Obwieszczenie

HrubieszówLublin

Reklamy

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie informuje, że strona białoruska przekazała wstępną dokumentację w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanej elektrowni jądrowej na Białorusi.

***

OBWIESZCZENIE
REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W LUBLINIE
z dnia 14 września 2009 r.

Działając na podstawie art. 119 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227, z póź. zm.) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie informuje, że strona białoruska przekazała wstępną dokumentację w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanej elektrowni jądrowej w Republice Białorusi z zapytaniem o chęć udziału Rzeczypospolitej Polskiej w postępowaniu oceny oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym dla ww. przedsięwzięcia wraz z prośbą o uwagi i wnioski dotyczące ww. dokumentacji.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie zawiadamia, iż całość dokumentów w języku polskim przekazana tut. organowi przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w ww. sprawie – w dniu 9 września 2009 r. została wyłożona do wglądu w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie przy ul. Magnoliowej 4, II piętro, pokój nr 32, w godzinach 7:30 -15:30 oraz udostępniona na stronie BIP.

Komplet dokumentów w ww. sprawie został przesłany wszystkim starostom w województwie lubelskim, celem poinformowania terytorialnie przypisanych gmin.

Podaje się do publicznej wiadomości, że postępowanie prowadzone jest z udziałem społeczeństwa i każdy ma prawo składania uwag i wniosków.

Uwagi i wnioski w ww. sprawie można składać w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej na adres Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie, ul. Magnoliowa 4, 20-143 Lublin; adres e-mail: sekretariat@rdos.lublin.pl, bądź składać osobiście w sekretariacie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie przy ul. Magnoliowej 4, piętro I, pok. 17, w terminie 21 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości, tj. od dnia 16 września 2009 r.

***

_________________________________________________

Hrubieszow LubieHrubie 2009