18 czerwca 2024

Budżet powiatu hrubieszowskiego na rok 2022 uchwalony

Na sesji w dniu 29 grudnia 2021 roku, radni powiatowi większością głosów przyjęli uchwałę budżetową powiatu hrubieszowskiego na rok 2022.

Reklamy

W uchwale budżetowej określono łączną kwotę planowanych dochodów budżetu powiatu na kwotę 79 391 849,05 zł, a łączną kwotę planowanych wydatków na 89 429 458,25 zł.

Kwotę planowanego deficytu określono w wysokości 10 037 609,20 zł.

Reklamy

Źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z:

– niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu związanych z realizacją zadań podlegających szczególnym zasadom rozliczenia i finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej – 539 109,20 zł,

Reklamy

– wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 2 200 000 zł

– kredytów i pożyczek – 7 298 500 zł.

Projekt przyjętej uchwały budżetowej na rok 2022 (plik doc.) »

Komentarz radnego Zdzisława Kosakowskiego do przyjętego budżetu »


Zobacz też:

Hrubieszów: Budżet na rok 2022 uchwalony

Hrubieszów: Budżet na rok 2022 uchwalony