23 maja 2024

Hrubieszów: Będą nowe parkingi przy ul. Żeromskiego?

Rada Miasta Hrubieszowa podjęła uchwałę o przeznaczeniu z 25 tys. zł na opracowanie dokumentacji technicznej dla budowy nowych miejsc parkingowych ulicy Żeromskiego.

 

Na posiedzeniu w dniu 29 kwietnia, Rada Miasta Hrubieszowa podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Lubelskiemu w zakresie opracowania dokumentacji technicznej na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa części ulicy Żeromskiego w Hrubieszowie polegająca na budowie miejsc parkingowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 844 Chełm – Hrubieszów – Witków – Dołhobyczów – granica państwa”.

Środki na ten cel w kwocie 25 000 zł zostały zabezpieczone w budżecie Miasta na 2020 rok.

 

W uzasadnieniu do podjętej uchwały czytamy:

W związku procedurą prowadzenia przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie zadań z zakresu infrastruktury drogowej, finansowanych przez Województwo Lubelskie z udziałem pomocy innych jednostek samorządu terytorialnego, Rada Miejska w Hrubieszowie, mając na uwadze poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na rzecz dostępu do realizowanego obiektu krytej pływalni przy Szkole Podstawowej nr 2 w Hrubieszowie w roku 2022, postanowiła udzielić pomocy rzeczowej stanowiącej wykonanie zadania drogowego w postaci 100% kosztów opracowania dokumentacji technicznych, geodezyjnych i prawnych realizowanych przy pomocy rzeczowej opracowania dokumentacji technicznej ze środków własnych.

Wartość szacowanych kosztów opracowania dokumentacji technicznych, geodezyjnych i prawnych na rzecz realizacji zadania „Przebudowa części ulicy Żeromskiego w Hrubieszowie polegająca na budowie miejsc parkingowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 844 Chełm – Hrubieszów – Witków-Dołhobyczów – granica państwa” wynosi 25 000 zł.

Faktyczna wartość pomocy rzeczowej zostanie określona po rozstrzygnięciu przetargowym.

 

Miasto planuje dodatkowo w przyszłości rozbudować parking przy Szkole Podstawowej nr 2 oraz zbudować nowe miejsca parkingowe wzdłuż drogi stanowiącej obecnie dojazd do inwestycji.