15 czerwca 2024

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych

Horodło

Reklamy

Wójt Gminy Horodło – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011, który odbędzie się w dniach od 01 kwietnia 2011r. do 30 czerwca 2011r.

Termin składania ofert od 06 do 20 grudnia 2010r. Od kandydatów wymaga się m. in. znajomości obsługi komputera, funkcjonowania i obsługi GPS i umiejętności korzystania z map cyfrowych.

Reklamy

I. WYMAGANIA

Reklamy

1. osoba pełnoletnia, korzystająca z pełni praw publicznych i nie karana za przestępstwa popełnione umyślne (w tym przestępstwa skarbowe),

2. co najmniej średnie wykształcenie,

3. znajomość obsługi komputera i funkcjonowania obsługi GPS,

4. praktyczna umiejętność korzystania z map cyfrowych,

5. komunikatywność i umiejętności interpersonalne,

6. podstawowa znajomość zagadnień objętych spisem,

7. obowiązkowość, rzetelność, staranność oraz umiejętność organizacji własnej pracy,

8. zamieszkiwanie, praca, nauka na terenie Gminy Horodło.

II. HARMONOGRAM ZADAŃ – dyspozycyjność rachmistrzów

1. 05 stycznia -25 lutego 2011 r. – szkolenie rachmistrzów

– czas trwania szkolenia: 3 dni (24 godziny szkoleniowe, z czego 18 godzin będzie poświęcone na omówienie i warsztaty z aplikacją mobilną w trybie obchodu i spisu) zakończonego egzaminem,

2. 01-17 marca 2011 r. – obchód przedspisowy

3. 06-07 kwietnia 2011 r. szkolenie uzupełniające oraz odprawa przedspisowa dla rachmistrzów

4. 08 kwietnia -30 czerwca 2011 r. narodowy spis powszechny.

W czasie swojej pracy rachmistrz spisowy będzie posługiwał się urządzeniem typu hand-held, wyposażonym w specjalnie opracowaną aplikacją formularzową, opracowanie GIS (system informacji geograficznej ) oraz moduł aplikacji zarządczej (kalendarz pracy).

Ważna informacja !

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych ogłoszony przez Wójta jest pierwszym etapem naboru. Osoby wybrane w pierwszym etapie zobligowane są do wzięcia udziału w szkoleniu z zakresu metodologii i organizacji spisu oraz w warsztatach nt. posługiwania się terminalami i zainstalowanymi na nich aplikacjami. Kandydat, który nie wziął udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.

Drugim etapem naboru jest powołanie rachmistrzów przez dyrektora urzędu statystycznego na wniosek Gminnego Komisarza Spisowego po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu kończącego szkolenie oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia o treści określonej w art. 12 ustawy o statystyce publicznej.

III. TERMIN SKŁADANIA OFERT: 06-20 grudnia 2010 r.

IV. WYMAGANE DOKUMENTY

1. Zgłoszenie swojej kandydatury z podaniem:

– imienia i nazwiska

– adresu zamieszkania

– telefon, adres e-mail

– data urodzenia

– miejsce zatrudnienia – nazwa i adres zakładu pracy

– w przypadku pobierania renty lub emerytury – numer emerytury lub renty

– w przypadku braku pracy – określenie bezrobotny,

2. dokument poświadczający wykształcenie,

3. oświadczenie» o korzystaniu z pełni praw publicznych,

4. oświadczenie» o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w tym przestępstwa skarbowe),

5. oświadczenie» o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.

(druki oświadczeń o których mowa w punktach 3, 4, 5 do pobrania na stronie lub w Urzędzie pok. nr 7 lub nr 8)

V. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Urząd Gminy Horodło

Ul. Jurydyka 1

22-523 Horodło

Sekretariat (pok. nr 7)

Wymagane dokumenty należy składać w formie pisemnej osobiście lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu wniosku do Urzędu) z dopiskiem: „Zgłoszenie kandydata na rachmistrza spisowego w Powszechnym Spisie ludności i Mieszkań 2011″.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

Wójt Gminy Horodło
/-/ Krzysztof Bożek