Narodowa ochrona środowiska. Nareszcie

Pogarszający się stan ekosystemu, a także dynamiczny rozwój przedsiębiorstw wielu branż sprawił, że ochrona środowiska stała się tematem nie tylko pilnym, ale szalenie ważnym na każdym szczeblu – począwszy od rządowego, na społecznym skończywszy. Obwarowania unijne idą w parze z wewnętrznymi zarządzeniami, które mają na celu zminimalizowanie wpływu przedsiębiorstw na środowisko, jak również zwiększenie ogólnej świadomości w tym zakresie.

Reklamy

Artykuł sponsorowany


Środowisko, czyli my

Reklamy

Szeroko pojęta dbałość o stan środowiska naturalnego nie może odbywać się bez efektywnego poszukiwania doskonałych rozwiązań z zakresu jego ochrony, a także musi być zbieżna ze świadomością społeczeństwa. Znalezienie rozwiązania tam, gdzie ewidentnie dopuszczono się szeregu zaniedbań, nie jest proste, niemniej jednak należy te problematyczne tematy rozwiązywać dobrymi decyzjami i konkretnymi posunięciami. Te z kolei nie mogą skupiać się wyłącznie na przedsiębiorcach, ale muszą docierać do ogółu i być szeroko rozpowszechnione.

W ciągu ostatnich lat rzeczywiście obserwuje się wzrost świadomości ekologicznej w społeczeństwie, które zdaje sobie sprawę z zagrożeń wynikających z zanieczyszczeń środowiska. Można przypuszczać, że to spowoduje lepsze, bezpieczniejsze i odpowiedzialne korzystanie z ekosystemu na wielu płaszczyznach. Coraz częściej także, Polacy opowiadają się za ograniczeniem produkcji, która jest uciążliwa dla natury, czy nawet za zamknięciem przedsiębiorstw, które wskutek niedbałości i ignorancji przepisów zatruwają ekosystem.

Interesującym jest także fakt, że w szybkim tempie rośnie zainteresowanie tematyką źródeł odnawialnych i systemu energetycznego. W obu przypadkach jesteśmy społeczeństwem zdecydowanie opowiadającym się po stronie ochrony przyrody, a to z kolei sprawia, że bardziej przyglądamy się otaczającym nas przedsiębiorstwom.


Ekoprzedsiębiorstwo

Nie ma fabryk, które nie wywierałyby wpływu na ekosystem, ale są takie, które w szczególny sposób mogą stwarzać dla niego zagrożenie. Przez wiele lat ten problem był niedostrzegany i traktowany całkowicie marginalnie – aktualnie, jest jednym z kluczowych. Przedsiębiorstwa ze względu na swoją specyfikę rodzą wiele zagrożeń dla środowiska. Mogą zanieczyszczać wodę, glebę, powietrze, a także zakłócać spokój zwierząt i ludzi. Do tego należy dodać nieodpowiednią gospodarkę odpadami i nienależyte zabezpieczenie substancji różnego pochodzenia.

Wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej zostały zainicjowane dobre i proekologiczne zmiany, znajdujące swoje odzwierciedlenie nie tylko w przepisach tj. decyzje środowiskowe, ale także w praktycznej kontroli przedsiębiorstw. Szereg aktów prawnych ma na celu zminimalizowanie i wyeliminowanie zagrożeń degradacji środowiska. Ustawodawca wymaga, by przed uruchomieniem danego zakładu, przedsiębiorca uzyskał tzw. decyzje środowiskowe, które mają na celu oszacowanie wpływu określonej działalności na przyrodę, zdrowie ludzi i zwierząt, a także inne zasoby. Obowiązek uzyskania pozwolenia dotyczy przedsięwzięć, będą miały bardzo duży lub potencjalny wpływ na ekosystem. Co istotne, tego rodzaju dokument jest wymagany także w przypadku prywatnych inwestycji tj. budowa domu, jeśli te są przeprowadzane na terenach Natura 2000. Wspomniane obszary są szczególnie chronionymi pod względem przyrodniczym.


Specjaliści od środowiska

Zapisy prawne nie ograniczają się wyłącznie do wydawania decyzji i opiniowania. Przedsiębiorca, który złożył stosowną dokumentację i uzyskał aprobatę, musi bezwzględnie wdrożyć proekologiczne systemy produkcji we wszystkich dziedzinach. Co więcej, jest zobligowany do przedkładania raportów dotyczących oddziaływania na środowisko, a także może podlegać zewnętrznej kontroli. Wspomnianymi audytami zajmują się wyspecjalizowane w tym zakresie firmy. Zajmują się one kompleksową obsługą przedsiębiorców, począwszy od przygotowania i przeprowadzenia procedury uzyskania pozwoleń po wspomniane kontrole.


Konsultacja: Eko-Projekt – decyzje środowiskowe

 

 

fot. materiał sponsora