14 lipca 2024

Porady prawne: Zajęcie nieruchomości małżeńskiej

W praktyce spotyka się sytuacje, że jeden z małżonków ryzykując w życiu więcej zaciąga zobowiązania. Często dzieje się to nawet bez wiedzy drugie współmałżonka. Problem pojawia się wówczas, gdy wierzyciel dysponując tytułem wykonawczym kieruje sprawę do komornika.

Reklamy


Największa bolączka pojawia się jednak wówczas, kiedy egzekucja skierowana jest do nieruchomości (np. mieszkania), będących we wspólności majątkowej małżeńskiej. Co można wówczas zrobić? O tym poniżej.

 

Zgodnie z przepisami, jeśli jeden z małżonków żyjący w ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej zaciągnął zobowiązanie w trakcie trwania małżeństwa to odpowiada tylko swoim majątkiem albo dodatkowo również majątkiem wspólnym wraz z drugim małżonkiem.

Reklamy

Współodpowiedzialność małżonków następuje jedynie wówczas, gdy co prawda jeden tylko z małżonków podpisuje umowę, ale drugi na zaciągnięcie zobowiązania wyraża zgodę. W przypadku braku zgody, dłużnik może skierować egzekucję jedynie do majątku osobistego tego z małżonków, który zobowiązanie zaciągnął oraz jego wynagrodzenia za pracę, dochodów uzyskanych z innej działalności zarobkowej, jak również korzyści uzyskiwanych z tytułu przysługujących praw autorskim i pokrewnych, praw własności przemysłowej oraz innych praw twórcy.

W przypadku postępowania egzekucyjnego z nieruchomości wchodzących w skład majątku wspólnego istnieje pewna szczególna regulacja wskazująca, że tytuł wykonawczy (np. prawomocny wyrok sądu zaopatrzony w klauzule wykonalności) wystawiony przeciwko osobie pozostającej w związku małżeńskim stanowi podstawę do zajęcia nieruchomości wchodzącej w skład majątku wspólnego. Dalsze czynności egzekucyjne dopuszczalne są na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego przeciwko obojgu małżonkom.

Reklamy

Co istotne jednak, jeżeli małżonek dłużnika sprzeciwi się zajęciu, o sprzeciwie komornik niezwłocznie zawiadamia wierzyciela, który w terminie tygodniowym powinien wystąpić o nadanie przeciwko małżonkowi dłużnika klauzuli wykonalności pod rygorem umorzenia egzekucji z zajętej nieruchomości.

Powyższe oznacza, że przeprowadzenie egzekucji z majątku wspólnego małżonków nie jest rzeczą prostą z pozycji wierzyciela i wiele zależy od tego, czy należycie zabezpieczył on swoje interesy już w trakcie zawierania umowy, bowiem brak przewidywalności zdarzeń prawnych może okazać się bolesna w skutkach i może doprowadzić do tego, że egzekucja będzie bezskuteczna albo będą trudności z jej skutecznym prowadzeniem.

 

 

Tomasz Gabrylewicz – prawnik

Pl. Kupiecki 10, 22 – 100 Chełm

e-mail: prawnik-chelm@wp.pl

www.radcaprawny-chelm.pl

tel.: 883 001 676