20 maja 2024

XIX sesja Rady Powiatu w Hrubieszowie

W dniu 25.10.2012r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie odbędzie się XIX sesja Rady Powiatu.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Wręczenie nagród za wybitne osiągnięcia sportowe.

5. Przyjęcie protokołu z XVIII Sesji Rady Powiatu z dnia 21 września 2012 r.

6. Informacja Starosty o działalności Zarządu w okresie między sesjami.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia informacji o realizacji zadań oświatowych przez szkoły i placówki prowadzone przez Powiat Hrubieszowski za rok szkolny 2011/2012.
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Hrubieszowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2013”.
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia (nieruchomość po Zespole Szkół w Turkowicach).
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia (działka rolna w Turkowicach).
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Hrubieszowskiego.
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Oddziaływań Korekcyjno – Edukacyjnych dla Osób Stosujących Przemoc 
w Rodzinie na lata 2013 – 2015. 
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie.
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Trójcy Przenajświętszej i Narodzenia N.M.P w Trzeszczanach.
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Dołhobyczowie.
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

17. Rozpatrzenie propozycji zmian w budżecie powiatu na 2012 r.
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

19. Rozpatrzenie zmian w regulaminie organizacyjnym Starostwa Powiatowego 
w Hrubieszowie.
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

20. Rozpatrzenie zmian w Statucie Powiatu Hrubieszowskiego.
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej.
– wystąpienie Przewodniczącego Rady,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

22. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu o wynikach analizy oświadczeń majątkowych złożonych w 2012 r. przez radnych Rady Powiatu w Hrubieszowie.
– dyskusja.

23. Informacja Starosty Hrubieszowskiego o wynikach analizy oświadczeń majątkowych złożonych w 2012 r. przez członków zarządu powiatu, kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych oraz osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty.
– dyskusja.

24. Interpelacje i  zapytania radnych oraz odpowiedzi na interpelacje.

25. Wnioski i oświadczenia radnych.

26. Zakończenie obrad.