Kreatywna przedsiębiorczość

HrubieszówPowiat hrubieszowski

Reklamy

Powiatowy Urząd Pracy w Hrubieszowie informuje o rozpoczęciu realizacji projektu konkursowego pt. KREATYWNA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI. Rynek otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Przedsięwzięcie to ma na celu promocję przedsiębiorczości oraz wsparcie 60 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Hrubieszowie zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą.

***

Projekt będzie realizowany przez okres 21 miesięcy, od 01 sierpnia 2009 roku do 30 kwietnia 2011 roku.

***

W ramach działań projektowych przewidziano następujące zadania:
1) Szkolenia umożliwiające nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej dla wszystkich uczestników projektu. Szkolenia w formie 50 godzinnych kursów z zakresu rejestracji własnej firmy, kwestii prawnych, finansowo-księgowych, podatkowych oraz marketingowych, jak również poruszające tematykę tworzenia biznes planu czy pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania, zostaną przeprowadzone w trzech grupach 20 osobowych. Wsparcie szkoleniowo-doradcze zostanie poprzedzone zdiagnozowaniem przez doradcę zawodowego indywidualnego zakresu pomocy dla każdego z uczestników projektu (opracowanie Indywidualnego Planu Działania)
2) Doradztwo z zakresu zakładania i prowadzenia własnej firmy – również dla 60 osób biorących udział w projekcie – będzie prowadzone w formie doradztwa indywidualnego, dostosowanego do potrzeb poszczególnych uczestników: zarówno w postaci konsultacji tematycznych (również wsparcie w pisaniu biznes planu), jak i pomocy at hoc.
3) Przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości dla 40 najwyżej ocenionych biznes planów złożonych przez uczestników projektu, w wysokości do 40 tys. zł – przeznaczonych na rozwój inwestycyjny założonej działalności gospodarczej. Prowadzona firma będzie monitorowana w okresie 12 miesięcy od dnia rejestracji, przez Powiatowy Urząd Pracy w Hrubieszowie.
Oceną biznes planów zajmie się powołana w tym celu Komisja Oceny Wniosków, w skład której wejdzie 5 osób – 4 pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Hrubieszowie oraz 1 niezależny obserwator Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia czyli Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie. KOW ustali szczegółowe zasady przyznawania grantów, termin składania biznes planów, dokona ich oceny – każdy biznes plan oceni 2 niezależnych członków Komisji Oceny Wniosków – oraz ustali listę rankingową.
W przypadku ubiegania się uczestników o niższe kwoty środków finansowych niż 40 tys. zł przewiduje się możliwość zwiększenia liczby osób, którym zostaną przydzielone jednorazowe granty, zgodnie z kolejnością zajmowanego miejsca na liście rankingowej.
4) Wsparcie pomostowe połączone z doradztwem w efektywnym wykorzystaniu dotacji obejmie 25 osób, którym podstawowe wsparcie pomostowe – w okresie do 6 miesięcy, a przedłużone – w okresie od 7 do 12 miesiąca prowadzenia działalności, będzie comiesięcznie wypłacane wsparcie finansowe w wysokości nieprzekraczającej minimalnego wynagrodzenia.
Wsparcie pomostowe zostanie przyznane także na postawie oceny wniosków o uzyskanie tej formy przez Komisję Oceny Wniosków.
Dodatkowo w ramach wsparcia pomostowego uczestnicy będą mieli zapewnioną opiekę Pracownika Działu Programów Rynku Pracy w zakresie wypełniania wniosków o podstawowe i przedłużone wsparcie pomostowe, jak również pomoc w efektywnym wykorzystaniu dotacji.

***

Realizacja powyższych działań projektowych poprzedzona będzie rekrutacją uczestników projektu (w okresie sierpień – wrzesień 2009), która będzie składała się z następujących etapów:
1) informowanie o procesie rekrutacji (ogłoszenia w hrubieszowskiej Telewizji Kablowej, plakaty, ulotki dystrybuowane na terenie całego powiatu, ogłoszenia na terenie PUP Hrubieszów i na stronie www.puphrubieszow.pl oraz www.lubiehrubie.pl),
2) dystrybucja druków zgłoszeń wśród osób zainteresowanych w biurze projektu w Powiatowym Urzędzie Pracy w Hrubieszowie pok. nr 15 oraz na stronie www.puphrubieszow.pl (nabór wypełnionych, kompletnych formularzy będzie prowadzony do 15 września 2009 r.),
3) rozmowy Doradcy zawodowego z osobami chętnymi do wzięcia udziału w projekcie, oceniające:
– chęci i pomysłowość na prowadzenie własnej działalności gospodarczej,
– predyspozycje i cechy osobowościowe, które są miernikiem sukcesu szczególnie przy samo zatrudnieniu,
4) weryfikacja kwalifikowalności zgłaszających chęć udziału w projekcie (zgodnie z planowaną strukturą uczestników), za który odpowiadać będzie Pośrednik Pracy,
5) utworzenie właściwej i rezerwowej listy (Doradca zawodowy przy współpracy z Pośrednikiem pracy) – wypełnienie deklaracji udziału w projekcie (wraz z wymaganymi oświadczeniami) i zgodą na przetwarzanie danych osobowych (nastąpi do 30 września 2009 r.).

***

W ramach dodatkowych działań projektowych przewidziano promocję projektu, w tym konferencję inaugurującą realizację projektu oraz konferencję podsumowującą osiągnięcia projektu wraz z omówieniem dobrych praktyk.

***

Konferencja inaugurująca realizację projektu odbędzie się 21 sierpnia 2009 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie, przy ul. Narutowicza 34, o godz. 11.00.

***

Wszystkich zainteresowanych ZAPRASZAMY!

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – plik do pobrania »

ZAŁĄCZNIKI – plik do pobrania »

Hrubieszow LubieHrubie 2009