14 lipca 2024

Powiat hrubieszowski: Poszukiwany kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Ogłoszono nabór na wolne stanowisko kierownika Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Dokumenty aplikacyjne można składać do 2 marca 2021 roku.

Reklamy

Starosta hrubieszowski ogłosił nabór na wolne stanowisko kierownika Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości. Dokumenty aplikacyjne można składać do 2 marca 2021 roku.

­

Reklamy
Wymaganie niezbędne związane ze stanowiskiem:

1) obywatelstwo polskie lub spełnienie wymagań określonych w art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.1282),

2) wykształcenie wyższe geodezyjne, pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym (na kierunku geodezja i kartografia),

Reklamy

3) uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych, rozgraniczeń i podziałów nieruchomości (gruntów) oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych
o których stanowi art. 43 pkt 1 i 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne),

4) co najmniej 2-letni staż pracy w urzędach administracji rządowej lub w organach jednostek samorządu terytorialnego,

5) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

6) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

7) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,

8) nieposzlakowana opinia.

­

Wymagania dodatkowe:

1) Znajomość aktów prawnych z zakresu administracji oraz geodezji i kartografii, a w szczególności:

a) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,

b) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,

c) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,

d) ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne,

e) rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

f) rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 lipca 2001 r. w sprawie klasyfikowania, kwalifikowania i porządkowania materiałów wyłączanych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

g) rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji,

h) rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

i) rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

2) Doświadczenie w obsłudze programów geodezyjnych.

3) Odpowiedzialność, komunikatywność w mowie i w piśmie, umiejętność pracy w zespole, obowiązkowość, dokładność, dyspozycyjność.

­

Dokumenty aplikacyjne należy doręczyć w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem, opatrzonej adnotacją: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości” do Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie ul. Narutowicza 34, 22-500 Hrubieszów lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie ul. Narutowicza 34, 22-500 Hrubieszów, w terminie do dnia 2 marca 2021 roku.

Ogłoszenie o naborze »

(źródło: Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie)


Zdrowa żywność z powiatu hrubieszowskiego: Jabłka z Alojzowa – ZDJĘCIA

Zdrowa żywność z powiatu hrubieszowskiego: Jabłka z Alojzowa – ZDJĘCIA

LubieHrubie na Instagramie