XXXIV sesja Rady Powiatu

Hrubieszów

Reklamy

W dniu 29.04.2010 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie o godz. 10:00 odbędzie się XXXIV sesja Rady Powiatu.

u>Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji Rady Powiatu z dnia 25 marca 2010 r.

5. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz informacja o działalności Zarządu w okresie między sesjami.

6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu w 2009 r.
– wystąpienie Starosty,
– wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały w sprawie udzielenia/nie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Hrubieszowie.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 r.
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i przyjęcia „Informacji o sytuacji na rynku pracy i formach przeciwdziałania bezrobociu na terenie Powiatu Hrubieszowskiego za rok 2009”.
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia informacji o ocenie funkcjonowania placówek kulturalnych prowadzonych przez Powiat Hrubieszowski.
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Starosty.
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie.
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Nr 5 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. prof. Zofii Sękowskiej w Hrubieszowie.
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczych w Hrubieszowie.
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

14. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na interpelacje.

15. Wnioski i oświadczenia radnych.

16. Zakończenie obrad.