Ocena realizacji inwestycji miejskich zaplanowanych do wykonania na rok 2013

Podczas dzisiejszej sesji Rada Miasta przyjęła informację w sprawie realizacji inwestycji miejskich zaplanowanych na 2013 rok.

Reklamy

Do najważniejszych można zaliczyć: budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ulicach Chmielnej i Ogrodowej, targowiska miejskiego przy ul. Kruczej, budynków socjalnych przy ul. Gródeckiej, a także oświetlenia ulicznego w ulicach Ceglanej, Wyzwolenia i Krasickiego oraz udział w budowie ronda przy skrzyżowaniu ulic Dwernickiego, Żeromskiego i Przemysłowej. W tym ostatnim przypadku inwestorem był samorząd województwa, ale miasto na swój koszt opracowało dokumentację i przeznaczyło środki na wykup działek potrzebnych do budowy. 

Oprócz tego radni zgodzili się na przystąpienie do projektu pod nazwą „Rozbudowa i modernizacja systemu infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Miejskiej Hrubieszów”. Jego liderem będzie Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ale by móc się starać o dofinansowanie tej inwestycji z funduszy unijnych, musi mieć zgodę Rady Miejskiej. Wniosek o przyznanie dotacji ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko MPGKiM ma złożyć w grudniu. (źródło: ias24.eu)

 

 

Ocena realizacji inwestycji miejskich zaplanowanych do wykonania na rok 2013

 

Stan realizacji inwestycji zaplanowanych do wykonania w roku bieżącym przedstawia się następująco:


TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ


Budowa ulicy Sikorskiego – plan 31.000 zł

Zadanie zostało  zrealizowane w III kw. br. KONTYNUACJA

w  systemie  zleconym z udziałem dotacji celowej w wysokości 20.000,00zł z Urzędu Marszałkowskiego 

 – wykonanie podbudowy z materiału kamiennego gr.10cm    

– nawierzchnia z betonu asfaltowego gr. 4cm – 283 m, t.j 824,00 m2

Zadanie zakończone


Budowa ulicy Rubinowej – kontynuacja III etap – plan 46.500 zł

Zadanie zostało zrealizowane w III kw. br.

w  systemie własnym :  

– regulacja studzienek kanalizacyjnych

– utwardzenie poboczy mieszanką kamienną 0-31,5mm

– wykonanie systemu odwodnienia korony drogi

w systemie zleconym: nawierzchnia z betonu asfaltowego gr. 4cm – 250 m, tj 750 m2  

     – wykonanie podbudowy /warstwy górnej/ z materiału kamiennego gr. 10cm. – 750 m2


Budowa ulicy Kr. Z. Augusta – plan 70.000 zł

Zadanie wykonane i odebrane . W ramach zadania wykonano następujący zakres robót:

w systemie własnym :

 – projekt techniczny

 –  roboty ziemne mechaniczne

 –  ustawienie krawężnika 12 x 25 x 100 – 326 m

 –  wykonanie podbudowy z materiału kamiennego – 987 m2

 – regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych

 –  oznakowanie pionowe szt – 4


Przebudowa ulicy Nowe Osiedle – kontynuacja  – plan 49.100 zł

Zadanie zostało zrealizowane w II kw. br. 

w  systemie własnym :  

– wymiana krawężnika drogowego 12x25x100  -156 m na ławie betonowej z oporem, oraz   regulacją pionową studni kanalizacyjnych

w systemie zleconym:

– nawierzchnia z betonu asfaltowego  gr. 4cm  – 208 m, t.j – 1248 m2


Budowa traktu pieszego – ul. Wodna-Rubinowa – rok 2013 wykonanie II etapu – plan    43.000 zł

Zadanie  II etapu zostało  zrealizowane w III kw. br.

w systemie własnym:

– nawierzchnia  traktu pieszego z  kostki brukowej szarej o gr. 6cm.   na   podsypce  cementowo – piaskowej – 653 m tj.1056,0 m2


