13 kwietnia 2024

Zakup namiotu oraz sceny mobilnej

Hrubieszów

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego pn: ZAKUP NAMIOTU ORAZ SCENY MOBILNEJ ZAMONTOWANEJ NA SPECJALISTYCZNEJ PRZYCZEPIE WRAZ Z OŚWIETLENIEM SCENICZNYM I SPRZĘTEM NAGŁOŚNIENIOWYM W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. „MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL KULTURY ANTYCZNEJ GOTANIA – CYKL IMPREZ PROMUJĄCYCH REGION LUBELSKI”.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759), zwanej dalej ustawą PZP, Zamawiający Gmina Miejska Hrubieszów informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: Zakup namiotu oraz sceny mobilnej zamontowanej na specjalistycznej przyczepie wraz z oświetleniem scenicznym i sprzętem nagłośnieniowym w ramach realizacji projektu pn. „Międzynarodowy Festiwal Kultury Antycznej Gotania – Cykl Imprez Promujących Region Lubelski” wybrano jako najkorzystniejszą – Ofertę nr 2 złożoną przez ODEO Andrzej Kawiak, ul. Kineskopowa 1, 05-500 Piaseczno.

UZASADNIENIE
Wybrana Oferta nr 2 odpowiadała SIWZ a Wykonawca zaproponował najniższą cenę, w wyniku czego oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów w kryterium cena tj. 100,00 pkt.

– Oferta nr 1, złożona przez Athletic Sp. z o.o., ul. Katowicka 8A, 46-200 Kluczbork również odpowiadała SIWZ i uzyskała 80,53 pkt.

BURMISTRZ MIASTA
(-) Tadeusz Garaj

***

Źródło:
UM w Hrubieszowie