budżetowej.

4. Odpowiedzialność za finanse publiczne.

5. Prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami:

– odpowiedzialność za całokształt prac związanych z działalnością finansowo – księgową jednostki,

– dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji finansowych,

– dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji finansowych z planem finansowym.

6. Realizacja zadań w zakresie rachunkowości podatkowej, ewidencji i sprawozdawczości zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7. Kontrola obsługi szkoły z zakresu płac, ZUS, US, GUS.

8. Sprawowanie nadzoru merytorycznego nad pracą specjalisty do spraw księgowych.

9. Terminowe dokonywanie przelewów bankowych.

10. Prowadzenie obsługi finansowo-księgowej działalności socjalno-bytowej szkoły.

11.Okresowe ustalenie w drodze inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów jednostki.

IVa. Informacja o warunkach pracy na stanowisku głównego księgowego:

a)  miejsce pracy: Zespół Szkół Nr 1 w Hrubieszowie, Zamojska 18A (budynek A, p. 21),  22-500 Hrubieszów

b)  rodzaj wykonywanej pracy: stanowisko urzędnicze,

c)  wymiar czasu pracy: pełny etat – zatrudnienie od dnia 01.07.2022 r.,

d) praca na stanowisku głównego księgowego, obok pracy biurowej, wiąże się z koniecznością  przemieszczania się po terenie: ZS Nr 1 i Hrubieszowa oraz obejmuje wyjazdy służbowe poza teren jednostki,

e) praca wykonywana jest w pozycji siedzącej,

f) praca przy komputerze.

IVb. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie przekroczył 6%.

V. Wymagane dokumenty:

1. List motywacyjny.

2. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej.

3. Kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem).

4. Kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające posiadane wykształcenie, kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności zawodowe.

5. Oświadczenie kandydata o braku prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne, o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu w pełni z praw  publicznych, o niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego umyślne przestępstwo skarbowe, o niekaralności za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych i samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karne skarbowe, o niekaralności zakazem pełnienia funkcji kierowniczych (wzór w załączniku).

6. Inne dokumenty, certyfikaty itp. świadczące  o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

7. Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku głównej księgowej.

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1781 z późn. zm.) oraz Ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 530 z późn. zm.)” 

VI. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Zespołu Szkół Nr 1 w Hrubieszowie lub przesłać na adres Zespół Szkół Nr 1 w Hrubieszowie ul. Zamojska 18A, 22-500 Hrubieszów   w zamkniętej kopercie z dopiskiem: 

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – główny księgowy ”  do dnia 18.05.2022 r. godz. 15.30.

Oferty, które zostaną złożone lub wpłyną za pośrednictwem urzędu pocztowego po upływie terminu określonego w ogłoszeniu o naborze nie będą rozpatrywane,

Konkurs ofert na wolne stanowisko urzędnicze przeprowadzi Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 11_2022 z dnia 12 kwietnia 2022 r.  Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Hrubieszowie.

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem  o terminie i miejscu następnego etapu naboru – rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru, po jego zakończeniu, będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu Szkół Nr 1 w Hrubieszowie: http://zs1hrubieszow.biposwiata.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie szkoły, w dniu 27.05.2022 r.

­

­


­

Załącznik do Ogłoszenia na wolne stanowisko urzędnicze w Zespole Szkół Nr 1 w Hrubieszowie

……………………….. dnia …………………….

­

…………………………………………………

(imię i nazwisko)

…………………………………………………

…………………………………………………

(adres: ulica, nr domu, kod pocztowy, miejscowość)

legitymujący/a się dowodem osobistym:

seria ………. Nr ……………………………… wydanym przez…………………………………………..

­

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany\a oświadczam, że jestem obywatelem polskim, mam pełną zdolność do czynności prawnych, korzystam z pełni praw publicznych oraz nie byłem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych i samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karne skarbowe, nie posiadam/posiadam zakaz pełnienia funkcji kierowniczych.

Z chwilą podjęcia pracy zobowiązuję się do przedłożenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego.

­

……………………………………………….

(czytelny podpis składającego oświadczenie)

­

PLIKI DO POBRANIA:­
OGŁOSZENIE i OŚWIADCZENIE – plik do pobrania (.pdf) »
KLAUZULA INFORMACYJNA – plik do pobrania (.pdf) »

­

Artykuł płatny


Zobacz też:

Hrubieszów: Dzień przedsiębiorczości w ZS nr 1 (ZDJĘCIA)

Hrubieszów: Dzień przedsiębiorczości w ZS nr 1 (ZDJĘCIA)