Pożegnanie z projektem

Hrubieszów

Reklamy

Projekt „Aktywna edukacja drogą do samodzielności” współfinansowany przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, był realizowany przez Powiat Hrubieszowski w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Hrubieszowie.

Głównym celem Projektu było zwiększanie szans edukacyjnych niepełnosprawnych uczniów, poprzez rozwijanie niezbędnych umiejętności przydatnych w codziennym życiu u 30 uczniów objętych kształceniem ogólnym w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Hrubieszowie w okresie półtora roku nauki szkolnej.

Cel ten został osiągnięty poprzez cele szczegółowe:
– utworzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i specjalistycznych z zakresu wybranych kompetencji kluczowych i doradztwa zawodowego
– kształtowanie zdolności komunikacji społecznej
– rozwijanie umiejętności korzystania z technologii informacyjnej
– rozwijanie umiejętności stosowania zasad i procesów matematycznych w praktyce m.in. poprzez prowadzenie sklepiku szkolnego.

W okresie od marca 2009 do końca czerwca 2010 r., w ramach Projektu, zajęcia pozalekcyjne i specjalistyczne ukończyło 30 uczniów SOSW w Hrubieszowie.

Zakres tematyczny projektu obejmował zajęcia o następującej tematyce:

· doradztwo edukacyjno – zawodowego – zajęcia pomogły uczniom w poznaniu świata zawodów i zaplanowaniu indywidualnej ścieżki rozwoju. Rozwiązywali „Test kompetencji zawodowych” za pomocą programu komputerowego „E – Szok”. Poznali formę listu motywacyjnego i rodzaje CV, analizowali ogłoszenia prasowe dotyczące ofert pracy. Poznali systemem kształcenia zawodowego w Polsce oraz charakterystyczne dla szkół zasady funkcjonowania, rekrutacji, egzaminów końcowych, systemu kształcenia. Zapoznali się z zagadnieniem rozmowy kwalifikacyjnej (jak powinna prawidłowo przebiegać), kształtowali umiejętności zaprezentowania siebie i swoich zdolności. Pisali podania o przyjęcie do szkoły oraz na praktyczną naukę zawodu. Poznali najistotniejsze zasady pisania dobrego podania, jakich argumentów należy użyć podczas uzasadniania swojej decyzji w staraniu się o przyjęcie do danej placówki. Poznali, co to jest rynek pracy? Uczestniczyli w III Hetmańskich Targach Pracy w Zamościu. Organizowane były spotkania z pracownikami Powiatowego Urzędu Pracy oraz z pracodawcami. Warsztaty ukończyło 13 beneficjentów.

· zajęcia matematyczno – informatyczne – uczniowie poznali programy komputerowe. Nauczyli się, do czego służą urządzenia do przetwarzania obrazu. Pogłębiali wiedzę matematyczną z zakresu liczb naturalnych i geometrii. Na zajęciach wykorzystany był program komputerowy „Matematyka 2001”. Uczniowie uświadomili sobie, że komputer = matematyka, że matematyka może być również fajną zabawą. Tworzyli gazetkę szkolną, poznali program Word i Paint, uzupełniali prezentację multimedialną, za pomocą programu Publisher tworzyli własne dyplomy. Obrabiali zdjęcia oraz je drukowali. Nauczyli się, w jaki sposób zarządzać środkami finansowymi poprzez pracę w sklepiku szkolnym. Uczestniczyli w międzyszkolnych konkursach matematycznych. Zajęcia ukończyło 13 beneficjentów.

· zajęcia rozwijające kompetencję kluczową – umiejętność uczenia się – głównym zadaniem zajęć było wzbudzanie motywacji i wiary we własne możliwości, poprzez powiązanie teorii z praktyką, utrwalenie wiedzy na temat roli zmysłów w naszym życiu. Poruszano tematy komunikacji międzyludzkiej, gdzie wykorzystano ćwiczenia opracowane na podstawie podręcznika „Nie ucz mnie, ale pomóż mi się uczyć”. Uczestnicy wykonywali szereg ćwiczeń z kinezjologii edukacyjnej, doskonalących percepcję wzrokową, stymulujących postrzeganie oraz poprawiających umiejętności grafomotoryczne. Zajęcia odbywały się m.in.. w pracowni polisensorycznej, gdzie beneficjenci poprzez proste eksperymenty doświadczali oddziaływania na poszczególne zmysły, mieli okazję do wyciszenia się, skupienia na sobie oraz poznali techniki relaksacyjne. Pokazano im, w jaki sposób można wzmacniać wizerunek każdej z osób uczestniczących w zajęciach, aby był on pozytywny. Zajęcia prowadzone były także w pracowni komputerowej, gdzie miały okazję pracować w programie „Informatyka Europejczyka”. W ramach zajęć został zorganizowany dla uczestników projektu kulig do Obrowca oraz Dni Godności Osoby Niepełnosprawnej. Zajęcia ukończyło 12 beneficjentów.

· specjalistyczne zajęcia terapeutyczne metodą EEG BIOFEEDBACK – celem treningu było podnoszenie czynności bioelektrycznej mózgu, poprzez hamowanie fal mózgowych delta i beta2 w punkcie Cz, a przez to następuje wzmacnianie koncentracji uwagi, podnoszenie odporności na stres oraz pozytywnie wpływa na możliwości poznawcze uczniów. Terapię ukończyło 14 uczniów.

· specjalistyczne zajęcia metodą Tomatisa – celem tej metody było wspieranie funkcji słuchowej u uczniów. Zauważalnym efektem terapii jest poprawa koncentracji uwagi, uwagi słuchowej. Podczas zajęć oprócz treningu słuchowego szczególną uwagę zwracano na: rozwijanie sprawności manualnych, spostrzegawczości oraz analizy i syntezy wzrokowej, ogólne wyciszenie negatywnych emocji, większą motywację do pracy, poprawę techniki czytania, doskonalenie sprawności grafomotorycznej. Terapię ukończyło 13 uczniów.

Efektem wszystkich zajęć było zwiększenie poczucia własnej wartości i motywacji do nauki, nabranie wiary we własne możliwości, polepszenie ogólnej sytuacji rozwojowej osób uczestniczących w projekcie, nabycie umiejętności korzystania z technologii informacyjnej oraz gospodarowania środkami finansowymi. Eskalacja poczucia wewnętrznego spełnienia i wewnętrznej siły.

Uczniowie Ośrodka biorący udział w projekcie, w przeprowadzonych ankietach ewaluacyjnych bardzo wysoko ocenili zajęcia, stali się bardziej otwarci, aktywniejsi, podejmują działanie w celu pokonania napotkanej trudności. Rodzice w swoich wypowiedziach zwrócili uwagę na pozytywne zmiany w zachowaniu pociech, które wykazują motywację do wysiłku edukacyjnego oraz wprowadzają w życie poznane metody rozwiązywania problemów.

Prowadzenie Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską to wspaniała wizytówka Powiatu Hrubieszowskiego. To działalność, która znacząco poszerzyła funkcjonowanie placówki dla osób niepełnosprawnych, tym samym dając możliwości wszechstronnego rozwoju uczniom, a rodzicom możliwość włączenia się w ten proces.

Na zakończenie udziału w Projekcie, każdy uczestnik otrzymał zaświadczenie, dyplom oraz nagrodę rzeczową.

Wszystkim uczestnikom projektu „Aktywna edukacja drogą do samodzielności” dziękujemy za zaangażowanie w półtoraroczny okres realizacji projektu i życzymy powodzenia w nowym roku szkolnym.

Powiat Hrubieszowski