Urząd Gminy w Trzeszczanach przesłał do redakcji LubieHrubie sprostowanie wójta gminy Trzeszczany Stanisława Czarnoty dotyczące informacji udzielonej przez Starostę Powiatu Hrubieszowskiego.

Reklamy

Trzeszczany Pierwsze dnia 22.12.2020 r.

SPROSTOWANIE INFORMACJI NIEPRAWDZIWEJ UDZIELONEJ KLUBOWI RADNYCH RADY GMINY TRZESZCZANY „WSPÓLNY CEL” PRZEZ STOROSTĘ POWIATU HRUBIESZOWSKIEGO

Reklamy

 

 

W związku z treścią pisma z dnia 21.12.2020 r. znak: RFZ.0003.15.2020 adresowanego do Klubu Radnych „ Wspólny Cel” a podpisanego przez Starostę Powiatu Hrubieszowskiego Panią Anetę Karpiuk informuję, że treść pisma oraz zawarte w nim informacje są nieprawdziwe, nierzetelne oraz niestety świadczą o braku wiedzy i znajomości tematyki w zakresie budowy chodnika w miejscowości Leopoldów. Żywię głęboką nadzieję, że ta nieświadomość ma jedynie miejsce we wskazanym powyżej przypadku i jest wynikiem wyłącznie  niewłaściwego przekazu informacji ze strony podległych pracowników, nie mniej jednak  należy zauważyć, że  sprawowana funkcja obliguje do zdecydowanie głębszej analizy problemów mieszkańców Powiatu Hrubieszowskiego w tym Mieszkańców Gminy Trzeszczany.

         Rzetelnie i zgodnie z faktami  wyjaśniam, że budowa chodnika w miejscowości Leopoldów w ciągu drogi powiatowej Nr 3415 L Nieledew- Wilków miała swój początek w roku 2013, gdzie 19.07.2013 r. zawarta została pomiędzy Powiatowym Zarządem Dróg w Hrubieszowie a Gminą Trzeszczany umowa użyczenia działki o numerze ewid. 536/8 oraz 536/11 (własność Gminy Trzeszczany) w miejscowości Leopoldów, jednostka ewidencyjna Trzeszczany w zakresie niezbędnym do budowy chodnika. Takie rozwiązanie prawne było konieczne z uwagi na fakt nieuregulowania stanu prawnego gruntu na którym zlokalizowana jest droga powiatowa.

Wbrew twierdzeniom zawartym we wskazanym na wstępie piśmie, inwestycja była prowadzona pomimo tego, że Powiat Hrubieszowski nie był i w dalszym ciągu nie jest właścicielem działki. Rozwiązanie takie przewiduje ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, zgodnie z którą podstawą dysponowania gruntem na cele budowlane może również stanowić przytoczona powyżej umowa użyczenia. Należy również zaznaczyć, że wiele inwestycji powiatowych realizowanych było właśnie z zastosowaniem tej prawnej możliwości. Brak własności działki o numerze 539 w miejscowości Leopldów nie stanowił i w dalszym ciągu nie stanowi przeszkody do realizacji inwestycji, co przesądza o stawianej tezie w zakresie nieznajomości problematyki. Należy również zauważyć, że inwestycja  w zakresie budowy chodnika rozpoczęta została w dniu 16.08.2013 r. na podstawie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę Nr 232 z dnia 06.08.2013 r. znak BA.6740.250.2013. Pozwolenie obejmowało budowę chodnika w km od 1+629 do km 1+961. Dokumentacja opracowana przez inwestora obejmuje swoim zakresem dalszy odcinek (ok. 100  mb) jednakże z uwagi na zlokalizowanie części chodnika na terenie prywatnym niezbędne było pozyskanie gruntu ponieważ właściciel nie wyrażał zgody na zawarcie umowy użyczenia  na etapie procedury pozwolenia na budowę. Staraniem byłej Starosty Powiatu Hrubieszowskiego Pani Maryli Symczuk oraz Wójta Gminy Trzeszczany w 2019 roku właściciel nieruchomości o której mowa powyżej w formie darowizny przekazał część gruntu niezbędnego do budowy dalszego etapu chodnika. Koszt prac geodezyjnych oraz aktu notarialnego poniósł Powiat Hrubieszowski, bowiem trudno wymagać od darczyńcy ponoszenia kosztów w przypadku darowizny z jego majątku.