Dotacja dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie własnych zadań – Budowa drogi w ul. Kmdr. Krawczyka –  plan 60.000 zł

W ramach podpisanego porozumienia ze Starostwem Powiatowym  Gmina Miejska Hrubieszów partycypowała w kosztach wykonania w/w zadania w udziale 50% kosztów, które zrealizował Powiatowy Zarząd Dróg. Wykonano:

>warstwę wzmacniającą podłoże z piasku stabilizowanego cementem gr. 15 cm- 1260,0  m2

>podbudowę z kruszywa łamanego gr. 20 cm – 205,0 m2

> montaż krawężnika 15 x 30 cm – 478,0 m


Dotacja dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie własnych zadań – Przebudowa parkingu w ul. Ludnej – plan 3.000 zł

W ramach podpisanego porozumienia  ze Starostwem Powiatowym  Gmina Miejska Hrubieszów partycypowała w kosztach wykonania dokumentacji projektowej. Zadanie wykonane                     i rozliczone.


Budowa ronda – przebudowa skrzyżowaniu ulic Żeromskiego – Dwernickiego – udział Gminy Miejskiej Hrubieszów w koszcie sfinansowania wypłat odszkodowań za wywłaszczone grunty– plan 43.000 zł 

Przekazano środki finansowe zgodnie z zawartą umową.


Przebudowa – remont chodnika w ulicy  Żeromskiego w Hrubieszowie w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 844 Chełm- Hrubieszów – Witków – Dołhobyczów – granica państwa –  rok 2013 wykonanie dokumentacji projektowej – plan 20.000 zł

Wykonano dokumentację projektową wraz z zakupem map do celów projektowych. Złożono      w m-cu sierpniu br. wniosek do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie o dofinansowanie realizacji zadania w formie zakupu materiałów na przebudowę przedmiotowego chodnika. Decyzja w sprawie dofinansowania zostanie podjęta przez Zarząd Województwa Lubelskiego.

                                                           

GOSPODARKA MIESZKANIOWA


Budowa budynków  socjalnych  przy ulicy Gródeckiej – lata 2011-2013 budowa  4-ch budynków Nr 5,6,8,9 – plan 580.285zł

Roboty zakończone oraz rozliczone z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Koszt całego zadania wyniósł 2.348.582,27 zł, w tym środki własne wyniosły 1.644.007,59 zł, natomiast dotacja          z BGK wyniosła kwotę 704.574,68 zł. Dotacja została przekazana na rzecz Gminy Miejskiej Hrubieszów w m-cu wrześniu br. W ramach zadania wykonano 4 budynki mieszkalne o łącznej liczbie 28 mieszkań o powierzchni użytkowej 833,6 m2 wyposażone w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, wentylacyjną i ogrzewczą etażową, kuchenki gazowe 4-palnikowe z piekarnikiem elektrycznym, z przyłączami wod -kan oraz komórkami dla każdej rodziny.


Budowa przyłącza wodociągowego wraz z siecią wewnętrzną wod-kan w budynku przy ulicy  3-go Maja 21– plan 64.600 zł

Roboty wykonane i odebrane w m-cu czerwcu. W ramach zadania wykonano:

> przyłącze wodociągowe z rur PE – 109,5 m

>przyłącza kanalizacyjne z rur PCV -71 m

> łazienki wraz z umywalkami, sedesami , brodzikami w  7 lokalach mieszkalnych.


Remont dachów budynków gospodarczych przy ul. Ceglanej 36, 36 a i 36 b – plan 32.000 zł

Roboty wykonane i odebrane. W ramach zadania wykonano :

> rozbiórkę wraz z montażem nowej  więźby dachowej drewnianej – 146,3 m2 

> pokrycie dachu blachą trapezową – 166,6 m2

> montaż rynien dachowych – 50 m

> montaż rur spustowych – 23,5 m

> uzupełnienie tynków – 21,0  m2

> malowanie elewacji – 126,90 m2 

> naprawa drzwi wraz z malowaniem – 20 szt


Budowa komórek przy budynku Hubala 2 –  plan 48.000 zł

Roboty zakończone i odebrane. W ramach zadania wykonano : Budynek cztero segmentowy  pokryty blachą trapezową powlekaną o kubaturze 129,2  m/3wraz z wykonaniem tynków, posadzek, stolarką drzwiową, opaską odwadniającą przy budynku i placem z kostki brukowej.


