20 czerwca 2024

Hrubieszów: Będą nowe chodniki

Radni miejscy podjęli dziś decyzję w sprawie współfinansowania remontu chodników wzdłuż ulic Mickiewicza, Narutowicza oraz mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala”.

Reklamy

Na dzisiejszej sesji, radni miejscy podjęli jednogłośnie decyzję o remoncie chodników wzdłuż ulic Mickiewicza, Narutowicza oraz mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Hrubieszowie.

Podjęta uchwała przewiduje udzielenie pomocy rzeczowej Powiatowi Hrubieszowskiemu, która ma polegać na wykonaniu prac remontowych przez hrubieszowską Miejską Służbę Drogową trzech odcinków chodników – na ul. Mickiewicza, Dobrzańskiego „Hubala” i Narutowicza.

Reklamy

Wartość pomocy wyniesie odpowiednio:

1) ul. Adama Mickiewicza – 41 397,38 zł;

Reklamy

2) ul. Narutowicza –  4 655,48 zł;

3) ul. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” –  22 841,73 zł.

Remonty mają być wykonane przez Miejską Służbę Drogową przy użyciu materiałów budowlanych zakupionych przez Starostwo Powiatowe, koszt materiałów to 54 108,84 złotych. Wartość prac Miejskiej Służby Drogowej wyniesie 68 894,59 zł, co stanowić będzie 56 % kosztów całej naprawy.

W dniu jutrzejszym przeprowadzone mają być rozmowy między władzami miasta i powiatu, których tematem będzie wykonanie dodatkowo zatoczki parkingowej przy Przedszkolu nr 2, na ul. mjr. Dobrzańskiego „Hubala”.

***

W uzasadnieniu do podjętej uchwały czytamy:

Gmina Miejska Hrubieszów w porozumieniu z Powiatem Hrubieszowskim zamierza zrealizować zadanie inwestycyjne polegające na remoncie trzech odcinków chodników w pasie dróg powiatowych tj. ul. Mickiewicza, H. Dobrzańskiego „Hubala” i Narutowicza na terenie Gminy Miejskiej Hrubieszów.

Powyższe roboty będą realizowane przez Miejską Służbę Drogową przy użyciu materiałów budowlanych zakupionych przez Starostwo Powiatowe, wartość materiałów wyniesie 54 108,84 złotych. Wartość prac Miejskiej Służby Drogowej wyniesie 68 894,59 zł, co stanowi 56 % wartości całego zadania (według kosztorysu inwestorskiego).

Zakres oraz projekt remontów określony będzie w zawartej umowie.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym wykonywanie zadań publicznych może być realizowane w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego. Stosownie do ust. 2 ww. art. gminy mogą udzielać pomocy innym jednostkom samorządu terytorialnego, w tym pomocy finansowej.

Ponadto art. 216 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych mówi, że wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego są przeznaczone na realizację zadań określonych w odrębnych przepisach, a w szczególności na pomoc rzeczową lub finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego, określoną odrębną uchwałą przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z art. 220 ust. 1 ww. ustawy z budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego pomoc rzeczowa. Podstawą udzielenia pomocy, o której mowa w ust. 1 jest umowa.

Remontowane chodniki położone są na nieruchomościach będących w zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg. Remonty ww. chodników mają na celu poprawę ich nawierzchni umożliwiającą bezpieczne przemieszczanie się pieszych.