27 maja 2024

Konferencja ŚZŻAK

Zamość

W dniu 5 maja br. w siedzibie Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu odbyła się konferencja prasowa z udziałem członków nowo wybranych władz statutowych Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość.

W konferencji, obok Prezesa Zarządu Okręgu Sławomira Zawiślaka udział wzięli nowo wybrani członkowie władz statutowych związku.

Przedmiotem pierwszej części konferencji była prezentacja sprawozdania z działalności Zarządu ŚZŻAK Okręg Zamość 7 kadencji w latach 2008-2010. Członkowie Prezydium wskazali na wstępie na bardzo dobrą współpracę w pracy na rzecz krzewienia postaw patriotycznych z Kościołem katolickim, samorządami naszego regionu, Wojskiem Polskim i innymi służbami mundurowymi, pozarządowymi organizacjami patriotycznymi oraz wieloma instytucjami i licznymi osobami fizycznymi. Członkowie naszego związku w liczbie 530 członków zwyczajnych, 100 nadzwyczajnych oraz 290 podopiecznych zrzeszeni w 27 Kołach Rejonowych, prowadzący swoją prace społecznie składają w/w oraz naszym mediom lokalnym serdeczne podziękowania za wspólny, owocny trud w pracy na rzecz utrzymywania pamięci narodowej oraz krzewienia etosu Armii Krajowej. Jednocześnie podkreślano nadzieję na dalszą dobrą współpracę oraz podniesiono apel do osób z Młodego Pokolenia o włączenie się do pracy patriotycznej także poprzez społeczną pracę m.in. w strukturach ŚZŻAK.

Następnie wymieniono najważniejsze osiągnięcia ŚZŻAK Okręg Zamość w minionej kadencji a zaliczono do nich:

· Aktywne współuczestniczenie ŚZŻAK Okręg Zamość przy powstawaniu pomników upamiętniających czyn zbrojny AK w Osuchach (oficjalne pisemne podziękowanie ze strony władz Gminy ) i Hrubieszowie;

· przeprowadzenie remontu budynku Muzeum Inspektoratu Zamojskiego AK w Bondyrzu ( nowy dach, rynny, drzwi przeciwłamaniowe);

· skuteczne, choć niepozbawione problemów, kierowanie do odpowiednich władz wniosków odznaczeniowych i awansowych oraz możliwie aktywne uzyskiwanie pomocy socjalnej;

· Ustanowienie za zgodą MSWiA, MON i wreszcie Prezydenta RP śp. Lecha Kaczyńskiego Odznaki „Za zasługi dla ŚZŻAK Okręg Zamość”, którą decyzją Prezydium Zarządu uhonorowano już kilkadziesiąt osób, także spoza związku;

· Zasilanie za zgodą Weteranów szeregów ŚZŻAK członkostwem młodych ludzi, wobec coraz częstszych przypadków odchodzenia żołnierzy Armii Krajowej na „wieczną wartę”;

· Podpisanie 6 kwietnia 2009r. umowy o współpracy z Lubelskim Kuratorem Oświaty;

· organizacja na terenie działania Okręgu konkursu wiedzy o AK pod nazwą „Historia mojej małej Ojczyzny. Wspomnienia o żołnierzach SZP-ZWZ-AK Inspektoratu Zamość oraz ich powojenne losy”;

· Współorganizacja uroczystości patriotyczno-religijnych, aktywne uczestniczenie w nich pocztów sztandarowych naszego związku;

· organizacja w 2010r. uroczystości XX-lecia ŚZŻAK Okręg Zamość, które przypadły w dniu Polskiego Państwa Podziemnego, a w ich ramach konferencji naukowej oraz rekonstrukcji historycznej odbicia żołnierzy AK i WiN z zamojskiego więzienia;

· współtworzenie Fundacji Budowy Centrum Wysiedlonych na Zamojszczyźnie;

· przeciwstawienie się podważaniu zasług dowódców AK, ś.p. Jana Śmiecha ps. „Ciąg” oraz Zenona Jachymka ps. „Wiktor” w drodze konferencji prasowych przedstawiających pozytywną dla działalności w/w opinię środowiska żyjących żołnierzy AK;

· aktywny protest przeciwko fałszowaniu historii polegającej na wyremontowaniu przez Miasto Zamość pomnika UB-ów na zamojskim cmentarzu, przypominający także negatywną w tej kwestii opinię Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz służb wojewody;

· ufundowanie kilku nowych tablic m.in. w Kościele Garnizonowym WP p.w. Jana Bożego w Zamościu, Tomaszowie Lubelskim, Suścu, Uchaniach, Zwierzyńcu;

· Udzielanie pomocy przy wypełnianiu wniosków i pozyskiwaniu środków z Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie.

