20 maja 2024

Przygotowanie materiałów promujących Gotanię

Hrubieszów

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej postępowania przetargowego pn: Przygotowanie materiałów i publikacji promujących podregion Gotania, realizowanych w ramach projektu „Międzynarodowy Festiwal Kultury Antycznej Gotania – cykl imprez promujących Region Lubelski”.

u>Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759), zwanej dalej ustawą PZP.
Zamawiający Gmina Miejska Hrubieszów informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: Przygotowanie materiałów i publikacji promujących podregion Gotania, realizowanych w ramach projektu „Międzynarodowy Festiwal Kultury Antycznej Gotania – cykl imprez promujących Region Lubelski” wybrano jako najkorzystniejszą – Ofertę nr 2 złożoną przez DAFI STUDIO I. Drath, M. Falkowska s.c,
Al. Spółdzielczości Pracy 36, 20-147 Lublin

UZASADNIENIE

Wybrana Oferta nr 2odpowiadała SIWZ a Wykonawca zaproponował najniższą cenę, w wyniku czego oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów w kryterium cena tj. 100,00 pkt. Poniższe oferty również odpowiadały SIWZ i uzyskały punktację jn:

– Oferta nr 1 – złożona przez DON BRANDO Sp. z o.o., ul. Białostocka 14, 20-732 Lublin
– uzyskała 73,81 pkt.

– Oferta nr 3 – złożona przez VIP Artur Sienkiewicz, Krzysztof Wójcik, ul. Biedronki 3/20, 20-543 Lublin – uzyskała 95,05 pkt.

BURMISTRZ MIASTA
(-) Tadeusz Garaj

***

Źródło:
UM w Hrubieszowie