Pomimo regulacji kwestii prawa do gruntu stanowiącego prywatną własność, Powiat Hrubieszowski jak i Powiatowy Zarząd Dróg w Hrubieszowie nie podjęli działań zezwalających w ostateczności na kontynuację budowy chodnika, pomimo tego, że umowa w sprawie wspólnej realizacji zadań zawarta  w dniu 02.07.2020 r. wyraźnie wskazywała na ten zakres prac. Ubocznie pragnę zauważyć i podkreślić, że umowa ta była aneksowana dwa razy a nie jak wskazuje treść pisma Pani Starosty jedynie w dniu 11.08.2020 r. Drugi aneks przedłożony w miesiącu listopadzie dotyczył zmiany terminu wykonania robót przez inwestora do dnia 15 grudnia  2020 r., co biorąc pod uwagę czas zawarcia umowy o współdziałanie oraz zakres i charakter robót jest niezrozumiałe i z całą pewnością negatywnie wpływa na trwałość wykonanych robót budowlanych.

Całość dokumentacji związanej z realizacją robót znajduje się w zasobach Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie oraz jednostce organizacyjnej Powiatu jaką jest Powiatowy Zarząd Dróg, co biorąc pod uwagę zakres dokumentów posiadanych i upublicznianych przez  Przewodniczącego Klubu „Wspólny Cel” jest faktem znanym Pani Staroście Anecie Karpiuk, a przynajmniej taki powinien być z racji piastowanej funkcji.

Jeżeli można mówić o „opieszałości”  to niewątpliwie tylko w tym zakresie, zaś zarzucanie Wójtowi Gminy Trzeszczany wspomnianej opieszałości w przedstawionej zgodnie z prawdą konfiguracji zdarzeń jest cyniczne i niedorzeczne, oraz świadczy o nieuprawnionej  próbie fałszywego przekazu informacji.

Zauważam również, że twierdzenie, że „Powiat Hrubieszowski był przygotowany do wykonania postanowień zawartej umowy” w konfrontacji z faktami jest twierdzeniem z góry  nieprawdziwym, o czym świadczą zawarte powyżej wyjaśnienia oraz liczba i zakres aneksów do zawartej umowy. Powiat nie był w stanie poradzić sobie w sposób terminowy  nawet z  budową chodnika o długości zaledwie 86 m w miejscowości Zadębce, gdzie pierwotna umowa wskazywała termin wykonania zadania w okresie gdzie warunki pogodowe umożliwiają wykonanie prac w sposób trwały. Potwierdzeniem tego jest protokół odbioru robót brukarskich, które w miejscowości Zadębce odebrane zostały z zastrzeżeniami między innymi w zakresie zagęszczenia poboczy gruntowych, którego wykonanie w miesiącu grudniu jest zazwyczaj z uwagi na nasze warunki klimatyczne utrudnione, ale możliwe do przewidzenia.

Podkreślić również należy, że pomimo tego, że inwestorem i podmiotem odpowiedzialnym za realizację robót jest Powiat Hrubieszowski, wkład własny Gminy Trzeszczany stanowi środki finansowe Mieszkańców Gminy Trzeszczany jako wspólnoty samorządowej i zmuszony jestem wyrazić zdecydowaną dezaprobatę wobec takich działań i sposobu wykorzystania publicznych funduszy. Aby uniknąć zarzutu braku współpracy ze strony Pani Starosty roboty zostały przez nas zaakceptowane, jednakże zaznaczam, że nie wyrażę więcej zgody na taki sposób realizacji wspólnych inwestycji, oceniając ich wykonanie przede wszystkim przez pryzmat właściwego gospodarowanie finansami Naszych Mieszkańców.              

