15 czerwca 2024

W Stefankowicach będą Wilczęta

HrubieszówLublin

Reklamy

Wniosek z Gminy Hrubieszów, złożony przez Szkołę Podstawową w Stefankowicach, pod nazwą „Przedszkole w MOJEJ szkole – Wilczęta” otrzyma dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013.

Wniosek został złożony w połowie marca 2009 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, w odpowiedzi na konkurs w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałania 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej PO Kapitał Ludzki. Łącznie wpłynęło wtedy 41 wniosków z całego województwa. Oprócz projektu ze Stefankowic, z terenu Gminy Hrubieszów, złożone zostały jeszcze dwa inne wnioski:
– projekt pn.: „Kubusiowa Akademia”, dla którego wnioskodawcą była sama Gmina Hrubieszów;
– projekt pn.: „Punkt przedszkola naszą szansą w dalszej edukacji”, dla którego wnioskodawcą była Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mienianach.

Reklamy

Spośród złożonych w Urzędzie Marszałkowskim wniosków, 28 pozytywnie przeszło ocenę formalną (w tym wszystkie trzy z Gminy Hrubieszów). Podczas oceny merytorycznej Komitet Oceny Projektów wydał pozytywną opinię dla czterech projektów. W dniu 19 maja 2009 Zarząd Województwa Lubelskiego zatwierdził listę projektów i skierował do dofinansowania trzy wnioski, w tym projekt z SP Stefankowice, który zdobył 67,5 pkt i zajął 2-gie miejsce na liście rankingowej.

Projekt pn.: „Przedszkole w MOJEJ szkole – Wilczęta” ma być realizowany od początku sierpnia 2009 r. do końca lipca 2012 r. w obwodzie szkolnym należącym do SP Stefankowice. Natomiast zasięgiem obejmie 6 miejscowości (Stefankowice, Stefankowice Kolonia, Annopol i Białoskóry, Ubrodowice, Kułakowice Trzecie). Przewiduje się, że uczestniczyć w nim będzie 45 dzieci. Jego efektem będzie utworzenie punktu przedszkolnego w budynku SP w Stefankowicach, dla dzieci w wieku 3 – 5 lat. Całkowita wartość projektu wynosi: 646.754,00 zł, w tym otrzymane dofinansowanie z EFS oszacowano na kwotę: 636.674,00 zł.

Reklamy

Sekretarz Gminy Hrubieszów
(-) Tomasz Zając

Hrubieszow LubieHrubie 2009