Wykonanie wewnętrznej instalacji wodno- kanalizacyjnej wraz z remontem klatek schodowych w budynku mieszkalnym przy ul. Ceglanej 36 – plan 62.000 zł

Roboty w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia robót zgodnie z zawartą umową 15 listopada 2013 r. Zakres umowny prac obejmuje wykonanie :

montaż elektrycznych bojlerów i podgrzewaczy wody  –  11,0 szt.

ścianki działowe z płyt gipsowo- kartonowych – 49,85 m/2

ścianki działowe z bloczków z betonu komórkowego gr.12 cm – 6,65 m/2

montaż ościeżnic  i skrzydeł drzwiowych – 9 szt

rozebranie podłóg z desek – 15,24 m/2

rurociąg z tworzyw sztucznych d= 25 mm – 70,50 m

rurociąg z tworzyw sztucznych d = 32 mm – 10,0 m

montaż zaworów antyskażeniowych d= 20 mm – 8 szt

montaż wodomierzy z wykonaniem obustronnych podejść – 8,0 szt

baterie umywalkowe i zlewozmywakowe – 14 szt.

baterie wannowe z natryskiem – 10 szt.

rurociągi kanalizacyjne z rur PVC d=50 mm – 23,5 m

rurociągi kanalizacyjne z rur PVC d=110 mm – 22,0 m

rurociągi kanalizacyjne z rur PVC d=160 mm – 26,5 m

montaż zlewozmywaków – 9 szt

montaż umywalek ceramicznych – 6 kpl

montaż wc „kompakt” – 7 kpl

montaż brodzików z tworzywa sztucznego – 10 kpl

roboty posadzkowe, malarskie, elektryczne


Remont kapitalny budynku przy. ul. Szewska 6 – plan 59.000 zł

Roboty zakończone i odebrane w m-cu wrześniu br. W ramach zabezpieczonych środków finansowych wykonano:

> wymianę konstrukcji więźby dachowej wraz z ociepleniem i pokryciem dachu blachą trapezową powlekaną – 56,3  m2

> wykonanie nowych obróbek blacharskich – 27,0 m

> wykonanie ocieplenia ścian wełną mineralną  wraz z wyprawą tynkarską akrylową – 83,6 m2

> wykonanie docieplenia oraz tynku mozaikowego na cokole budynku – 6,20 m2


Wymiana elementów dachu budynku mieszkalnego i gospodarczego wraz z pokryciem przy ul. Podzamcze 8 – plan 54.000 zł

Roboty zakończone. Wykonano: wymianę podwalin, izolacje p.wilgociowe, ścianę oporową żelbetową, remont kominów, naprawę konstrukcji więźby dachowej, pokrycie dachowe z blachy powlekanej, obróbki blacharskie, opaskę z kostki brukowej, ściany budynku gospodarczego wraz z posadzkami, pokryciem z blachy i obróbkami blacharskimi, montaż stolarki drzwiowej.


Wykonanie elewacji budynku przy ul. 3-go Maja 31 (dawny RUCH) – plan 53.180 zł

W w roku 2013 wykonana została dokumentacja projektowa na docieplenie i wykonanie elewacji budynku. Wojewódzki Konserwator zabytków nie wyraził zgody na docieplenie budynku, a jedynie na wymianę stolarki oraz odnowienie istniejących tynków z zachowaniem detali architektonicznych. Długa procedura uzgodnieniowa spowodowała, że przetarg odbył się w m-cu wrześniu. W przetargu zostały złożone 2 oferty, które przekraczały kwotę zabezpieczoną w budżecie miasta na ten cel, w związku z czym przetarg został unieważniony. Po zabezpieczeniu środków finansowych na sesji w dniu 25 października br. ogłoszono następny przetarg, którego rozstrzygnięcie planowane jest w m-cu listopadzie z terminem umownym zakończenia robót do końca m-ca maja 2014 r. Część środków finansowych zabezpieczonych w budżecie miasta na rok 2013 zostanie wykorzystana, niemniej gro’s robót przejdzie na rok 2014. Aby całkowicie zamknąć prace zewnętrzne niezbędnym jest wykonanie elewacji około 582 m/2 oraz schody wejściowe do budynku wraz z wymianą stolarki.


