21 lipca 2024

Hrubieszów: Miasto wyemituje obligacje nie na 10, lecz na 20 milionów

Na dzisiejszej sesji, radni przyjeli uchwałę w sprawie emisji przez miasto kolejnych obligacji. W sumie nowe obligacje opiewają na kwotę 20 mln złotych. Pozyskane w ten sposób środki przeznaczone zostaną na sfinansowanie planowanego deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Reklamy

Przyjęta dziś uchwała mówi o tym, że Gmina Miejska Hrubieszów wyemituje 20 000 sztuk obligacji o wartości nominalnej 1 000 każda, na łączną kwotę 20 000 000 zł.

Celem emisji obligacji w 2022 r. w kwocie 17 000 000 zł jest pozyskanie środków pieniężnych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Miejskiej Hrubieszów oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji.

Reklamy

­

Celem emisji obligacji w 2023 r. jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji w kwocie 1 000 000 zł.

Reklamy

Celem emisji obligacji w 2024 r. jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji w kwocie 2 000 000 zł.

Wydatki i rozchody związane z przeprowadzeniem emisji, wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych lub przychodów Gminy Miejskiej Hrubieszów w latach 2022 – 2038.

Projekt uchwały został przyjęty 10 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się i 1 jednym głosie przeciw.

Tym samym, straciła moc uchwała Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 8 sierpnia 2022 r. w sprawie emisji obligacji na kwotę 10 milionów zł.

­

UZASADNIENIE PRZEDSTAWIONE PRZEZ WŁADZE MIASTA DO PROJEKTU UCHWAŁY:

W budżecie gminy na rok 2022 zaplanowano przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 10 000 000,00 zł. Biorąc pod uwagę konieczność zabezpieczenia finansowania deficytu budżetu oraz spłaty zobowiązań finansowych, zwiększenie wartości emisji obligacji komunalnych do kwoty 20 000 000,00 zł jest w pełni uzasadnione.

Deficyt zwiększają m.in. wydatki na zadania inwestycyjne realizowane przez Miasto, zarówno realizowane ze środków własnych, jak i dofinansowywane ze środków zewnętrznych, ale wymagające wkładu własnego z budżetu gminy. Nie mniejszą rolę w kształtowaniu deficytu mają rosnące – ze względu na zaistniałą sytuację gospodarczą – wydatki bieżące.

Emisja obligacji komunalnych zapewnia środki niezbędne dla dalszego funkcjonowania i rozwoju Miasta. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w następujących latach: – w 2022 roku – w kwocie 17 000 000,00 zł, – w 2023 roku – w kwocie 1 000 000,00 zł, – w 2024 roku w kwocie 2 000 000,00 zł.

Obligacje komunalne to papiery wartościowe emitowane przez jednostkę samorządu terytorialnego, która otrzymuje od nabywców obligacji środki pieniężne, natomiast sama jest zobowiązana do zapłaty obligatariuszom odsetek i wykupu obligacji po określonym czasie.

Przedłożony projekt uchwały stanowi prawną podstawę rozpoczęcia procedury emisji obligacji komunalnych Gminy Miejskiej Hrubieszów. Po podjęciu przez Radę Miejską w Hrubieszowie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu skierowany zostanie do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie wniosek o wydanie opinii o możliwości wykupu papierów wartościowych.

Jednocześnie wszczęta zostanie procedura mająca na celu wyłonienie podmiotu, któremu zostaną powierzone czynności związane z emisją obligacji. Wybór podmiotu nastąpi po przeprowadzeniu postępowania na podstawie przepisów kodeksu cywilnego, w wyniku którego wyłoniona zostanie najkorzystniejsza oferta na podstawie kryterium jakim jest całkowity koszt pozyskania środków finansowych.

Niedokonywanie wyboru w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych wynika bezpośrednio z zapisów art. 11 ust. 1 pkt 7, który stanowi, iż ustawy nie stosuje się do zamówień publicznych, których przedmiotem są „usługi finansowe związane z emisją, sprzedażą, kupnem lub zbyciem papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych…”.

­

Pełny tekst projektu uchwały z uzasadnieniem:

Projekt uchwały Rady miejskiej w Hrubieszowie w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu »

­

(źródło: UM Hrubieszów, fot. lubiehrubie)


Zobacz też:

Hrubieszów: 10 milionów na sfinansowanie deficytu i wcześniejszych zobowiązań. Miasto wyemituje kolejne obligacje

Hrubieszów: 10 milionów na sfinansowanie deficytu i wcześniejszych zobowiązań. Miasto wyemituje kolejne obligacje


Zerknij na Instagram →