Porady prawne: Umorzenie podatku od nieruchomości współwłaścicielom

Współwłaściciele nieruchomości co do zasady, ponoszą solidarną odpowiedzialność za zobowiązanie w podatku od nieruchomości należnym od tych nieruchomości. Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, jeżeli nieruchomość stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, to stanowi odrębny przedmiot opodatkowania, a obowiązek podatkowy od nieruchomości lub obiektu budowlanego ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub posiadaczach.

Reklamy

 

Konsekwencją solidarnego obowiązku podatkowego jest stosowanie wobec współwłaścicieli w zakresie ich odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe w podatku od nieruchomości reguły odpowiedzialności solidarnej, co oznacza, że każdy ze współwłaścicieli jest zobowiązany do uiszczenia całej kwoty należności podatkowej, a zapłata dokonana przez jednego bądź kilku ze współwłaścicieli, zwalnia pozostałych z obowiązku zapłaty. Zasady te wynikają z istoty współwłasności.

Jednocześnie przewiduje się wyjątki od zasady solidarnej odpowiedzialności współwłaścicieli. Wyjątek taki stosuje się np. w podatku od nieruchomości w przypadku współwłasności w częściach ułamkowych lokalu użytkowego – garażu wielostanowiskowego w budynku mieszkalnym czy też w przypadku części budynku stanowiących nieruchomość wspólną – w budynkach, w których wyodrębniono własność lokali.

Organ podatkowy na wniosek podatnika, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną. Zaznaczyć należy, że umorzenie zaległości podatkowej powoduje również umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub części, w jakiej została umorzona zaległość podatkowa. Przepisy ordynacji podatkowej przewidują, że o umorzenie może ubiegać się w tym przypadku wyłącznie podatnik – czyli osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, podlegająca na mocy ustaw podatkowych obowiązkowi podatkowemu.

Umorzenie zaległości podatkowej powoduje wygaśnięcie zobowiązania podatkowego w całości lub w części. Można by więc wnioskować, iż umorzenie zaległego podatku na wniosek jednego ze współwłaścicieli spowoduje wygaśnięcie zobowiązania podatkowego i swoim skutkiem obejmie również obowiązek zapłaty ciążący na pozostałych współwłaścicielach. Nic bardziej mylnego – z uwagi na odpowiedzialność solidarną za zobowiązania podatkowe, decyzja o umorzeniu zaległości podatkowej wobec wnioskodawcy (jednego ze współwłaścicieli), nie wywiera skutków względem pozostałych współwłaścicieli, którzy nie byli wnioskodawcami umorzenia. Oznacza to, że pozostali współwłaściciele są zobowiązani do zapłaty podatku, a jeżeli chcieliby, aby zaległość podatkowa została umorzona również wobec nich, muszą złożyć stosowny wniosek do organu podatkowego.

 

radca prawny Małgorzata Dąbek, adwokat Magdalena Kusik-Balicka

Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych DĄBEK & KUSIK

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

www.dabekkusik.pl

we współpracy ze Stowarzyszeniem Sołtysów Gminy Hrubieszów w Hrubieszowie oraz Stowarzyszeniem Inicjatyw Wschodnich w Hrubieszowie