· nawiązanie współpracy ze szkołami, organizacjami harcerskimi m.in. udział w spotkaniach z młodzieżą, przekazywanie w drodze umów części z 43 sztandarów będących własnością związku celem umożliwienia ich uczestnictwa w uroczystościach ;

· zacieśnienie współpracy z warszawskim środowiskiem żołnierzy 9 Pułku Piechoty AK;

· organizacja nieodpłatnych projekcji filmów „ Solidarni 2010”, „ Mgła” w Zamościu i Hrubieszowie.

· Organizacja konferencji naukowej w Tyszowcach dotyczącej stosunków polsko-ukraińskich w czasie Ii wojny światowej;

· Organizacja wspólnie z stowarzyszeniem „Jaworzniacy” wystawy obrazującej postawę młodego pokolenia Polaków wobec powojennej rzeczywistości politycznej Polski.

Druga część konferencji poświecona została zmianom dokonanym we władzach ŚZŻAK w Zamościu. W dniu 19 kwietnia br. odbył się Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy ŚZŻAK Okręg Zamość, podczas którego wybrane zostały nowe władze związku w następującym składzie: Sławomir Zawiślak jako Prezes Zarządu Okręgu; Funkcje Wiceprezesów objęli: mjr Szczepan Mateja, kpt. Tadeusz Kopeć, kpt. Michał Kręglicki, por. Stanisław Kozar, por. Andrzej Jaroszyński; Skarbnikiem ZO wybrano por. Czesławę Lesiuk; Funkcję Sekretarza objął: Marian Derkacz. Pozostali członkowie Prezydium Zarządu Okręgu: Mazur Stanisław, Kolibab Kazimierz, Wolańczyk Władysław, Malec Bronisław, Bartoń Mieczysław, Psiuk Józef, Wójtowicz Czesław, Kruk Zbigniew, Adela Muzyczuk. Członkowie Komisji Rewizyjnej: Kawa Franciszek (Przewodniczący), Zbigniew Grzęśko, Konstantynowicz Henryk, Szozda Stanisław i Wrona Mieczysław. W skład Sądu Koleżeńskiego weszli: Splewiński Marek (Przewodniczący), Fidler Władysław, Huba Leokadia, Lesiuk Jan, Zyza Henryk.

Członkowie Prezydium ŚZŻAK O/Zamość ogłosili w trakcie konferencji drugą już edycję konkursu historycznego pt. „Historia mojej małej Ojczyzny. Wspomnienia o żołnierzach SZP-ZWZ-AK Inspektoratu Zamość oraz ich powojenne losy”, organizowanego przez związek, pod patronatem J.E. ks Biskupa Wacława Depo Ordynariusza Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej oraz Prezesa Zarządu Głównego ŚZŻAK, Stanisława Oleksiaka.

Poinformowali – dziękując za ubiegłoroczne wsparcie-, iż o pomoc w rozpowszechnianiu informacji o w/w konkursie wśród uczniów szkół Zamościa i regionu zwrócą się na mocy podpisanej umowy do Lubelskiego Kuratora Oświaty. Podobną prośbę w tym zakresie skierowali do lokalnych mediów, dziękując za dotychczasowe informowanie opinii publicznej o podejmowanych przez związek inicjatywach.

Ostateczny termin składania prac konkursowych upływa z dn. 27 września 2011r. – składać je należy w siedzibie ŚZŻAK Okręg Zamość ul Partyzantów 3/118 tel.84 6776556. Wyłoniona przez Prezydium Zarządu Okręgu Komisja dokona wyboru najlepszych prac i ogłosi wyniki konkursu w miesiącu październiku 2011r. Tegoroczna edycja konkursu, jak i w roku poprzednim, będzie polegała na samodzielnym wykonaniu pracy pisemnej. Szczególnie brane będą pod uwagę prace dotyczące działań w/w formacji na terenie Inspektoratu Zamojskiego.

Informacja o w/w konkursie wraz z regulaminem konkursu zostanie przekazana, z prośbą o rozpowszechnienie w szkołach Zamościa i regionu, Lubelskiemu Kuratorowi Oświaty; prześlemy ją również drogą e-mailową do szkół. Już dzisiaj, w załączeniu, przekazujemy Państwu w/w regulamin.

Zebrani ponadto poinformowali o podjętej inicjatywie złożenia do Dyrekcji, Rady Rodziców i władz Gminy Zamość wniosku o nadanie Szkole Podstawowej w Pniówku imienia Armii Krajowej, staraniach związku na rzecz odnowy pomnika Nieznanego Żołnierza w Uchaniach oraz zaprosili w imieniu własnym i pozostałych organizatorów na najbliższe uroczystości religijno-patriotyczne w 8 maja br. Błudku gm. Susiec. 22 maja w Skierbieszowie oraz 29 maja w Zwierzyńcu ( święto 9 Pułku Piechoty Armii Krajowej).

***

Sekretariat ŚZŻAK Okręg Zamość