25 maja 2024

Prawo: Co zrobić, gdy zaginanie przesyłka pocztowa?

Nierzadko zdarza się, że przesłana do nas, albo też przez nas korespondencja zaginie, albo zostaje doręczona z opóźnieniem. W takiej sytuacji mówimy o niewykonaniu albo nienależytym wykonaniu usługi pocztowej, co uprawnia nas do wniesienia reklamacji i uzyskania odszkodowania.

Reklamacja krok po kroku

Na wstępie wskazać należy, że reklamacja może zostać złożona w każdej placówce pocztowej operatora pocztowego, z którym nadawca zawarł umowę ( nie musi to być ten sam punkt pocztowy). Może zostać wniesiona nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia nadania przesyłki pocztowej. Po upływie 12 miesięcy następuje przedawnienie, którego bieg zwiesza się na czas trwania postępowania reklamacyjnego.

Uprawnionym do złożenia reklamacja jest nadawca, zaś w pewnych sytuacjach również adresat, w szczególności gdy nadawca zrzeknie się swojego prawa na rzecz adresata. Złożenie może nastąpić w formie:

­

1. pisemnej lub elektronicznej,

2. osobiście – ustnie do protokołu,

3. innej jeżeli została dopuszczona przez operatora.

W przypadku Poczty Polskiej najwygodniejszą formą jest e-reklamacja – formularz dostępny na stronie internetowej poczty, który zawiera wszelkie konieczne elementy. W innych przypadkach należy pamiętać, że reklamacja powinna zawierać:

1) oznaczenie reklamującego – imię i nazwisko nadawcy albo adresata albo nazwę oraz adres do korespondencji albo adres siedziby nadawcy albo adresata,

2) przedmiot reklamacji,

3) datę i miejsce nadania przesyłki pocztowej albo przekazu pocztowego,

4) numer dokumentu potwierdzającego nadanie lub numer przesyłki pocztowej – w przypadku przesyłki rejestrowanej albo przekazu pocztowego,

5) uzasadnienie,

6) kwotę żądanego odszkodowania – w przypadku gdy reklamujący żąda odszkodowania;

7) podpis reklamującego,

8) datę sporządzenia reklamacji,

9) wykaz załączonych dokumentów.

W przypadku, gdy jest to wymagane do rozpatrzenia sprawy operator, może wezwać do uzupełnienia żądania (np. złożenia oryginałów dokumentów).

­

Termin rozpatrzenia

Operator rozpatruje reklamację bez nieuzasadnionej zwłoki, zaś swoją odpowiedź powinien przesłać w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania reklamacji.

Nieudzielenie, przez operatora pocztowego, odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni albo nierozpoznanie odwołania jest równoznaczne z uznaniem reklamacji.

Jeżeli żądanie nie zostaje uwzględnione w całości, albo w części reklamującemu przysługuje odwołanie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia odpowiedzi.

Operator ma obowiązek pouczyć reklamującego o wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego oraz o prawie do dochodzenia roszczenia w postępowaniu sądowym, albo pozasądowo przed Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

­

Obowiązki operatora w wypadku uwzględnienia reklamacji

W przypadkach niewykonania usługi np. z powodu utraty zwracana jest w całości pobrana opłatę za usługę pocztową. Poza tym, w zależności od sytuacji i rodzaju przesyłki poczta wypłaca odszkodowanie min.:

1) za utratę przesyłki poleconej, jej ubytek albo uszkodzenie- w wysokości nie wyższej jednak niż pięćdziesięciokrotność opłaty pobranej za przesyłkę poleconą, co oznacza, że liczone jest od różnicy między przesyłką zwykłą, a poleconą,

2) za utratę paczki pocztowej, jej ubytek albo uszkodzenie – w wysokości nie wyższej jednak niż dziesięciokrotność opłaty pobranej za jej nadanie;

3) za utratę przesyłki z zadeklarowaną wartością – w wysokości nie wyższej jednak niż zadeklarowana wartość przesyłki;

4) za opóźnienie-doręczenie w terminie późniejszym niż w 4 dniu po dniu nadania –przesyłek rejestrowanych szybszej kategorii ( tzw. polecony priorytet) – w wysokości różnicy między przesyłką z i bez priorytetu.

Operator powinien również wypłacić odsetki ustawowo za opóźnienie w wypłacie należności.

Wniesienie reklamacji może być również istotne w przypadku korespondencji sądowej albo urzędowej, zwłaszcza takiej, której doręczenie rozpoczyna termin np. do wniesienia apelacji, skargi czy też odwołania.

­

adwokat Magdalena Kusik-Balicka
Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych DĄBEK & KUSIK
22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36
www.dabekkusik.pl
we współpracy ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Wschodnich w Hrubieszowie oraz
Stowarzyszeniem Sołtysów Gminy Hrubieszów w Hrubieszowie

­


Zobacz też:

Prawo: Wydziedziczenie a pominięcie w testamencie

Prawo: Wydziedziczenie a pominięcie w testamencie


Zerknij na Instagram →