Wypowiedzenie umowy o pracę

Zgodnie z art. 30 § 1 kodeksu pracy rozwiązanie umowy o pracę następuje na podstawie:
porozumienia stron – każdą umowę o pracę można rozwiązać na mocy zgodnych stanowisk pracodawcy i pracownika),

Reklamy

przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia ( rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem) – za wypowiedzeniem może zostać rozwiązana wyłącznie umowa na czas nieokreślony, okres próbny oraz wyjątkowo, po spełnieniu warunków zawartych w art. 33 kodeksu pracy umowa na czas określony. Natomiast umowa zawarta na czas wykonywania określonej pracy może być wypowiedziana tylko w razie upadłości lub likwidacji pracodawcy,
przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia) – w ten sposób może zostać rozwiązana każda umowa o pracę o ile oczywiście zaistnieją przesłanki określone w kodeksie pracy ( wiąże się to najczęściej z ciężkim naruszeniem obowiązków pracowniczych).
z upływem czasu, na który umowa była zawarta – dotyczy tzw. umów terminowych
z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania umowa była zawarta – dotyczy umów zawartych na czas wykonania określonej pracy.

Umowa o pracę na okres próbny rozwiązuje się z upływem tego okresu, a przed jego upływem może być rozwiązana za wypowiedzeniem.

Oświadczenie każdej ze stron o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie. Obowiązek ten spoczywa na każdej ze stron, która składa oświadczenie. W przypadku niezachowania formy pisemnej przez pracodawcę, pracownikowi służy odwołanie do sądu pracy (art. 44 kodeksu pracy) i dochodzenie stosownych roszczeń (art. 45 § 1 kodeksu pracy, art. 56 § 1 kodeksu pracy) związanych
z naruszeniem przepisów dotyczących wypowiadania lub rozwiązywania umów bez wypowiedzenia.

Wskazać należy jednak, że kodeks pracy nie określa skutków prawnych niezachowania formy pisemnej rozwiązania umowy o pracę przez pracownika. W przypadku sporu, na pracowniku ciąży obowiązek dowodu (art. 6 kodeksu cywilnego w związku z art. 300 kodeksu pracy) na okoliczność, że dokonał rozwiązania umowy o pracę w innej formie niż ta, którą przewidywał art. 30 § 3 kodeksu pracy. Brak w aktach osobowych pracownika odpisu pisma o rozwiązaniu z nim umowy o pracę bez wypowiedzenia nie świadczy o tym, że rozwiązanie umowy o pracę nastąpiło bez zachowania formy pisemnej i bez podania na piśmie przyczyny rozwiązania umowy o pracę. Pracodawca może wykazać spełnienie tych wymogów przy pomocy innych środków dowodowych.

Pomoc prawną z zakresu regulowanego przez kodeks pracy uzyskacie Państwo w Biurze Porad Prawnych „Lexis” – Hrubieszów, Pl. Wolności 15, Czynne poniedziałek – piątek
godz. 15:30 – 18:00.