Urząd Skarbowy w Hrubieszowie: Opodatkowanie spadków

Urząd Skarbowy w Hrubieszowie przypomina informacje dotyczące opodatkowania spadków.

Reklamy

Kto podlega obowiązkowi podatkowemu

Osoby fizyczne, które nabyły majątek w drodze spadku, w przypadku, gdy jego wartość przekracza kwotę wolną od podatku.

Powstanie obowiązku podatkowego

Obowiązek podatkowy powstaje, co do zasady, z chwilą uprawomocnienia się postanowienia sądu stwierdzającego nabycie spadku albo zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia przez notariusza.

Wyjątkiem jest nabycie praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci gdzie obowiązek powstaje z chwilą śmierci spadkodawcy.

W przypadku, gdy dostałeś spadek i zgło­sisz to dopiero w czasie kontroli urzędu skarbowego albo urzędu celno-skarbowego, to obowiązek podatkowy powstanie od dnia twojego zgłoszenia.

Wysokość kwot wolnych od podatku

Podatkowi nie podlega nabycie majątku w spadku o czystej wartości nieprzekraczającej kwoty wolnej, która wynosi:

 • 9637 zł – dla osób należących do I grupy podatkowej
 • 7276 zł – dla osób należących do II grupy podatkowej
 • 4902 zł – dla osób należących do III grupy podatkowej

Przy obliczaniu kwoty wolnej od podatku sumuje się wartość rynkową majątku nabytego przez spadkobiercę z wartością rzeczy i praw majątkowych nabytych uprzednio od spadkodawcy (np. tytułem darowizny) w okresie 5 lat poprzedzających rok. w którym nastąpiło nabycie spadku.

Co podlega opodatkowaniu

Opodatkowaniu podlega nabycie majątku, którego wartość przekracza kwotę wolną od podatku, W takim przypadku składasz we właściwym urzędzie skarbowym, w ciągu miesiąca od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu stwierdzającego nabycie spadku albo zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia przez notariusza, zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych (SD-3) lub wspólne zeznanie podatkowe {SD-3 wraz z informacjami o pozostałych podatnikach SD-3/A), Do zeznania dołącz dokumenty, które potwierdzą:

 • co dostajesz (np. pieniądze, samochód, mieszkanie)
 • że jesteś spadkobiercą i po kim dziedziczysz (np, postanowienie sądu)
 • jaki stopień pokrewieństwa lub powinowactwa łączył cię z osobą, po której dostajesz majątek (jeśli nie jest to potwierdzone w postanowieniu sądu)
 • że istnieją długi i ciężary, które obciążają nabyty przez ciebie majątek, np. wypis z księgi wieczystej z wpisaną hipoteką, zaświadczenie ze spółdzielni o kwocie zadłużenia na dzień śmierci spadkodawcy, dokument potwierdzający wykonanie polecenia lub wypłatę zachowku,
 • wydatki jakie poniosłeś na leczenie i opiekę w czasie ostatniej choroby osoby, po której dziedziczysz
 • wydatki na pogrzeb – ale bez kosztów, które zwrócono ci z zasiłku pogrzebowego.

Nie zwlekaj ze złożeniem zeznania podatkowego, Masz na to miesiąc od dnia powstania obowiązku podatkowego. Termin płatności podatku wynosi 14 dni od doręczenia podatnikowi decyzji urzędu skarbowego z ustaloną wysokością podatku.

Zwolnienia dla najbliższej rodziny

Jeśli dziedziczysz po kimś z najbliższej rodziny (małżonku; zstępnych: dzieciach, wnukach, prawnu­kach; wstępnych: rodzicach, dziadkach, pradziadkach; pasierbie; rodzeństwie; ojczymie lub macosze) możesz skorzystać z całkowitego zwolnienia od po­datku od spadków i darowizn.

Zwolnienie nie dotyczy spadków, gdy zgon spadkodawcy nastąpił przed 1 stycznia 2007 r.

Aby skorzystać ze zwolnienia, zgłoś na formularzu SD-Z2 nabyty spadek właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego. Zrób to w ciągu 6 miesięcy od:

uprawomocnienia się postanowienia sądu stwierdzającego nabycie spadku albo

 • zarejestrowania aktu poświadczenia dziedzicze­nia przez notariusza albo
 • wydania europejskiego poświadczenia dziedziczenia

Każdy z nabywców składa oddzielne zgłoszenie SD-Z2,

Nie składasz zgłoszenia, gdy wartość rynkowa spadku nie przekracza kwoty wolnej od podatku, tj. kwoty 9637 zł (obowiązuje zasada kumulacji wartości majątku nabytego ostatnio od tej samej osoby i w okresie 5 lat, które poprzedzają nabycie spadku).

Jeżeli nie zgłosisz spadku w ciągu 6 miesięcy, wówczas zapłacisz podatek na zasadach określonych dla I grupy podatkowej.

Wyjątek

Jeżeli dowiedziałeś się o otrzymaniu w spadku rzeczy lub praw majątkowych po upływie 6 miesięcy od powstania obowiązku podatkowego, zachowujesz zwolnienie, pod warunkiem że zgłosisz nabycie naczelnikowi urzędu skarbowego w ciągu 6 miesięcy od otrzymania tej informacji oraz uprawdopodobnisz fakt, że dowiedziałeś się o tym po terminie.

­

(info: US Hrubieszów)


Zobacz też:

Hrubieszów: „Wrosła w te łany…” – setna rocznica urodzin Kazimiery Wiśniewskiej

Hrubieszów: „Wrosła w te łany…” – setna rocznica urodzin Kazimiery Wiśniewskiej


LubieHrubie na Instagramie