Hrubieszów: Ile zarabia nowa pani dyrektor SP ZOZ?

Uchwałą z dnia 13 kwietnia 2021 roku, Zarząd Powiatu Hrubieszowskiego ustalił dla Alicji Jarosińskiej – pełniącej obowiązki dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie, wynagrodzenie miesięczne w wysokości 23 000 zł brutto.

Reklamy

13 kwietnia, Zarząd Powiatu Hrubieszowskiego podjął uchwałę w sprawie powierzenia Alicji Jarosińskiej pełnienia obowiązków Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie oraz uchwałę w sprawie jej wynagrodzenia.

***

Reklamy

Uchwała Nr 364/2021

Zarządu Powiatu w Hrubieszowie

z dnia 13 kwietnia 2021roku

 

w sprawie powierzenia Pani Alicji Jarosińskiej pełnienia obowiązków Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 46 ust. 3a w zw. z art. 49 ust. 6a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 295 z późn.zm.) Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§1. Z dniem 13 kwietnia 2021 roku powierza się Pani Alicji Jarosińskiej pełnienie obowiązków Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie na czas trwania stanu epidemii na obszarze kraju oraz na kolejne 90 dni od dnia jego odwołania.

§2. Warunki pracy i płacy zostaną określone odrębnie.

§3. P.o. dyrektora SPZOZ zatrudnia się na podstawie umowy o pracę z zachowaniem 6 miesięcznego okresu wypowiedzenia.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała w formacie pdf

***

Uchwała Nr 365/2021

Zarządu Powiatu w Hrubieszowie 

z dnia 13 kwietnia 2021 r.

 

w sprawie wynagrodzenia p.o.  Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie

 

Na podstawie art. 6 ust. 1, art. 5 oraz art. 8 pkt 10 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi ( t.j. Dz.U. z 2019r. poz.2136  z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr 364/2021 Zarządu Powiatu w Hrubieszowie  z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie powierzenia Pani Alicji Jarosińskiej pełnienia obowiązków Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie, Zarząd Powiatu w Hrubieszowie uchwala, co następuje:

§1. Ustala się dla Pani Alicji Jarosińskiej p.o. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie wynagrodzenie miesięczne w wysokości brutto: 23 000 zł. (słownie: dwadzieścia trzy tysiące zł 00/100).

§2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała w formacie pdf

(źródło: BIP)


Zobacz też:

Uchwała Zarządu Powiatu w Hrubieszowie z dnia 13 kwietnia 2021 roku w sprawie przyjęcia rezygnacji Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie oraz odwołania go z zajmowanego stanowiska

Danuta Muzyczka: Ratujmy hrubieszowski szpital!

Danuta Muzyczka: Ratujmy hrubieszowski szpital!