24 lipca 2024

Hrubieszów: Absolutorium dla Zarządu Powiatu [ZDJĘCIA]

30 lipca odbyła się sesja Rady Powiatu w Hrubieszowie, w trakcie której Zarząd powiatu większością głosów uzyskał absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.

Reklamy

Tego dnia radni debatowali również nad Raportem o Stanie Powiatu Hrubieszowskiego za rok 2021.

­

Reklamy

W trakcie odbytej sesji, kolejnymi punktami obrad były:

– Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Powiatu z dnia 29 kwietnia 2022 r.,

Reklamy

– Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady oraz informacja o działalności Zarządu w okresie między sesjami,

– Debata nad Raportem o stanie Powiatu Hrubieszowskiego,

– Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Hrubieszowie,

– Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Zarządu Powiatu w Hrubieszowie z wykonania budżetu za 2021 rok.

– Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Hrubieszowie z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok,

– Roczne sprawozdanie Kierowników Nadzoru Wodnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z działań podejmowanych na terenie Powiatu Hrubieszowskiego w 2021 roku,

– Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do Aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Hrubieszowskiego na lata 2021 -2030,

– Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie,

– Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie,

– Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ryckiemu.

– Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,

– Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2022 r.,

– Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie uchylenia Uchwały nr X/92/2015 Rady Powiatu w Hrubieszowie z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Dołhobyczowie, stanowiącej własność Powiatu Hrubieszowskiego,

– Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Hrubieszowskiego,

– Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającą uchwałę Nr VI/52/2007 Rady Powiatu w Hrubieszowie z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie utworzenia Społecznej Straży Rybackiej na terenie Powiatu Hrubieszowskiego,

– Przyjęcie informacji o działalności powiatowych instytucji kultury, których organizatorem jest Powiat Hrubieszowski za 2021 r.,

– Informacja na temat wyników kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w Zespole Szkół Nr 3 w Hrubieszowie,

– Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,

– Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Hrubieszowskiego do współpracy z Powiatem Łowickim.

Obrady zakończyły interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych oraz wnioski i oświadczenia obywatelskie.

­

Treść podjętych uchwał na stronie Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie »

­

(info i fot. Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie)


Zobacz też:

Stanowisko Rady Powiatu w Hrubieszowie

Stanowisko Rady Powiatu w Hrubieszowie