Co wiesz o Rosji?

Konkurs

Reklamy

Dyrekcja i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 3 w Hrubieszowie zapraszają uczniów klas IV-VI do udziału w międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o Rosji i Języku Rosyjskim „Co wiesz o Rosji?”.

Konkurs odbędzie się w dniu 26 maja 2011 r. o godzinie 10:00, w ramach organizowanych przez SP nr 3 Dni Języków Obcych.

Konkurs jest adresowany do uczniów klas IV-VI , którzy będą mieli za zadanie wykazanie się znajomością języka rosyjskiego oraz wiedzą z zakresu kultury, tradycji i geografii Rosji.

Szkoły zainteresowane konkursem proszone są o nadesłanie do 6 maja 2011 r. karty zgłoszenia na adres organizatora.

Szczegółowe informacje o konkursie, regulamin, karta zgłoszenia umieszczone są na stronie internetowej szkoły http://www.sp3.pl

Konkurs Wiedzy o Rosji i Języku Rosyjskim
dla uczniów szkół podstawowych
„Co wiesz o Rosji?”

Regulamin konkursu

I. Cele konkursu:

1. Popularyzacja wiedzy z różnych dziedzin życia Federacji Rosyjskiej.
2. Kształtowanie pozytywnego stosunku emocjonalnego do kultury rosyjskiej.
3. Zachęcanie uczniów do wzbogacania swej wiedzy poprzez pracę samokształceniową.
4. Rozwijanie umiejętności językowych.
5. Kształtowanie postaw zdrowej rywalizacji.
6. Nagradzanie wysiłku uczniów i nauczycieli.
7. Nawiązanie lub pogłębienie już istniejącej współpracy między szkołami.

II. Organizatorzy konkursu:

Iwona Chrząstek
Szkoła Podstawowa nr 3 w Hrubieszowie

II. Adresat konkursu

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV- VI szkół podstawowych.
Każda szkoła może wytypować jedną czteroosobową drużynę (uczestników należy wyłonić wcześniej w drodze eliminacji szkolnych).

Termin zgłoszenia do konkursu – 6 maja 2011 roku

Kartę zgłoszenia należy dostarczyć na adres:
Szkoła Podstawowa nr 3
ul. Zamojska 16
22-500 Hrubieszów

z dopiskiem: Konkurs Wiedzy o Rosji i Języku Rosyjskim

lub drogą elektroniczną:
e-mail: sp3hrubieszow@vp.pl

III. Struktura organizacyjna konkursu, terminy

1. Konkurs odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 3 w Hrubieszowie 26 maja 2011r. o godzinie 10:00.
2. Konkurs jest jednoetapowy.
3. Językiem konkursu jest rosyjski i polski.
4. Typy zadań będą obejmować część praktyczną i część teoretyczną.
5. Zadania praktyczne będą polegały m.in. na zaprezentowaniu przez uczniów przygotowanej wcześniej pracy plastycznej „Symbole Moskwy”. Praca na konkurs musi być wykonana przez uczniów samodzielnie dowolną techniką graficzną maksymalnie w formacie A3.Ocenie podlegać będzie zgodność wykonanej pracy z tematem konkursu, oryginalność i estetyka wykonania. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem jej na rzecz organizatora, który zaprezentuje ją w szkole na wystawie pokonkursowej.
6. Zadania teoretyczne będą dotyczyć wiedzy na temat jednego z największych symboli Moskwy – Kremla oraz znajomości słownictwa (na bazie podręcznika do nauki języka rosyjskiego „Ступени” autorstwa Beaty Gawęckiej-Ajchel i Anny Żelezik). Zadania teoretyczne będą polegały na uzupełnianie zdań z luką, odgadywaniu kalamburów, rozpoznaniu zabytków Kremla na podstawie opisów, jak też na fotografiach, umieszczeniu na odpowiednim miejscu na mapie Kremla kartek z nazwami zabytków.
7. Czas trwania konkursu – 60 minut.
8. Ustala się nagrody za zajęcie I-go, II-go, III-go Pozostali uczniowie oraz członkowie Komisji Konkursowej otrzymują podziękowania w formie dyplomu, potwierdzającego udział w konkursie.
9. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 26 maja 2011r. w siedzibie organizatora.
10. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do publikacji wyników konkursu w mediach.
11. Uczestnicy i opiekunowie przyjeżdżają na własny koszt.
12. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie: www.sp3.pl

IV. Komisja konkursowa

Oceny zadań konkursowych i podziału nagród dokona powołane przez organizatora Komisja Konkursowa składająca się z nauczycieli, których uczniowie biorą udział w konkursie.

V. Literatura, materiały źródłowe

Beata Gawęcka-Ajchel , Anna Żelezik, „Ступени ”,WSiP
http://www.moskwa.geozone.pl/moskwa-dla-turysty/

http://moskwa.polska.ru
http://kids.kremlin.ru/
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/22221

Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do publikacji wyników konkursu w mediach.
Bliższych informacji dotyczących konkursu udziela Iwona Chrząstek – telefon szkolny/faks: 84-696-31-10.

KARTA ZGŁOSZENIA – plik do pobrania »

ZAPRASZAMY!