22 lipca 2024

Zakończenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Werbkowicach

W dniu 31 sierpnia 2012 roku w Werbkowicach, odbyło się uroczyste oddane do użytku sieci kanalizacji sanitarnej zrealizowanej w ramach projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Werbkowice”

Reklamy

W dniu 31 sierpnia 2012 roku w Werbkowicach, odbyło się uroczyste oddane do użytku sieci kanalizacji sanitarnej zrealizowanej w ramach projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Werbkowice” Regionalny Programu Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej VI Środowisko i czysta energia, Działanie 6.1 Ochrona i kształtowanie środowiska, Kat. I. Gospodarka wodno-ściekowa.

Całkowita wartość projektu wyniosła 5 041 961,33 PLN, dofinansowanie ze środków europejskich 3 626 178,59 PLN.

Reklamy

Dokonano oficjalnego otwarcia zamierzenia projektowego, odbyła się uroczystość poświecenia obiektu oraz konferencja podsumowująca realizację zadania.

W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele lokalnej społeczności i przedsiębiorcy, Wójt Gminy Werbkowice Lech Bojko, Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej w Werbkowicach Ks. Adam Siedlecki, Radni Gminy Werbkowice, Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego – Pan Tomasz Zając, Przewodniczący Rady Powiatu w Hrubieszowie – Pan Andrzej Barczuk, kapitan Straży Granicznaj – Pan Sławomir Gontarz, wykonawca inwestycji – Pan Adam Kustra wraz z przedstawicielami firmy, inspektor nadzoru, kierownik KZO Werbkowice – Andrzej Kurzepa, Dyrektor GOK Werbkowice – Andrzej Osuch, Skarbnik Gminy Werbkowice – Pani Jolanta Ogórek.

Reklamy

Podczas konferencji prezentacje poprowadziły osoby odpowiadające za realizacje zadania z ramienia UG Werbkowice: Przemysław Podskarbi, Anna Nowak.

W wyniku realizacji zadania wykonano sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej dla miejscowości Werbkowice wraz z przyłączami kanalizacyjnymi do granic nieruchomości.

 

Zakres projektu przedstawiał się następująco:

– budowa sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej – 11 968,5 m;

– budowa sieci kanalizacyjnej tłocznej – 2 483,0 m;

– długość przyłączy do granicy nieruchomości – 1563,0m;

– ilość przyłączy – 241szt.;

– przepompownie ścieków – 8 szt.;

– monitoring przepompowni ścieków za pośrednictwem internetu – 4 komplety (monitoring optyczny kontroli pracy przepompowni, zapewni natychmiastową interwencję w przypadku awarii).

 

Rezultaty i korzyści projektu:

– liczba osób podłączonych z do wybudowanej/zmodernizowanej sieci kanalizacyjnej – ok. 1000 osób;

– uruchomienie serwisu on-line, za którego pośrednictwem użytkownicy będą mogli dokonywać transakcji on-line (zawieranie umów, odczyty liczników, pobieranie opłat, stan rozliczeń, uwagi, skargi, zapytania, dostępność dotychczasowych i nowych usług);

– całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów – 2 szt.”

 

Info : UG Werbkowice