26 lutego 2024

Statuetka Króla Wławysława Jagiełło dla Jana Gurby

Hrubieszów

17 VI 2009 r. odbyło się posiedzenie Kapituły w celu rozpatrzenia wniosku Burmistrza Miasta Hrubieszowa o przyznanie Nagrody – Statuetki Króla Władysława Jagiełły dla zasłużonego dla Ziemi hrubieszowskiej doc. dr. Jana Gurby.

Reklamy

Kapituła, zgodnie z regulaminem składa się z osób mieszkających w Hrubieszowie, które otrzymały w/w Nagrodę. W zebraniu uczestniczył również kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu w Urzędzie Miasta w Hrubieszowie p. Szymon Patkowski oraz protokolantka.

Reklamy

We wniosku Burmistrza Miasta Hrubieszowa p. Zbigniewa Doleckiego m.in. przeczytamy…

Doc. dr Jan Gurba

Urodzony 15 02 1929 r. związany jest z Ziemią hrubieszowską od 1952 r. biorąc udział w wielkiej ekspedycji na „Grodach Czerwieńskich”. Reaktywował również rozpoczęte w okresie międzywojennym wykopaliska na wielokulturowym stanowisku w Strzyżowie. Z innych ważniejszych badań wymienić należy prace na stanowiskach z młodszej epoki kamienia w Gródku, Moniatyczach, Ornatowicach, Werbkowicach, Turkowicach, Żukowie oraz grodzisku w Grabowcu.

Jako kierownik Katedry Archeologii UMCS w Lublinie zintensyfikował badania w regionie hrubieszowskim, sam podejmując wykopaliska nad wczesnośredniowiecznym zespołem w Czermnie nad Huczwą oraz inspirował prace swych studentów i pracowników na terenie gminy Hrubieszów w Gródku i Masłomęczu.

Wyniki swych prac na terenie Hrubieszowszczyzny ogłaszał na międzynarodowych Kongresach Archeologicznych (Belgrad, Nicea, Vancouver, Berlin, Bratysława, Sofia, Kijów), publikował w wydawnictwach międzynarodowych.

Archeologie regionu hrubieszowskiego upowszechniał drogą odczytów popularno – naukowych w terenie, w prasie miejscowej i czasopiśmie popularno – naukowym Polskiego Towarzystwa Archeologicznego i Numizmatycznego „Z Otchłani Wieków” oraz przez wystawy organizowane w Hrubieszowie m.in. urządził pierwszą wystawę archeologiczną w witrynie księgarskiej w 1961 r. i opracował scenariusz wystawy Muzeum Regionalnego im. Ks. Stanisława Staszica, miejscach wykopalisk, Lublinie, Warszawie, itp.

Zainicjował wielką akcję popularyzacji archeologii na terenie regionu w latach 1977 – 1978, związaną z organizacją Międzynarodowej sesji studentów archeologii w Werbkowicach.

Został odznaczony między innymi Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, medalem „Zasłużony dla archeologii polskiej” Petain, odznakami „Za opiekę nad zabytkami” i „Opiekun miejsc pamięci narodowej”.

Jest bezpośrednim ambasadorem i wielkim propagatorem Hrubieszowa i Ziemi Hrubieszowskiej w kraju i na świecie.

W Towarzystwie Regionalnym Hrubieszowskim, którego jest wieloletnim aktywnym członkiem, piastował funkcje m.in. wiceprezesa Zarządu, redaktora naczelnego „Biuletynu TRH”, okresowo był przedstawicielem Towarzystwa do Rady Towarzystw Regionalnych przy Ministrze Kultury i Sztuki, obecnie jest członkiem zespołu redakcyjnego „ Biuletynu TRH”.

Doc. dr Jan Gurba swoim dorobkiem naukowym, wielkim zaangażowaniem w społecznej pracy na rzecz naszego miasta i regionu w pełni zasługuje na to wyróżnienie.

***

Kapituła, po krótkiej acz rzeczowej dyskusji jednogłośnie zaakceptowała wniosek.

Nagroda zostanie wręczona podczas uroczystości z okazji Jubileuszu 80. urodzin doc. dr. Jana Gurby, które odbędą się 23 czerwca 2009 r. od g. 15.00 w Auli Wydziału Humanistycznego UMCS w Lublinie pod patronatem Komitetu Honorowego Jubileuszu na czele z przewodniczącym prof. dr hab. Andrzejem Dąbrowskim Jego Magnificencji Rektora UMCS w Lublinie.

Nagrodę m.in. wręczy nowo wybrany przewodniczący Kapituły prezes TRH p. Jerzy Krzyżewski, który został wybrany na to stanowisko podczas ostatniego posiedzenia na miejsce byłego wieloletniego przewodniczącego, znakomitego malarza rysunku i grafiki p. Alfreda Przybysza.

***

Dotychczasowi laureaci nagrody:

I. Zespoły, instytucje, stowarzyszenia itp.
1. Miejska Biblioteka Publiczna w Hrubieszowie
2. Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Hrubieszowskiej
3. Towarzystwo Regionalne Hrubieszowskie

II. Osoby indywidualne:
1. Jerzy Buzek – premier, patron 600 – lecia Hrubieszowa
2. bp Jan Śrutwa – działacz wszechstronny
3. bp Sławoj Głódź – działacz wszechstronny
4. ks. pr. Andrzej Puzon – działacz wszechstronny
5. ks. pr. Kazimierz Gawlik – działacz wszechstronny
6. prof. Andrzej Kokowski – archeolog w ziemi hrubieszowskiej
7. prof. Wiktor Zin – minister, architekt, artysta „Piórkiem i węglem”, pisarz
8. Stanisława Burda – poetka, nauczycielka, działacz kultury
9. Jerzy Krzyżewski – działacz kultury, regionalista, przew. TRH
10. Alfred Przybysz – działacz kultury, artysta rysunku i grafiki
11. Marek Ambroży Kitliński – animator, praktyk i propagator kultury fizycznej oraz sportu
12. Grażyna Temporowicz – choreograf, twórca, założyciel i kierownik artystyczny Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Hrubieszowskiej
13. Leszek Opała – założyciel, aranżer i kierownik zespołu wokalno – instrumentalnego „Lechici”
14. Roman Gumela – założyciel i prezes Ogniska Muzycznego w Hrubieszowie
15. Rafał Fedaczyński – czołowy zawodnik Świata, Europy i Polski w chodzie sportowym

Opracował – mak

zobacz zdjęcia »

Hrubieszow LubieHrubie 2009