Wykonanie klatki zewnętrznej schodowej przy budynku Szewska 11 – plan 66.800 zł

Roboty w trakcie realizacji, termin umowny zakończenia robót do dnia 30 listopada br.           

W ramach zabezpieczonych środków planowane jest wykonanie  następującego zakres robót :

> roboty rozbiórkowe

> roboty ziemne, fundamenty wraz z izolacjami

> ściany klatki schodowej parteru i I piętra

> schody żelbetowe wraz z okładzinami

> tynki i okładziny wewnętrzne ścian

> konstrukcję daszku

> docieplenie ścian klatki wraz z robotami zewnętrznymi


Odbudowa części budynku komunalnego przy ul. Cichej 13 (po pożarze) – plan 30.000 zł

Zadanie wprowadzone do planu inwestycji na sesji w dniu 25 października br. W roku 2013 planowane jest rozpoczęcie prac i wyfakturowanie do kwoty 30.000 zł, natomiast pozostałe prace realizowane będą w roku 2014. Jest to odbudowa  od podstaw 2-giej części budynku. Koszt całości wg kosztorysu inwestorskiego wynosi 111.700 zł, w związku z czym realizacja prac została rozłożona w cyklu 2-letnim. Planowane zakończenie robót do 10.06.2014 r.                                                                                                                                                                                                                                                   

GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA


Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul. Chmielnej i Ogrodowej –  plan 1.193.500

Roboty zakończone. W ramach zadania wykonano:

KANALIZACJA SANITARNA

kanał grawitacyjny z rur PVC ? 300 – 315,5m

kanał grawitacyjny z rur PVC ? 200 – 628,0 m  kanał z rur PE 250  – 548,0 m

kanał tłoczny z rur PE ? 90 – 404,0 m

przyłącza  z rur PVC ? 160 – 275,0 m ( 70 szt)

pompownia ścieków wraz z pompami , ogrodzeniem i przyłączem energetycznym – 1 szt

Łącznie : 2170,5 m kolektorów oraz 1 szt pompowni ścieków, w tym:

sieć kanalizacji sanitarnej -1895,50 m

przyłącza kanalizacyjne – 275,0 m 70 szt

pompownia ścieków – 1 szt

SIECI WODOCIĄGOWE

Sieć wodociągowa z rur PE SDR17śr.110 – 715,5 m

sieć wodociągowa z rur PE 100 SDR11śr. 90 – 12,0 m

Przyłącza z rur PE 100 SDR 17 śr. 40 – 53,5 m (25 szt)

hydranty p.poż – 6 szt

Łącznie : 781 m sieci wodociągowej ,w tym: sieć wodociągowa -727,5 m

przyłącza wodociągowe – 53,5 m (        25 szt)


Budowa kanalizacji sanitarnej zbiorczej w ul. Żeromskiego – plan 35.000 zł

Roboty zakończone. W ramach zadania wykonano :

– sieć kanalizacji sanitarnej z rur PE SDR 26 śr. 225 mm – 26,6 m (w rurze stalowej ochronnej)

– przyłącze z rur PE SDR 26 śr. 225 mm – 1,3 m

– studnia betonowa  ? 1200 – 1 szt


Budowa kanalizacji sanitarnej w  Oś. Lipice – rok 2013 wykonanie dokumentacji – plan 40.000 zł

Dokumentacja projektowa wykonana i przekazana do Urzędu Miasta. Zadanie przygotowywane do realizacji w ramach projektu POIiŚ.