Końcowo pragnę odnieść się do informacji dotyczącej ewentualnego udziału finansowego Gminy Trzeszczany w kosztach przebudowy drogi Nr 3230 Skierbieszów – Hrubieszów. Co najmniej niezrozumieniem istoty sprawy można nazwać sytuację, w której Powiat Hrubieszowski składa wniosek o dofinansowanie przebudowy drogi wskazując sposób finansowania a następnie występuje do Gminy Trzeszczany z  praktycznie żądaniem pokrycia kosztów w  wysokości ponad 3.000 000 zł. Od samego początku pojawienia się koncepcji przebudowy drogi stałem i w dalszym ciągu stoję na stanowisku, że przebudowa jest niezbędna, jednakże potrafię zarówno ja, jak i większość Radnych Rady Gminy Trzeszczany realnie ocenić możliwości finansowe Gminy i jej własne potrzeby w tym, w zakresie zadań własnych  oraz potrzeby Powiatu Hrubieszowskiego w zakresie budowy, przebudowy i bieżącego utrzymania sieci dróg powiatowych. Przedstawiona przeze mnie  koncepcja przebudowy drogi wzorem realizowanej przez obecne władze Powiatu przebudów w miejscowościach Bogucice, Józefin, Dziekanów, Teratyn, Kułakowice, Sahryń, Malice, Werbkowice, czy też poprzednich władz np. droga Strzelce – Moniatycze, Hrubieszów – Teptiuków (droga powiatowa  o największym natężeniu ruchu pojazdów ciężarowych) Dołhobyczów – Uśmierz – Ulhówek, i wiele innych  w mojej ocenie uwzględnia potrzeby mieszkańców oraz możliwości finansowe. Ponadto umożliwia realizację przebudowy również z uwzględnieniem mieszkańców Mołodiatycz, Ostrówka i Korytyny.

Należy bowiem zauważyć, że obecny sposób przebudowy drogi pośrednio nie uwzględnia tych właśnie miejscowości oraz ich mieszkańców co wielokrotnie monitowałem. Nie uwzględnia również obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągu drogi. Może to doprowadzić do sytuacji w której pomimo przebudowy drogi jej dostępność zostanie ograniczona, przez co przebudowa nie spełni swojej funkcji w postaci rozwoju regionu.

Pozwolę sobie odnieść  się również do „apelu”  Pani Starosty, który jest całkowicie niezrozumiały. Zdaje się, że nie zostało zauważone, że przytoczone na wstępie pismo skierowane zostało do klubu radnych, wobec czego z założenia nie miało być kierowane właśnie do mnie, dlatego ten apel jest całkowicie niezrozumiały. Dodatkowo  zauważam, że treść pisma nie wskazuje daty wspomnianego „zapytania”, natomiast wcześniej udzielona moja odpowiedź na pismo Przewodniczącego Klubu Wspólny Cel  i wskazane tam odesłanie do Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie lub Powiatowego Zarządu Dróg w kwestii uzyskania informacji w zakresie wspólnej realizacji zadań, dla każdego logicznie myślącego czytelnika daje prawo do postawienia słusznej tezy, że „zapytanie” to złożone zostało po dniu 14.12.2020 r. i jest nieuprawnioną  próbą przerzucenia odpowiedzialności za opieszałe działania Powiatu Hrubieszowskiego na Gminę Trzeszczany przy aktywnym udziale niektórych Radnych Rady Gminy Trzeszczany.

Zdumiewa mnie jedynie fakt, że na prośby moje i przewodniczącego Rady Gminy Trzeszczany dotyczące funkcjonowania Ośrodka Zdrowia w Trzeszczanach Pani Starosta Powiatu Hrubieszowskiego nie była w stanie odpowiedzieć, pomimo upływu prawie miesiąca od otrzymania stosownych pism w tym zakresie oraz powagi sprawy i jej znaczenia dla mieszkańców.

Zarzucanie mi opieszałości czy też braku zainteresowania interesami mieszkańców jest przy uwzględnieniu powyższego sprostowania całkowicie nieuzasadnione i sprzeczne z faktami, jednakże z całą pewnością zgodne z założoną polityką tworzenia fałszywego obrazu potencjalnych przyszłych jak i obecnych  przeciwników politycznych.

Z doświadczenia, którego najwyraźniej brak pewnym osobom decyzyjnym szczebla powiatowego, mogę zapewnić, że co prawda  kampania wyborcza trwa przez cały okres sprawowania funkcji publicznych, jednakże jej intensyfikacja na tym etapie i w tak przyjętej retoryce  jest nie tyle zaskakująca co niezrozumiała i niedopuszczalna, wobec czego sprostowanie o powyższej treści z uwagi na szacunek do Mieszkańców Gminy Trzeszczany uważam za niezbędne.

Do wiadomości:

  • Przewodniczący Klubu Radny Rady Gminy Trzeszczany „Wspólny Cel”
  • Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie

Z poważaniem

Stanisław Czarnota

Wójt Gminy Trzeszczany

­

Sprostowanie – plik pdf. »


Zobacz też:

Odrobina historii na długie listopadowe wieczory

Odrobina historii na długie listopadowe wieczory


LubieHrubie na YouTube