19 kwietnia 2024

ARiMR: 30 maja kończy się okres przyjmowania wniosków o dofinansowanie kosztów usług doradczych

Jeszcze do 30 maja 2014 r. można składać w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o przyznanie pomocy z działania „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów” finansowanego z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Wsparcie z ARiMR może otrzymać wnioskodawca, który zawarł umowę o świadczenie płatnych usług doradczych z jednostką uprawnioną do prowadzenia takiej działalności. Do świadczenia rolnikom płatnych usług doradczych uprawnione są: ośrodki doradztwa rolniczego, izby rolnicze oraz inne podmioty, które uzyskały stosowną akredytację Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (wykaz podmiotów akredytowanych znajduje się na stronie internetowej MRiRW: www.minrol.gov.pl).

Przyznane przez ARiMR dofinansowanie pokrywa w 80% koszty kwalifikowane poniesione przez rolnika lub posiadacza lasu za zrealizowane usługi doradcze, lecz nie może być wyższe niż równowartość 1500 euro na gospodarstwo w całym okresie realizacji PROW. Uzyskanie wsparcia przebiega dwuetapowo. Najpierw wymagane jest złożenie w biurze powiatowym ARiMR wniosku o pomoc. Jeżeli rolnik otrzyma decyzję przyznającą mu takie wsparcie, wówczas, dopiero po zrealizowaniu usług doradczych i opłaceniu w sposób bezgotówkowy faktur, powinien w tym samym biurze powiatowym złożyć wniosek o płatność w terminie 12 miesięcy od dnia, w którym decyzja o przyznaniu pomocy stała się ostateczna.

Wszystkich zainteresowanych taką pomocą Biuro Powiatowe ARiMR zaprasza do składania wniosków.