Budowa kanalizacji sanitarnej w  ul. Diamentowej i Bursztynowej – rok 2013 wykonanie dokumentacji – plan 10.200 zł

Dokumentacja projektowa wykonana i przekazana do Urzędu Miasta. Zadanie przygotowywane do realizacji w ramach projektu POIiŚ.


Budowa oświetlenia  ulicznego w ul. Pogodnej –  plan 46.700 zł

Roboty w trakcie realizacji. Termin umowny zakończenia robót do dnia 15 listopada br.

W ramach zadania planowane jest wykonanie :

– linii kablowej oświetlenia ulicznego typu YAKY 4 x 35 mm2 – 176 mb

– montaż słupów oświetleniowych wraz z fundamentami i oprawami – 5 szt


Budowa oświetlenia  ulicznego w ul . Ceglanej, Wyzwolenia, J. Krasickiego –  plan 144.000 zł

W dniu 31października odbył się wspólny z PGE przetarg na roboty. Zgodnie z warunkami umowy roboty dotyczące budowy oświetlenia planowane są do wykonania w terminie do dnia   20 grudnia br. W ramach zadania planowane jest wykonanie :

– linii kablowej oświetlenia ulicznego typu YAKY 4 x 35 mm2 – 1081 mb

– montaż punktu sterowania oświetleniem ulicznym SO3C – 1 szt

– montaż słupów oświetleniowych wraz z fundamentami wraz z oprawami– 14 szt

– montaż fundamentów pod słupy  – 5 szt


Budowa oświetlenia ulicznego w  ul. Zamojskiej –  plan 16.000 zł

PGE Dystrybucja nie otrzymała środków na realizację swojego zakresu robót, w związku z czym zadanie nie zostanie zrealizowane w roku 2013.

 

Budowa kolektora deszczowego w ul. Kochanowskiego – rok 2013 wykonanie dokumentacji projektowej – plan 41.820 zł

Termin umowny wykonania dokumentacji do dnia 15 grudnia br. Zadanie przygotowywane do realizacji w ramach projektu POIiŚ.


Odwodnienie terenu boiska treningowego przy kanale „ULGA” – rok 2013 wykonanie dokumentacji projektowej – plan 7.400 zł

Dokumentacja projektowa wykonana i przekazana do Urzędu Miasta.


 

Przyjęty na sesji Rady Miejskiej w dniu 21 grudnia 2012 r. plan zadań inwestycyjnych na 2013 rok obejmuje zadania wieloletnie oraz zadania jednoroczne.

Stan realizacji inwestycji zaplanowanych do wykonania w roku bieżącym przedstawia się następująco:

 

HANDEL

 

„Budowa targowiska stałego, oznaczonego „Mój Rynek” na terenie bazy   Przedsiębiorstwa  Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Hrubieszowie ul. Krucza 20”.

W dniu 18 lipca 2012 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego a Gminą Miejską Hrubieszów.

W ramach zadania wykonano:

– stanowiska handlowe osłonięte ściankami z cegły klinkierowej, zadaszone z oświetleniem, wyposażone w stoły z blatami z lastryka – 44 szt.wrazz ławkamiz tego:

38 szt. o wymiarach 80 x 220 cm i wysokości 100cm

6 szt. o wymiarach 80x440cm i wysokości 100cm

– sanitariaty (wydzielenie z istniejącego budynku) z podjazdem dla osób niepełnosprawnych. Pomieszczenia wyposażone w instalacje wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, wentylacji  wraz z armaturą o powierzchni – 36,74 m2z tego:

Przedsionek WC dla mężczyzn – 2,38 m2

WC dla mężczyzn – 4,89 m2

Przedsionek WC dla kobiet – 5,66 m2

WC dla kobiet  – 6,60 m2

WC dla osób niepełnosprawnych – 5,23 m2

Pomieszczenie porządkowe  – 1,88 m2

– przyłącza wod.-kan.

