17 kwietnia 2024

Porady prawne: Opieka naprzemienna a świadczenie 500 plus

Celem świadczenia  500 plus jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka. Wynika to wprost z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Ustawa przewiduje, iż świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu albo opiekunowi prawnemu dziecka. Jednocześnie w razie zbiegu praw rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych dziecka do 500 plus, świadczenie wypłaca się temu, kto faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem.

Dla ustalenia komu przysługuje świadczenie w razie opieki naprzemiennej,  kluczowe znaczenie ma przepis art. 5 ust. 2a cyt. ustawy. Zgodnie z nim w przypadku, gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia wychowawczego ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego za dany miesiąc świadczenia wychowawczego. Opieka naprzemienna ma natomiast miejsce wówczas, gdy rodzice, co do zasady po równo dzielą się w zajmowaniu dzieckiem, dziecko koncentruje swoje sprawy życiowe z obojgiem rodziców, gdy zamieszkuje i u matki i u ojca.

Nie oznacza to jednak, że rodzice małoletniego nie mogą w porozumieniu zmodyfikować tej zasady – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w wyroku z dnia z 17 listopada 2020 r., II SA/Gl 659/20.

Sąd zwrócił uwagę na to, że rodzice dziecka maja prawo zawrzeć porozumienie, w którym zgodnie ustalą, że jedno z nich, pomimo opieki naprzemiennej, będzie pobierało całość świadczenia 500 plus. Organy nie powinny kwestionować tego rodzaju ustalenia. O ile jeden rodzic dziecka nie domaga się wypłaty świadczenia, drugi może pobierać pełną kwotę. Rozpoznając konkretną sprawę właściwy organ powinien zweryfikować czy drugi rodzic pobiera świadczenie czy też nie.

Sąd podkreślił, że świadczenie 500 plus ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka. Rodzice mogą porozumiewać się w zakresie zasad jego wypłaty. Pozbawienie jednego rodzica możliwości uzyskania pełnej kwoty świadczenia godziłoby w zasadę uwzględniania dobra rodziny i naruszałaby przepisy o ochronie praw dziecka.

radca prawny Małgorzata Dąbek

Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych DĄBEK & KUSIK

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

www.dabekkusik.pl

we współpracy ze Stowarzyszeniem Sołtysów Gminy Hrubieszów w Hrubieszowie oraz

Stowarzyszeniem Inicjatyw Wschodnich w Hrubieszowie


Zobacz też:

Porady prawne: Sprostowanie protokołu powypadkowego

Porady prawne: Jak wygląda sprawa przed sądem ubezpieczeń społecznych?


LubieHrubie na Twitterze