Kanał sanitarny z rur typu PVC łączone na wcisk, ø200mm 71,0mb

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych ø 1200 mm, z włazem żeliwnym –  4 szt.

Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE, rury  ø 40mm – 48,0 mb

Zdrój uliczny do poboru wody – 1 szt.

Kanały deszczowe z rur typu PVC łączone na wcisk, ø 60×4,0mm – 103,00 mb

Kanały deszczowe  z rur typu PVC łączone na wcisk  ø 200×4,9mm – 73,00 m

Kanały deszczowe z rur typu PVC łączone na wcisk ø 250×6,2mm –  47,00 mb

Kanały deszczowe  z rur typu PVC łączone na wcisk  ø  315×9,2mm  – 22,0 mb

Osadniki deszczowe dla rynien d-100mm  – 15,0 szt.

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych   ø  1000 mm,  z włazem  – 8 szt.

Studzienki ściekowe, betonowe   ø  500 mm z osadnikiem  – 10,0 szt.

– teren z kostki brukowej o powierzchni 2.921 m2 wyposażony w dwie bramy wjazdowe, oświetlenie, stojaki na jednoślady, kosze na śmieci, słupki zabezpieczające, odbojnice parkingowe.

– miejsca postojowe dla 45 stanowisk w tym:

3 stanowiska o wymiarach 3,60 x 5,00 dla osób niepełnosprawnych,

34 stanowiska o wymiarach 2,50 x 5,00 dla samochodów osobowych,

8 stanowisk o wymiarach 3,00 x 5,00 handel z samochodów.

– ogrodzenie dł. 231,7 mb, wys. 180cm z prętów stalowych o prostokątnych oczkach montowane na słupach o przekroju zamkniętym. Słupki ogrodzeniowe o wym. 60×40 mm
w rozstawie co 250 cm. Dwie bramy o szerokościbram 6,0 m. Rama z elementów 60×40,wypełnienine siatką z prętów stalowych, słupy bramowe 150 x150.

– oświetlenie -słupy – 10 szt. , oprawy oświetlenia – 14 szt.

oświetlenie stanowisk handlowych – 12 lamp podwieszanych.

 

Wielkość poniesionych wydatków – 839.080,81 zł.

 

GOSOPDARKA MIESZKANIOWA

 

„Rewitalizacja Centrum Hrubieszowa poprzez porządkowanie przestrzeni publicznej Śródmieścia oraz renowacja zdegradowanej substancji mieszkaniowej z otoczeniem”.Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Całkowita wartość projektu wynosi 11 713 384,36 zł

Całkowite wydatki kwalifikowane projektu wynoszą 9 902 205,06 zł

Kwota dofinansowania wynosi 7 426 653,77 zł

Wydatki poniesione za okres 01.01.2013 – 15.11.2013 r. obejmują następujące zrealizowane działania:

– opracowanie aktualizacji studium wykonalności – 12.300,00 zł. (załącznik wymagany na etapie umowy o dofinansowanie),

– informacyjno-promocyjne (opracowano, wykonano oraz zamontowano 9 tablic informacyjnych do oznakowania miejsc realizacji projektu) – 4.040,55 zł.,

– procedura przetargowa – 35.670,00 zł. Ogłoszono przetarg i zawarto umowę z wykonawcą na wykonanierobót na projektowanie, pełnienie nadzoru autorskiego i budowę w zakresie określonym programem funkcjonalno – użytkowym w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Wartość zamówienia – 7.779.150,00 zł. brutto.Zamówienie obejmuje projektowanie, pełnienie nadzoru autorskiego i budowę w zakresie określonym programem funkcjonalno – użytkowym w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Opracowanie dokumentacji technicznej dla całego zadania planowanego do realizacji oraz wykonanie remontu szaletu planowane jest do dnia 31.12.2013 r. Remont szaletu miejskiego (pow. użytkowa ok. 65 m2) polegał będzie na:

odgrzybieniu ścian, wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej pionowej i poziomej, wykonaniu nowej instalacji wod-kan, elektrycznej, ogrzewczej, remoncie instalacji wentylacyjnej, wymianie umywalek – 2 szt., misek ustępowych – 5 szt.,  pisuarów – 3 szt., baterii umywalkowych – 2 szt., spłuczek – 2 szt., podgrzewaczy wody – 2 szt., skuciu części starych zgrzybiałych i zawilgoconych tynków, wykonaniu nowych tynków, malowaniu wnętrza, wykonaniu nowej posadzki, położeniu płytek glazury na ścianach, remoncie zejść do szaletu – 2 sztuk, remoncie schodów, ociepleniu stropodachu i nadanie mu właściwego spadku, pokrycie papą termozgrzewalną, montażu furtek metalowych na zejściach, wymianie stolarki drzwiowej: zewnętrznej – 2 sztuk, wewnętrznej pomiędzy pomieszczeniami – 6 sztuk, do kabin ustępowych.

– menadżer projektu –zarządzanie projektem– 13.393,32 zł.

Łącznie wydatkowano kwotę 134 169,87 zł.

 

W ramach przedmiotowego projektu uznano kwotę 622.413,41 zł. za wydatki kwalifikowalne z czego zrefundowano 466.810,05 zł. (75%) poniesionychod 2008 r. wydatków tj.:   wykonanie i aktualizacja studium wykonalności, aktualizacja LPR,  wykonanie karty informacyjnej przedsięwzięcia, dokumentacja techniczna, Roboty budowlane – adaptacja części istniejącego budynku na ubikację ogólnodostępną przy ul. Ludnej 13, wykonanie nowej nawierzchni do szaletów, remont nawierzchni placu przed HDK, budowa oświetlenia parku miejskiego, pełnienie funkcji menadżera projektu. Docieplenie ścian budynku wielorodzinnego – Partner projektu Wspólnota Mieszkaniowa ul. Pl. Staszica 1 –
120.000,00 zł. wydatki kwalifikowalne z czego zrefundowano 87.943,35 zł.

 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – URZĄD MIASTA

 „Wrota Lubelszczyzny – informatyzacja administracji”.

W związku z przystąpieniem innych Gmin do projektu oraz rozszerzeniem zakresu rzeczowego projektu  Urząd Marszałkowski w Lublinie aneksował umowę partnerską z dnia 26.10.2010 r. Planowany  termin zakończenia i rozliczenia projektu przewiduje się w 2014 r.

 

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

„Czysta Woda na Pobużu – Transgraniczny System Zaopatrzenia w wodę Hrubieszowa i Włodzimierza Wołyńskiego – ETAP II”. Projekt dofinansowany ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013

Koszt  całkowity zadania: 4 101 255,50 EURO

Dofinansowanie zadania w kwocie: 3 650 117,40 EURO

 

Wydatki poniesione za okres 01.01.2013 – 15.11.2013 r. obejmują następujące zrealizowane działania:
– zarządzanie projektem (wynagrodzenia pracowników biura projektu oraz pracowników biura partnera projektu Włodzimierza Wołyńskiego, wydatki administracyjne) – 44.664,92 zł.

– ogłoszono przetarg i zawarto umowę z wykonawcą na wykonanierobót budowlanych.

 

Wielkość poniesionych wydatków – 44.664,92 zł.

 

„Ochrona środowiska naturalnego poprzez zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii – montaż kolektorów słonecznych w mieście Hrubieszów”.

Gmina Miejska Hrubieszów złożyła wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013     Oś Priorytetowa VI. Środowisko i czysta energia; Działania 6.2 Energia przyjazna środowisku. Wniosek w trakcie oceny  strategicznej.

 

„Odnawialne źródła energii i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Hrubieszów”.

Projekt złożony w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym i Gminą Mircze. Liderem projektu jest Gmina Miejska Hrubieszów. Na w/w zadaniu została przeprowadzona kontrola doraźna w dniach 11-15.02.2013 r. Projekt jest w trakcie oceny przed podpisaniem umowy
o dofinansowanie.

 

źródło: własne